Dnes oslavuje meniny Sidónia zajtra Ján         Nedeľa, 23. jún 2024

Pravidlá futbalu


 Členské 2016 - informácia prezidenta SFZ(1.9 MB)

 Rozpis súťaží(1.9 MB)

Vážení členovia SFZ, 
dovoľujeme si Vás informovať, že na zasadnutí VV SFZ dňa 18. júna 2019 
boli prijaté návrhy na zmenu a doplnenie nasledovných predpisov SFZ: 

Suťažný poriadok 
Konsolidované znenie dostupné TU: https://mediamanager.sportnet.online/media/csm/f/futbalsfz.sk/2019/06/7279fc77-2b87-4291-8d9c-336668a5ea1b.pdf 
Novela dostupná TU: TU:https://mediamanager.sportnet.online/media/csm/f/futbalsfz.sk/2019/06/5db32d35-e61c-4f52-b98e-e378b1bfc594.pdf 

 Etický kódex SFZ
Celé znenie dostupné TU: https://mediamanager.sportnet.online/media/csm/f/futbalsfz.sk/2019/06/228e68b7-23bb-4f1d-896f-152754b45093.pdf 
 
Registračný a prestupový poriadok SFZ 
Celé znenie dostupné TU: https://mediamanager.sportnet.online/media/csm/f/futbalsfz.sk/2019/06/55604950-0513-4238-8e0c-3129ed1b9338.pdf 
Novela s dôvodovou správou dostupná TU: https://docs.google.com/document/d/1YdkPZI4p8XatblWE0nf8RLX8IUdVRJg6cJuxE6R-9jo/edit?usp=sharing  

Všetky vyššie uvedené predpisy SFZ nadobudli účinnosť dňom ich schválenia (18. júna 2019). 
V prípade akýchkoľvek otázok k súvisiacim predpisom SFZ nás neváhajte kedykoľvek 
kontaktovať na rapp@futbalsfz.sk
Strategický plán SFZ 2019
 
Vážení členovia SFZ, 
dovoľujeme si Vás informovať, že na zasadnutí VV SFZ dňa 6. júna 2023 boli schválené nasledovné
predpisy: (i) nové znenie Súťažného poriadku SFZ;
 (ii)novela Registračného a prestupového poriadku SFZ; 
(iii) novela Disciplinárneho poriadku SFZ; 
(iv) novela Smernice SFZ o právno-organizačných zmenách v kluboch. 
Vyššie uvedené predpisy sú dostupné aj s odôvodnením v sekcii “Legislatíva” na stránke futbalsfz.sk 
tu: https://futbalsfz.sk/legislativa-predpisy-sfz-poriadky/ 
Jednotlivé zmeny v predpisoch sme spracovali aj do podoby článkov na stránke futbalsfz.sk, 
ktoré sú dostupné na uvedených 
LINK-och: https://futbalsfz.sk/sfzsmernica-ku-zmenam-v-strukturach-klubov-potrebna-ochrana-celeho-futbaloveho-prostredia/ 
https://futbalsfz.sk/sfz-dobru-novelizovanu-podobu-sutazneho-poriadku-preveri-zivot/ 
https://futbalsfz.sk/sfz-verzia-rapp-pre-21-storocia-vitazom-je-futbal/ 
V prípade akýchkoľvek otázok nás, prosím, neváhajte kontaktovať prostredníctvom mailu 
pravne@futbalsfz.sk. 
S pozdravom / Kind regards 
Lukáš Pitek 
Vedúci Legislatívno-právneho oddelenia 

 Rozpis súťaží ObFZ 2021-2022(1.7 MB)

 Stanovy ObFZ PB 2018(874 kB)

 

 

 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

 

 


 

 

 

 

 

 

ŠTK  upozorňuje všetky FO, FK a TJ na dodržiavanie SÚŤAŽNÉHO PORIADKU  článku 41 -

Súpiska družstva: 

 

a)  Súpiska družstva je vytváraná v ISSF na základe štartu hráčov
      v stretnutí podľa zápisu o stretnutí. V priebehu súťaže je súpiska
      dopĺňaná v ISSF na základe štartu hráčov v stretnutí uvedených
      v zápise o stretnutí. Ak je v rozpise súťaže uvedená výnimka z povinného
      použitia ISSF, klub je povinný vyplniť súpisku v súlade s týmto poriadkom
      a rozpisom súťaže.
b)  Klub nasadením hráča do stretnutia potvrdzuje, že sa hráč jeho klubu 
     podrobil lekárskej prehliadke, aby mohol v stretnutí nastúpiť. Riadiaci
     orgán súťaže je oprávnený kedykoľvek skontrolovať vykonanie lekárskej
     prehliadky hráča a klub je povinný na požiadanie preukázať riadiacemu
     orgánu súťaže, že sa jeho hráč podrobil lekárskej prehliadke.

SÚŤAŽNÉHO PORIADKU článku 50 - Zdravotná spôsobilosť:

 

c)  Hráč je povinný mať potvrdenie o lekárskej prehliadke preukazujúce
     jeho spôsobilosť hrať futbal, ktoré je platné najviac 1 rok. Do tejto
     doby sa počíta aj deň, ktorý sa dátumom zhoduje s dňom, v ktorý bola
     vykonaná posledná lekárska prehliadka. Klub hráča je zodpovedný za svojho
     hráča, že hráč má potvrdenie o lekárskej prehliadke preukazujúce jeho
     spôsobilosť hrať futbal. Klub je povinný predložiť potvrdenie o lekárskej
     prehliadke hráča na vyzvanie riadiaceho orgánu súťaže alebo funkcionára
     zodpovedného za oblasť zdravotnej starostlivosti.
d)  Potvrdenie o lekárskej prehliadke uvedené v odseku 1 môže vo vekovej
     kategórii žiakov vystaviť pediater, vo vekovej kategórii dorastu dorastový
     lekár, vo vekovej kategórii mužov praktický lekár, ak rozpis súťaže ohľadom
     vekovej kategórie mužov neustanovuje telovýchovného lekára. Ak ide
     o hráča republikovej súťaže akejkoľvek vekovej kategórie, alebo
     o reprezentanta Slovenskej republiky akejkoľvek vekovej kategórie klubu,
     ktorý nie je účastníkom republikovej súťaže, potvrdenie podľa odseku 1
     môže vystaviť len telovýchovný lekár. Ustanovenie tohto odseku
     sa primerane vzťahuje aj na vekové kategórie ženského futbalu.
e)  Hráč môže počas jedného dňa odohrať v majstrovskej súťaži a pohárovej
     súťaži len jedno stretnutie. Rozpis súťaže môže pre majstrovské súťaže
     podľa čl. 28 ods. 1 písm. c) až e) a čl. 30 ods. 1 písm. c) a d) hrané turnajovým
     spôsobom a súťaže podľa čl. 32 a 33 ustanoviť najvyšší počet stretnutí
     odohraných hráčom v jeden deň inak.
     RS/B   2018/2019
f)  3.11 Hráči štartujú na individuálne poistky. V prípade, že nie sú poistení,
             odporúča sa vo vlastnom záujme poistiť.                                                       


g)  3.11.1 Hráči štartujú v súťažiach ObFZ Považská Bystrica na vlastnú
                 zodpovednosť


 Smernica o hlasovaní 2018(586.3 kB)

  

Tieto stránky vytvoril a dopĺňa Oblastný futbalový zväz Považská Bystrica.

internetový partner: www.itstudio.sk