Dnes oslavuje meniny Vendelín zajtra Uršuľa         Utorok, 20. október 2020

Sekretár ObFZ Považská Bystrica

Úradná správa č.: 3 zo dňa 24. augusta 2007

 

   Z Á P I S N I C A    

zo  zasadnutia  VV  ObFZ  a predsedov odborných komisii  ObFZ  Považská  bystrica

 dňa  : 31.07. 2007 o 16,00 HOD. v Považskej  Bystrici. 

 

Prítomní :  podľa prezenčnej listiny

Ospravedlnení : Ján Panák,  Michal  Sluk,  Karol  Janas

        

P R O G R A M   :

 1.  Otvorenie  - Kontrola  uznesení

 2.  Správa predsedu ObFZ   

 3.  Vyhodnotenie  Aktívu  ŠTK a správy predsedov odborných komisií

      o pripravenosti súť.roč.2007/2008.

 4.  Príprava  Plánu práce, Termíny.

 5.  Rôzne    

 6.  Uznesenie  

 7.  Záver.    

P R I E B E H   R O K O V A N I A  :

K bodu č.1.     : Zasadnutie  otvoril predseda ObFZ  p. Eduard CHalmoviansky,kde  

                      privítal prítomných a oboznámil ich s programom zasadnutia. 

                      Kontrolu plnenia uznesení uskutočnil predseda ObFZ p.Eduard 

                      Chalmoviansky.    

                     Uznesenia z minulého zasadnutia :

UZN.1/7/07  -   VV schvaľuje  konečné tabuľky súťaží roč. 2006/2007  I. tr a II.tr.dorastu, I.tr.a II.tr. st. žiakov

/SPLNENÉ/          a I.tr.ml.žiakov ako aj zaradenie družstiev do súťaží pre ročník 2007/2008 a správu ako aj 

                         zaradenie predložiť na aktíve ŠTK a KM                         

UZN. 2/7/07  -  VV  ObFZ  schvaľuje  nominačnú listinu rozhodcov oblastných súťaží pre súťažný ročník

/SPLNENÉ/        súť. roč. 2007/2008 predloženú KR ObFZ.

UZN. 3/7/07  -  VV ObFZ beri na vedomie správy predsedov komisií KR a KDZ za súťažný roč.2006/2007.

/SPLNENÉ/       

UZN.4/7/07   -  VV berie na vedomie  správu o hospodárení ObFZ za I. polrok 2007.

/SPLNENÉ/              

UZN.5/7/07  -   VV  ObFZ  berie na vedomie  správu DK za súť.ročník 2006/2007na základe návrhu KDZ 

/SPLNENÉ/          predloženej  nominačnej listiny  delegátov  ObFZ  pre súť. roč. 2007/2008   schvaľuje  

                         nominačnú listinu  tak ako bola predložená komisiou  KDZ.

 

UZN.6/7/07   -  VV schvaľuje  konečné tabuľky súťaží roč. 2006/2007  I. tr., II.tr., III."A" tr. A III."B" tr.

/SPLNENÉ       dospelých ako aj zaradenie družstiev do súťaží pre ročník 2007/2008 a správu ako aj

                         zaradenie  predložiť na aktíve ŠTK a KM                           

UZN. 7/7/07  -  VV schvaľuje  ROZPIS  SÚŤAŽÍ  pre ročník 2007/2008 tak ako bol predložený a doplnenýa

/SPLNENÉ       pripomienkovaný  členmi VV  a tento predložiť na schválenie do rady ObFZ.

UZN. 8/7/07  -  VV schvaľuje za predsedu komisie ŠTK ObFZ  p. Michala Sluka od súťažného ročníka  

/SPLNENÉ/     2007/2008.

        

UZN.9/7/07   -   VV  schvaľuje plán práce a zasadnutí VV a Rady ObFZ na II.polrok 2007.

/V PLNENÍ/      

 

 K  bodu č.2.    :       PREDSEDA  ObFZ informoval  prítomných zo závermi zasadnutia   VV  ZsFZ 

                                -  Informoval že  sa  uskutoční seminár predsedov Disciplinárnych komisií /SFZ,ZsFZ a ObFZ/ kde termín seminára a miesto

                                   Konania  sa  určí a budú pozvaní predsedovia DK na tento seminár.                       

                                                     

 K bodu č.3     :    Predseda ObFZ  informoval o uskutočnenom Aktíve ŠTK a KM  , ktorý sa uskutočnil 13.7.2007 o 16,00 hod       

                            v Kultúrnom dome  v Kvášove. Konštatoval že  zo strany FK a FO bola  účasť veľmi dobrá ako aj disciplína

                            na veľmi dobrej úrovni. Boli vyhodnotené súťaže za súť.ročník 2006/2007 a odovzdané ocenenia víťazným družstvám

                           a súťaži Fair-play ako aj družstvám žiakov futbalové lopty. Na návrh družstiev bola súťaž III."B" vyžrebovaná trojkolovo

                           lebo v súťaži je len 8 družstiev,  III."A"  trieda  mužov bola prežrebovaná  a opravené žrebovacie čísla nakoľko FK

                           Bolešov  pre  rekonštrukciu ihriska  bude  svoje  domáce stretnutia  hrávať na  ihrisku  v Kameničanoch..   

                          KM -  J. Jurena -  informoval o zaradených  družstvách do  súťaží  žiakov a dorastu  v ročníku 2007/2008.

                          KR  - Správa komisie rozhodcov o pripravenosti  KR na ročník 2007/2008 je že  nominačná listina 43 rozhodcov pre

                                   súť. ročník 2007/2008  na  naše oblastné súťaže.

                         ŠTK -  Správa  komisie ŠTK  predložil  p. Ing. Michal  Sluk. Informoval o aktíve ŠTK, vyžrebovaní súťažía rozpise súťaží

                                     Vyžrebovaní súťaží ktoré je  aj na  našej webovej stránke  http://www.obfzpb.sk/ kde si môžu FK sledovať svoje   

                                     súťaže  a aj vytlačiť tlačivá a dokumenty ObFZ.

                        KDZ - správa komisie delegátov predložená p. Karolom  Janasom  písomne aj s nominačnou listinou 8  delegátov

                                   ObFZ pre súť. ročník 2007/2008, ktorí budú delegovaní na  súťažné stretnutia. Ďalej informoval že  seminár  DZ

                                   sa  uskutoční 3.8.2007 v Považskej Bystrici na  ktorom sa  preberie  nové  zápisy delegáta  na  stretnutí.

                        DK  - Správu  DK  predložil  predseda  p. Jaroslav  Blanárik -  informoval o neuhradených pokutách  a poplatkoch

                                 Ešte  za  súť. ročník 2006/2007  a kde  FK  Manín  Pov. Teplá  má  neuhradenú  pokutu  za  žiakov.  

 

K bodu č.4  :    Predseda  ObFZ  predložil Termínový  plán zasadnutí VV a Rady  ObFZ na  II. polrok 2007. 

                                             

K bodu č.5 :     Rôzne :

                         -  Zakúpenie  noteboku  pre  sekretariát  ObFZ.               

                              -  Vyplácanie  stravného  na  stretnutiach   pre  delegované  osoby.                   

 K  bodu  č. 6 :  U Z N E S E N I E  :       

 

UZN.10/7/07  -   VV ukladá  predsedovi ŠTK  a sekretárovi ObFZ   vytlačiť  opravené   vyžrebovanie  III."A" triedy  a toto rozposlať na 

                            futbalové kluby ktoré hrajú  III."A" triedu.         

                      Termín :  Ihneď                                                                            Zodp. :  v  texte                                                                                                                                                          

 

UZN. 11/7/07  -  VV  ObFZ  ukladá  delegovaným  osobám  na  stretnutiach   zápisy  zo  stretnutí  rozhodcov  a delegátov  doručiť  vždy 

                           do  stredy na  sekretariát  ObFZ.

                             Termín  : roč.2007/2008                                                                                                            Zodp : v  texte

 

UZN.12/7/07  -  VV ObFZ  ukladá  zakúpiť  notebok  pre  potreby  ObFZ  a predložiť  2 ponuky  na  notebook  do  piatku  10.8.2007 .

                                 Termín  v texte                                                                                                                      Zodp.: predseda  a sekretár  ObFZ

 

UZN.13/7/07   -  VV ukladá  vyplácanie  paušálu/Stravného/ v zmysle  zákona . Nárok na  stravné majú ako pri služobných cestách

                           Od  5  -  12  hodín  / čas  nástupu  -  čas  príchodu /.

 

 

 K bodu č.7    -    ZÁVER   -   Predseda ObFZ pán Eduard Chalmoviansky poďakoval prítomným za aktívnu účasť,

                              poprial veľa zdravia  a  zasadnutie ukončil.       

 

 V Považskej Bystrici  8.8.2007     

 

                       Zapísal : Jozef Galanský.                                                                                                                                                                                    

                                                                                                                                                 Eduard  Chalmoviansky

                                                                                                                                                     

      Predseda  ObFZ

 

 


[Späť] 

Tieto stránky vytvoril a dopĺňa Oblastný futbalový zväz Považská Bystrica.

internetový partner: www.itstudio.sk