Dnes oslavuje meniny Natália zajtra Eliška         Utorok, 06. október 2015

1.) Odvolacia komisia ObFZ Pov. Bystrica na svojom zasadnutí dňa 13.8.2009 prerokovala odvolanie FK Partizán Prečín voči rozhodnutiu DK ObFZ Pov. Bystrica (Úradná správa č.1, bod D 2) – pokuta za odhlásenie družstva MŽ.

 

Odvolacia komisia po preskúmaní dostupných materiálov ruší vyššie uvedené rozhodnutie DK ObFZ Pov. Bystrica.

 

 

 

                                                                Ing.Tibor Poruban

                                                                     predseda OK

                                      

 

 

1.) Odvolacia komisia ObFZ Pov. Bystrica na svojom zasadnutí dňa 10.9.2009 prerokovala odvolanie hráča Podvažia „B" - Martinka Michal, 810908 voči rozhodnutiu DK ObFZ Pov. Bystrica - ÚS č.5, bod D 40.

Odvolacia komisia po preskúmaní dostupných materiálov ruší vyššie uvedené rozhodnutie DK ObFZ Pov. Bystrica.

Odvolacia komisia doporučuje Komisii rozhodcov predvolanie a prerokovanie nesprávneho postupu R Vajdíka Imricha v stretnutí 4. kola III.B triedy Partizán Zubák - Podvažie „B".

 

 

                                                                                    Ing.  Tibor Poruban

                                                                                       predseda OK

 

 

1./ Odvolacia komisia ObFZ Pov. Bystrica na svojom zasadnutí dňa 1.   

     10. 2009 prejednala odvolanie FK Slovan BOLEŠOV voči rozhodnutiu  

      DK ObFZ Pov. Bystrica / úradná správa č. 8, bod D 73 /.

      Odvolacia komisia po preskúmaní dostupných materiálov potvrdzuje   

       rozhodnutie DK ObFZ Pov. Bystrica.

                                                                            

                                                                        Ing. Tibor PORUBAN

                                                                             predseda OK

 

 

 

1.) Odvolacia komisia ObFZ Pov. Bystrica na svojom zasadnutí dňa 29.10.2009

     prejednala odvolanie FK Slovan 1919 Bolešov voči rozhodnutiu DK ObFZ Pov.

     Bystrica ( ÚS č.11, bod D 99 ).

     Odvolacia komisia po preskúmaní dostupných materiálov potvrdzuje rozhodnutie

     DK ObFZ Pov. Bystrica a zároveň odporúča preštudovanie Zákona č.479/2008 Z.z.

     o organizovaní verejných telovýchovných podujatí.

 

 

                                                                             Ing. Tibor PORUBAN

                                                                                     predseda OK

 

 

1.) Odvolacia komisia ObFZ Pov. Bystrica na svojom zasadnutí dňa 2.6.2010 neprejednala odvolanie TJ Tatran Tunežice, pretože toto nespĺňa náležitosti Súťažného poriadku futbalu a to čl.123 a čl. 126 až 130.

 

                                                                                      Ing. Tibor Poruban

                                                                                          predseda OK

 

 

 

 

1.) Odvolacia komisia ObFZ Pov. Bystrica ne svojom zasadnutí dňa 22.9.2010

     prejednala odvolanie TJ Plevník voči rozhodnutiu DK ObFZ Pov. Bystrica

     ( ÚS DK č.7, body D 52, D 53 ).

 

2.) Odvolacia komisia ObFZ Pov. Bystrica po preskúmaní dostupných materiálov 

     rozhodla nasledovne :

    - zvýšenie usporiadateľskej služby na 15 do konca súťažného ročníka 2010/2011

    - podmienečné uzatvorenie ihriska na 1 súťažné stretnutie do konca jesennej

      časti súťažného ročníka 2010/2011

    - uhradenie pokuty 100 € + 10 €

    - bod D 53 zostáva v platnosti

 

3.) Odvolacia komisia ObFZ Pov. Bystrica doporučuje KR ObFZ Pov. Bystrica 

     prejednanie nesprávneho postupu R Mihálika Miloša v stretnutí 3.kola I. triedy

     TJ Plevník - TJ Papradno.

 

4.) Odvolacia komisia ObFZ Pov. Bystrica doporučuje KR, úsek DZ ObFZ

     Pov. Bystrica prejednanie nesprávneho postupu DZ Hantáka Romana v

     stretnutí 3.kola I. triedy TJ Plevník - TJ Papradno.

 

5.) Odvolacia komisia ObFZ Pov. Bystrica nariaďuje vrátiť 100 € TJ Plevník 

     z pôvodne uhradenej pokuty 200 €.

 

                                                                           Ing. Tibor Poruban

                                                                               predseda OK

 

 

1.) Odvolacia komisia ObFZ Pov. Bystrica na svojom zasadnutí dňa 5.10.2010 

     prejednala odvolanie FK Manín Podmanín voči rozhodnutiu DK ObFZ Pov. Bystrica

     (ÚS DK č.8, bod D 66).

 

2.) Odvolacia komisia ObFZ Pov. Bystrica po preskúmaní dostupných materiálov 

     rozhodla nasledovne :

 

    - zastavenie činnosti na 3 súťažné stretnutia

    - uhradenie pokuty 170 € + 10 €

    - trest pre hráča Jána Kostelanského, 830123 - 6 mesiacov nepodmienečne od 

      13.9.2010 zostáva v platnosti

 

3.) Odvolacia komisia ObFZ Pov. Bystrica nariaďuje vrátiť 130 € FK Manín Podmanín

     z pôvodne uhradenej pokuty 300 €.

 

4.) Odvolacia komisia ObFZ Pov. Bystrica nariaďuje vrátiť poplatok za odvolanie vo 

     výške 35 € FK Podmanín.

 

                                                                               Ing. Tibor Poruban

                                                                                  predseda OK

 

 

 

 

 

1.) Odvolacia komisia ObFZ Pov. Bystrica na svojom zasadnutí dňa 27.10.2010 

     prerokovala odvolanie TJ Visolaje voči rozhodnutiu DK ObFZ Pov. Bystrica

     (ÚS DK č. 11, D 95)

 

2.) Odvolacia komisia ObFZ Pov. Bystrica po preskúmaní dostupných materiálov

     rozhodla nasledovne :

     - nariaďuje DK ObFZ Pov. Bystrica znovu prerokovať uvedený prípad s uvedením

       článku, resp. nariadenia na základe ktorého bola udelená pokuta

 

3.) Odvolacia komisia ObFZ Pov. Bystrica nariaďuje vrátiť poplatok za odvolanie 

     vo výške 35 € TJ Visolaje.

 

                                                                                    Ing. Tibor Poruban

                                                                                       predseda OK

 

 

1.) Odvolacia komisia ObFZ Pov. Bystrica na svojom zasadnutí dňa 22.6.2011

     neprejednala odvolanie TJ Visolaje, pretože toto nespĺňa náležitosti súťažného

     poriadku futbalu a Rozpisu súťaží ObFZ Pov. Bystrica.

 

                                                                                 Ing. Tibor Poruban

                                                                                   predseda OK

 

 

 

1.) Odvolacia komisia ObFZ Považská Bystrica na svojom zasadnutí dňa 5.10.2011

     prerokovala odvolanie TJ Tatran Tunežice voči rozhodnutiu ŠTK, ÚS ŠTK č.8 zo

     dňa 14.9.2011 a rozhodla nasledovne :

 

     a) Odvolacia komisia ObFZ Pov. Bystrica vyhovuje odvolaniu TJ Tatran Tunežice.

         

 

     b) Odvolacia komisia ObFZ Pov. Bystrica ruší bod 4 z ÚS ŠTK č.8 zo dňa

         14.9.2011 a ukladá ŠTK potvrdiť výsledok stretnutia dosiahnutý na hracej

         ploche.

 

     c) Odvolacia komisia ObFZ Pov. Bystrica nariaďuje vrátiť poplatok za odvolanie 

         TJ Tatran Tunežice.

 

     d) Odvolacia komisia ObFZ Pov. Bystrica nariaďuje ŠTK evidovať odpočet 3 bodov

         TJ Tatran Tunežice po skončení súťaže roč. 2011/2012 (súťažné stretnutie VI.

          kola III.A TRIEDY Tunežice - Červený Kameň, dňa 11.9.2011)

 

2.) Odvolacia komisia ObFZ Pov. Bystrica na svojom zasadnutí dňa 5.10.2011

     prerokovala odvolanie TJ Družstevní Šebešťanová voči rozhodnutiu DK č.8

     zo dňa 21.9.2011 a voči rozhodnutiu KM č.8 zo dňa 21.9.2011 a rozhodla

     nasledovne :

 

     a) Odvolacia komisia ObFZ Pov. Bystrica potvrdzuje rozhodnutie DK č.8 a

         KM č.8 zo dňa 21.9.2011. Odvolacia komisia ObFZ Pov. Bystrica rozhodla

         v súlade so SP futbalu, článok 3, čl.69 a v súlade s Rozpisom súťaží ObFZ

         Pov. Bystrica, článok 4.5 a schválenými výnimkami hracích dní a časov.

 

     b) Poplatok za odvolanie prepadá v prospech ObFZ Pov. Bystrica.

 

                                                                            Ing. Tibor Poruban

                                                                         predseda Odv.komisie

 

 

 

 

 

1.) Odvolacia komisia ObFZ Považská Bystrica na svojom zasadnutí dňa 23.11.2011

    neprerokovala odvolanie TJ Visolaje, pretože toto nespĺňa náležitosti Súťažného

    poriadku futbalu.

    Odvolacia komisia ObFZ Pov. Bystrica dáva na vedomie, že vzor tlačiva na

    odvolanie sa nachádza na stránke ObFZ Pov. Bystrica v sekcii "tlačivá, dokumenty"

    od 3.8.2010.

 

   Voči tomuto rozhodnutiu je možné sa odvolať na VV ObFZ Pov. Bystrica do 

    15 dní od uverejnenia ÚS.

 

2.)  Poplatok za odvolanie prepadá v prospech ObFZ Pov. Bystrica.

 

                                                                              Ing. Tibor Poruban

                                                                           predseda Odv.komisie

 

 

1.) Odvolacia komisia ObFZ Pov. Bystrica na svojom zasadnutí dňa 23.5.2011

     neprejednala odvolanie rozhodcu Vincenta Bezdedu, pretože toto nespĺňa

     náležitosti Súťažného poriadku futbalu a to čl.123 a čl. 126 až 130.

 

                                                                                      Ing. Tibor Poruban

                                                                                        predseda OK

 

 

 

1.) a) Odvolacia komisia ObFZ Považská Bystrica na svojom zasadnutí dňa 6.6.2012

     prerokovala odvolanie TJ Hradišťan Jasenica a na základe prešetrenia a

     vyjadrení ŠK Tatran Horovce a rozhodcu stretnutia stretnutia p.Jozefa Juríčka

     odvolaniu v plnej miere vyhovuje.

 

     b) Odvolacia komisia ObFZ Pov. Bystrica ukladá ŠTK zrušiť rozhodnutie č.31,

     bod 9 a ponechať v platnosti výsledok dosiahnutý v MFZ.

 

     c) Odvolacia komisia ObFZ Pov. Bystrica ukladá DK opraviť počet ŽK v evidencii

     DK a zrušiť body v ÚS č. 27 - D 359 a D 378.

 

     d) Poplatok za odvolanie vrátiť TJ Hradišťan Jasenica.

 

     e) R Juríčka odstupujeme na riešenie KR.

 

                                                                                         Ing. Tibor Poruban

                                                                                     predseda odvolacej komisie

                                                                         

 

 

 

 

1. a) Odvolacia komisia ObFZ Považská Bystrica na svojom zasadnutí dňa 

        24.10.2012 prerokovala odvolanie TJ Družstevník Stupné a rozhodla

        nasledovne:

odvolaniu TJ Družstevník Stupné v plnej miere vyhovuje.

 

    b) Odvolacia komisia ObFZ Považská Bystrica ukladá ŠTK zrušiť rozhodnutie

        z úradnej správy č.10, bod 3 a ponechať v platnosti výsledok dosiahnutý

        v MFZ.

 

     c) Odvolacia komisia ObFZ Považská Bystrica odstupuje R Vadovského E.

         na riešenie KR.

 

     d) Poplatok za odvolanie vrátiť TJ Družstevník Stupné.

 

2.  a) Odvolacia komisia ObFZ Považská Bystrica na svojom zasadnutí dňa

         24.10.2012 prerokovala odvolanieTJ Slovan Košecké Podhradie a

         rozhodla nasledovne : 

         odvolanie TJ Slovan Košecké Podhradie zamieta v plnom rozsahu.

 

      b) Odvolacia komisia ObFZ Považská Bystrica potvrdzuje rozhodnutie

          DK č. D 123 zo dňa 11.10.2012, ÚS č.10. Ďalej dáva do pozornosti

          rozhodnutie KM zo dňa 3.10.2012, bod č.8, ÚS č.9.

 

      c) Poplatok za odvolanie prepadá v prospech ObFZ Pov. Bystrica.

 

        Voči rozhodnutiam Odvolacej komisie ObFZ Považská Bystrica je možné

        sa odvolať na VV ObFZ Pov. Bystrica do 15 dní od uverejnenia ÚS.

 

                                                                                Ing. Tibor Poruban

                                                                          predseda odvolacej komisie

 

 

 

1. a) Odvolacia komisia ObFZ Pov. Bystrica na svojom zasadnutí dňa 3.4.2013
prerokovala odvolanie FK Lednica a rozhodla nasledovne:
odvolaniu FK Lednica v plnej miere vyhovuje.

b)Odvolacia komisia ukladá Matričnej komisii zrušiť rozhodnutie z úradnej
správy č.14 zo dňa 20.marca 2013, obnoviť registráciu hráča v klube FK
Lednica a zrušiť odstúpenie FK Lednica na DK

c)Poplatok za odvolanie vrátiť FK Lednica

d)Zákonný zástupca hráča sa môže obrátiť na orgány činné v tresnom konaní

Voči rozhodnutiu Odvolacej komisie ObFZ Považská Bystrica je možné sa
odvolať na VV ObFZ Pov. Bystrica do 15 dní od uverejnenia ÚS.

 

                                                                     Ing. Tibor Poruban

                                                                 predseda odvolacej komisie

 

Tieto stránky vytvoril a dopĺňa Oblastný futbalový zväz Považská Bystrica.

internetový partner: www.itstudio.sk