Dnes oslavuje meniny Milica zajtra Elena, Helena         Piatok, 17. august 2018

Aktuálna úradná správa

ŠTK  č.6  15. 08. 2018


ŠTK ObFZ PB žiada všetky FO, aby zodpovedne sledovali uznesenia v ISSF
a prípadné nezrovnalosti riešili so správcom súťaže (predseda ŠTK).

ŠTK upozorňuje všetky FK, FO a TJ, že je potrebné všetky požiadavky na zmenu
termínu, (okrem dlhodobých žiadostí po-dávajúcich pred začiatkom jesennej alebo jarnej
časti súťažného ročníka), podať na ŠTK prostredníctvom elektronickej podateľne
v ISSF z detailu stretnutia. V prípade potrebnej dohody oboch družstiev
je potrebné podať žiadosť cez "Žiadosť o zmenu termínu" v ISSF.

1)  ŠTK schvaľuje výsledky MFS : SPORTIKA 6. liga dospelých hraných dňa 12. 08. 2018


2)  ŠTK berie na vedomie:
a)   informáciu "R" P. Pastorka z MFS SPORTIKA 6. liga dospelí: D. Mariková - Košeca
b)   žiadosť FK Nová Dubnica o pasportizáciu štadióna

3)  Výnimky z ÚHČ a dní:
a)   4. liga MLŽ-  ŠK Fan club Púchov odohrá jesenné domáce MFS v nedeľu 2 1/4 hod. pred ÚHČ mužov
b)  Prípravky MIX U11- ŠK Fan club Púchov odohrá svoje jesenné domáce MFS
      v sobotou o 14,30 a 15,30 hod. okrem 1. kola

4)  ŠTK berie na vedomie:
     Odstúpenie družstva TJ Strážov Pružina zo súťaže 7. ligy dospelých. Družstvá, ktoré mali hrať MFS s družstvom TJ Strážov Pružina budú mať voľno a družstvo Pružiny je zároveň prvým zostupujúcim zo súťaže 7. liga dospelých.

5)  ŠTK odstupuje na doriešenie DK: TJ Strážov Pružina podľa RS/A čl. 5.5

6)  ŠTK súhlasí s odohraním:
a)  MFS 4. liga SŽ sk. JUH 1. kolo: TJ Hradčan Lednica - TJ Jednota Lazy pod Makytou dňa 29. 08. 2018 (streda) o 13,30 hod. Vzájomná dohoda. SP čl. 36 bod 2.
     "KR" zabezpečí R.RP TJ Jednota Lazy pod Makytou 5,- €.
b)  MFS 4. liga SŽ sk. JUH 1. kolo: TJ Tatran Horovce - FK Nová Dubnica
     dňa 30. 08. 2018 (štvrtok) o 17,30 hod. Vzájomná dohoda. SP čl. 36 bod 2.
     "KR" zabezpečí R. RP TJ Tatran Horovce 5,- €.
c)  MFS 4. liga SŽ sk. SEVER 1. kolo: TJ Partizán Domaniža - TJ Hradišťan Jasenica
     dňa 29. 08. 2018 (streda) o 10,30 hod. Vzájomná dohoda. SP čl. 36 bod 2.
     "KR" zabezpečí R. RP TJ Partizán Domaniža  5,- €.
d)  MFS 4. liga SŽ sk. SEVER 4. kolo: TJ Partizán Domaniža - TJ Plevník Drienové 
     dňa 21. 10. 2018 (nedeľa) o 10,00 hod. Vzájomná dohoda. SP čl. 36 bod 2.
     "KR" zabezpečí R. RP TJ Partizán Domaniža  5,- €.

Proti rozhodnutiam ŠTK ObFZ PB uverejnených v tejto Úradnej správe je možné
sa odvolať v zmysle SP čl. 87.

Najbližšie zasadnutie ŠTK bude dňa 22. 08. 2018 (streda) o 15,30 hod.

 


                                                                                                  Jaroslav Gašpárek

                                                                                                     predseda ŠTK


 

 

DK  č.3  16. 08. 2018

Ostatné:

U4       TJ Strážov Pružina – pokuta 200,-€ podľa 12, 64/1a, 5, RS/A 5.5 (odhlásenie družstva dospelých zo súťaže)

           

Oznamy DK:

DK upozorňuje, že o podmienečné upustenie od výkonu zvyšku DS žiada písomne previnilec. K podaniam tretích osôb alebo k podaniam cez ISSF prostredníctvom kont tretích osôb nebude DK prihliadať.

Proti rozhodnutiam DK je možné sa odvolať, okrem rozhodnutí podľa čl. 37/3, 5 a 8, do 7 dní od uverejnenia ÚS.

                                                                                                          Mgr. Rastislav Sovík

                                                                                                                  predseda DK

 

KR  č.5  16. 08. 2018

Ospravedlnení: 

17.8. až 18.8. - Hromádka; 18.8. až 19.8. - Škrovánek, Kapila, Balušík; 17.8. až 26.8. - Mako; do 16.9. - D. Komorník; soboty a pracovné dni - Migát, Mako; PN - Milčík, Lamžo; do konca jesennej časti - M. Pecuš, J. Pecuš; do konca ročníka 2018/2019 - Folučka.

 

Pochvala na R doručená cez ISSF: 

TJ Štart Tuchyňa na R: Meluch, Gago v MFS SPORTIKA 6. ligy, 2. kola, Mikušovce - Tuchyňa.

 

1, KR upozorňuje R, aby si prekontrolovali miesto a UHČ stretnutia, na ktoré sú delegovaní a zároveň upozorňuje R na dodržiavanie príchodu minimálne 45. min predzačiatkom stretnutia (pokiaľ nemá R predzápas na inom mieste)!

 

2, Doporučujeme R, aby sa deň pred stretnutím telefonicky kontaktovali so svojimi AR príp. DZ a vzájomne sa informovali o mieste a UHČ stretnutia.

 

3, KR upozorňuje R na dôsledné vyplňovanie údajov v Zápise o stretnutí - HU, VM, videotechnik a ak nie sú uvedené osoby nahraté v ISSF, R je povinný uviesť ich v Zápise o stretnutí, v časti Záznam rozhodcu ! V prípade opakovania sa nedostatkov bude KR postupovať v zmysle Zásad pre činnosť R.

 

4, Žiadame R, aby si pred stretnutím prekontrolovali plán MFS podľa obsadenia a v prípade nejasností alebo dvojitej delegácie ihneď kontaktovali členov KR zodpovedncýh za ISSF: F. Ondráša alebo L. Pavlačkovú. 

  

5, Upozorňujeme R, aby ospravedlnenia zasielali na všetky tri uvedené mailové adresy: 

 

sekretar@obfzpb.sk; kvassay.peter@gmail.com; anton.hrenak@centrum.sk

 

Ospravedlnenie: 10 dní pred MFS 

 

KR upozorňuje rozhodcov, že požiadavky na zmeny v obsadení R po uverejnení zmien obsadenia na web stránke ObFZ PB nebude akceptovať, okrem vážnych životných situácií!!!  

 

Najbližšie zasadnutie KR sa uskutoční dňa 23.8.2018. 

 

                                                                         Ing. Peter Kvaššay

                                                                                  predseda KR

 

KDZ  č.2  02. 01. 2018

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

 

TMK  č.5  28. 02. 2018

1. Vzhľadom na nízky počet prihlásených účastníkov školenia ObFZ Považská         

     Bystrica, s pôvodne plánovaným začiatkom 4.3.2018 a neobsadenú funkciu       

     predsedu TMK,sa toto odkladá.

 

2. Náhradný termín školenia bude zverejnený formou ÚS TMK ObFZ a prostredníctvom

    médií. 

 

                                                                                             sekretár ObFZ 

 

KM  č.26  15. 03. 2018

1. KM vyhodnotila účasť výberu ObFZ v kategórii prípravky - roč. 2007 a ml., dňa 

    10.3.2018 v Přerove.

 

     V I. turnaji dopoludnia výber ObFZ I. získal 1. miesto.

     V II. turnaji popoludní výber ObFZ II, obsadil 3. miesto.

 

    KM vyslovuje poďakovanie futbalovým klubom, ktorých hráči reprezentovali

    ObFZ Považská Bystrica : TJ Partizán Domaniža, TJ Družstevník Šebešťanová,

    FK Košeca,ŠK fcf Púchov, TJ Cementárenň Ladce. 

 

2. KM upozorňuje hráčov, ktorí reprezentovali  ObFZ vo výbere, prípadne aj hráčov

   z iných FK, ktorí majú záujem zúčastniť sa Letného futbalového kempu OFS     

   Přerov pre vekové kategórie U 10 až U 13, v termíne od 15.7 - 20.7.2018 aby sa

   prihlásili na : sekretar@obfzpb.sk  do konca marca 2018.

 

  Kemp sa uskutoční v areále SK Rusava - Penzion u Ráztoky.

 

  Bližšie informácie :TU

 

                                                                                                Kamil Begáň

                                                                                                predseda KM 

 

 

MaK  č.10  08. 06. 2018

Registračné preukazy členov SFZ
 

Na základe oznámenia helpdesku ISSF o konci platnosti RP (tréneri, rozhodcovia, delegáti, individuálni členovia a pod.) žiadam všetkých, ktorí majú záujem o objednanie cez matriku ObFZ,
aby uhradili poplatok za vystavenie RP - 5€ - na účet ObFZ alebo v hotovosti na sekretariáte ObFZ.
 
č.účtu :  SK80 5600 0000 0028 2598 2001 PRIMA BANKA

 

Sekretár  č.4  03. 08. 2018

Z Á P I S N I C A

                                   zo  zasadnutia riadneho VV OBFZ konaného

dňa 30.7.2018 v Považskej Bystrici

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

 

PRÍTOMNÍ :  podľa prezenčnej listiny

OSPRAVEDLNENÍ : pp. Šimáček, Dvorščík

 

 

P R O G R A M   :

  1. Otvorenie
  2. Schválenie programu
  3. Kontrola uznesení
  4. Smernica ObFZ PER ROLLAM
  5. Schválenie doplnku Rozpisu súťaží ObFZ 2018/2019
  6. Rôzne
  7. Záver

 

       P R I E B E H   R O K O V A N I A  :

 

K bodu č. 1 – Zasadnutie otvoril a viedol predseda ObFZ p. Panák.

 

K bodu č. 2 – Program zasadnutia schválený.

Hlasovanie : 7 – 0 - 0

 

K bodu č. 3 UZN. – 15/6/2018 – 28/7/2018 splnené.

 

K bodu č. 4  - Smernicu o hlasovaní PER ROLLAM pre ObFZ Považská Bystrica opätovne predložil podpredseda pre ekonomiku a hospodárenie p. Sluk.

Smernica bola s technickou pripomienkou p. Haladeja schválená.

Hlasovanie : 7 – 0 – 0

 

K bodu č. 5 – Doplnok Rozpisu súťaží ObFZ 2018/2019 – 5. Hospodárske náležitosti – predložený na pripomienkovanie písomne.

 

Zverejňovanie osobných údajov : meno, priezvisko a tel. kontakt v RS ObFZ PB 2018/2019 – v tlačenej forme a na webovej stránke.

 

Hlasovanie : všetci prítomní (podľa prezenčnej listiny) hlasovali za zverejnenie vo forme :

Meno, priezvisko, tel. kontakt.

Hlasovanie : 6 – 0 -0

 

K bodu č. 6 – prítomní predsedovia odborných komisií pp. Gašpárek, Sovík, Kvaššay a Makas podali ústne správu o pripravenosti súťažného ročníka 2018/2019.

Náhradné fyzické previerky R ObFZ sa uskutočnia dňa 3.8.2018 v Dubnici nad Váhom o 19,00 hod.

V obsadení na prvé jesenné kolo sú delegovaní zatiaľ R, ktorí už FP absolvovali v riadnom termíne.

 

p. Sluk informoval o zmenách a doplnkoch Pravidiel futbalu platných od 1.7.2018 a požiadal o ich zverejnenie na stránke ObFZ + zaslanie @informácie všetkým R a klubom ObFZ PB.

 

Informácia predsedu odvolacej komisie p. Makasa o plánovanom odchode do Brna v mesiaci októbri z pracovných dôvodov.

 

Predseda TMK p. Kramlík informoval o prípravách seminára a školenie trénerov ObFZ podľa požiadaviek SFZ úseku vzdelávania trénerov.

 

Člen ObFZ p. Poliček vyjadril nespokojnosť s termínom konferencie a aktívu ObFZ Považská Bystrica, ktoré sa konali dňa 7.7.2018 a informovanosťou klubov na stránke ObFZ.

 

K bodu č. 7 – Zasadnutie ukončil predseda ObFZ.

 

 

Prijaté uznesenia :

 

UZN. 29/7/2018 VV schvaľuje : Smernica o prijatí rozhodnutia výkonného výboru ObFZ elektronickým hlasovaním (smernica o hlasovaní per rollam) s pripomienkou podľa bodu č.4.

 

UZN. 30/7/2018 VV členovia VV a prítomní predsedovia súhlasili so zverejnením svojich osobných údajov : Meno, priezvisko, tel. kontakt.

 

Všetci predsedovia odborných komisií predložia sekretárovi ObFZ vyhlásenie - súhlas k zverejneniu osobných údajov : Meno, priezvisko, tel. kontakt – členov komisií.

 

          Z : predsedovia odborných komisií                            T : bezodkladne

 

UZN. 31/7/2018 VV ukladá sekretárovi ObFZ zverejniť a rozposlať dokument : Zmeny a doplnky PF platné od 1.7.2018 R a všetkým funkcionárom ObFZ a klubov.

 

          Z : sekretár ObFZ                                                          T : bezodkladne

 

http://www.obfzpb.sk/index.php?lang=sk&s=articles&show=50

 

 

V Považskej Bystrici, 30.7.2018

 

 

 

 

Viera Petríková  v.r.                                                Ján Panák  v.r.

 sekretár ObFZ                                                        predseda ObFZ

       

 

 

                                                                                                                 

 

 

 

 

Obsadenie  č.3  10. 08. 2018

D H VÝNIMKY R AR 1 AR 2 DZ SPORTIKA 6. LIGA - MUžI 3.KOLO 19.08.2018 O 17,00 HOD. Košeca Košecké Podhradie o 14,00 hod. Migát Proč ...čítať celú správu

 

Odvolacia Komisia  č.1  14. 12. 2016

ÚRADNÁ SPRÁVA ODVOLACEJ KOMISIE

ObFZ POV. BYSTRICA č. 1/2016-17

zo dňa 13. 12. 2016

 

Odvolacia komisia na svojom zasadnutí prerokovala odvolanie TJ Nové Považie Prejta voči rozhodnutiu Disciplinárnej komisie ObFZ Pov. Bystrica a prijala

uznesenie:

 

1.      Odvolacia komisia mení podľa čl. 85/2c uznesenie DK zo dňa 12. 11. 2016 D82 a pozastavuje výkon športu – čl. 71/1; 3e; 17/8. Ján Žiaček 1197081 TJ Prejta na 5 týždňov nepodmienečne 64/3; 36/1a, b, h; 36/2 b,i od 30. 10. 2016 /s prerušením/.

 

2.      Odvolacia komisia mení podľa čl. 85/2c uznesenie DK zo dňa 12.11. 2016 D83 a pozastavuje výkon športu- čl. 71/1; 3e; 17/8. Mário Šándor 1069111 TJ Prejta na 5 týždňov nepodmienečne 64/3; 36/1a, b, h; 36/2 b, i od 30. 10. 2016 /s prerušením/.

 

3.      Odvolacia komisia mení podľa čl. 85/2c uznesenie DK zo dňa 12.11. 2016 D84 a udeľuje disciplinárnu sankciu TJ Nové Považie Prejta 8. liga pokutu 200 € čl. 12/1; 71/1, 3 e, g. A na základe neoprávneného štartu hráčov Jána Žiačka a Mária Šándora kontumuje zápasy 9. a 10. kola 8. ligy, čl. 31/1; 3 čl. 29/1; 2.

9. kolo TJ Nové Považie Prejta – TJ Partizán Vrchteplá
10. kolo TJ Družstevník Mikušovce – TJ Nové Považie Prejta
(ŠTK upraví tabuľku 8. ligy na základe uznesenia č. 1/2016-17 zo dňa 13. 12. 2016 OdK ObFZ Pov. Bystrica.

 

 

 

 

 

 

V Púchove 13. 12. 2016                                                       Ing. Jozef Mamis

                                                                                              Predseda OdK 

 

  

Tieto stránky vytvoril a dopĺňa Oblastný futbalový zväz Považská Bystrica.

internetový partner: www.itstudio.sk