Dnes oslavuje meniny Albín zajtra Anežka         Piatok, 01. marec 2024

Aktuálna úradná správa

ŠTK  č.22  14. 02. 2024


ŠTK upozorňuje futbalové kluby na nasadenie funkcionality evidencie
ostaršenia hráčov v ISSF systéme. Jedná sa o proces od zadania cez
elektronickú podateľňu, schválenia hráčom až po schválenie tajomníkom
komisie. Kompletné informácie, ako aj popis stavu žiadosti, sú uvedené
na stránke https://futbalsfz.sk/ostarsenie-hraca-v-issf/

Žiada všetky FK, aby si na futbalnete skontrolovali vyžrebovanie súťaží
a prípadné nezrovnalosti riešili so správcom súťaže.
 
   
ŠTK upozorňuje všetky FK, že v zmysle RS je potrebné všetky požiadavky 
na zmenu termínu, (okrem dlhodobých žiadostí podávajúcich pred začiatkom
jesennej alebo jarnej časti súťažného ročníka), podať na ŠTK prostredníctvom
elektronickej podateľne v ISSF z detailu stretnutia. V prípade potrebnej dohody
(žiadosť podaná menej ako 21 dní pred stretnutím) oboch družstiev je potrebné
podať cez "Žiadosť o zmenu termínu/hracej plochy stretnutia" v ISSF.

    
1)  ŠTK upozorňuje všetky FO, FK a TJ ObFZ PB, ktoré chcú požiadať o výnimky
      z ÚHČ a dní v jarnej časti súťažného ročníka 2023/2024, aby tak urobili
      v termíne:
a)  dospelí 
v termíne do 12. 03. 2024 (utorok);
b)  starší dorast U19 
v termíne do 19. 03. 2024 (utorok);
c)  SŽ U15 
v termíne do 19. 03. 2024 (utorok); 
d)  MLŽ U13 
v termíne do 19. 03. 2024 (utorok);
e)  prípravky MIX U11 
v termíne do 26. 03. 2024 (utorok);
      ŠTK
akceptuje len žiadosti zaslané prostredníctvom ISSF. Výnimky sa schvaľujú
      podľa RS čl. A bod 2.6

2)  Pred jarnou
časťou musí FO, FK a TJ o výnimku znovu požiadať.
      Žiadosti doručené ŠTK do tohto termínu sú bezplatné.

Po tomto termíne budú všetky žiadosti spoplatnené v súlade s RS 2023/2024
čl. B bod 10.2.5


3)  ŠTK oznamuje FO, FK a TJ, že v ISSF a na futbalnete je zverejnené
      vyžrebovanie jarnej nadstavbovej časti súťaže prípraviek MIX U11 a U9.
                                                        
ŠTK žiada všetky futbalové kluby, v ktorých nastali zmeny štatutárov,
funkcionárov, prípadne iné organizačné zmeny, aby tieto zmeny urýchlene
oznámili ŠTK (zaslať kópiu Zápisnice na sekretariát ObFZ PB) a zároveň,
aby tieto zmeny zaevidovali v ISSF.  

ŠTK pod následkami možných disciplinárnych opatrení upozorňuje futbalové
kluby na povinnosť zaregistrovania osoby zodpovednej za oblasť zdravotnej
starostlivosti a takisto uvádzanie osôb trénera a vedúceho družstva
(SP čl. 39, 40 a 55) v ISSF.
"Zaregistrovanie je plne v kompetencii klubového ISSF manažéra."

Proti rozhodnutiam ŠTK ObFZ PB uverejnených v tejto Úradnej správe 
je možné sa odvolať v zmysle SP čl. 87


                                                                                   Jaroslav Gašpárek
                                                                                     predseda ŠTK 

 

DK  č.12  10. 11. 2023

U72     Miloš Šesták 1249624 Streženice – 6 týždňov N podľa 46, 46/2b, 71/3a,d,e,g, 34/1, 34/2, 73/1, 81, 82/1e, 82/3, 84/6 (surová hra s následkom zranenia) od 26.10.2023

U82     ŠK Dohňany – pokarhanie podľa 11, 64/1a, 64/4, 71/3e, + RP 10,-€ (ÚS ŠTK č. 19)

U83     FK Streženice – pokuta 500,-€ podľa 12, 64/1a, 64/4, 71/3e, RS/A 4.7 (ÚS ŠTK č. 19)

U84     TJ Spartak Lysá pod Makytou - pokuta 100,-€ podľa 12, 64/1a, 64/4, 71/3e, RS/B 10.1.2 (ÚS ŠTK č. 19)

U85     Dušan Kopačka 1004679 Prejta – zákaz výkon športu do 30.6.2024 N podľa 34/9, 47/1c, 47/2b, 48/1c, 48/2b, 49/1c, 49/2c, 36/2a, 71/3a,d,g  (po vykonaní U76; vulgárne okríknutie, vyhrážanie a napadnutie protihráča)

U86     Michal Kostelanský 1312592 Bodiná – zákaz výkon športu 4 týždne N podľa 34/9, 47/1b, 47/2b, 49/1a, 49/2a, 71/3a,d,g (vulgárne okríknutie a napadnutie protihráča), výkon DS začína plynúť 8.4.2023

 

Oznamy DK:

DK upozorňuje kluby, aby si bezodkladne po uzatvorení zápisov kontrolovali popis disciplinárnych previnení v zápisoch o stretnutí a v prípade nezrovnalostí kontaktovali správcu súťaže resp. príslušnú odbornú komisiu ObFZ PB.

DK oznamuje klubom, že v zmysle čl. 17 ods. 8 sa výkon všetkých DS uložených na časové obdobie (týždne, mesiace), ktorých dĺžka nie je viac ako 6 mesiacov, prerušuje počas trvania zimnej prestávky (od 6.11.2023 do 23.3.2024), ak nie je pri konkrétnom uznesení uvedené inak.

 

Proti rozhodnutiam DK je možné sa odvolať, okrem rozhodnutí podľa čl. 37/3, 5 a 8, do 7 dní od uverejnenia ÚS.

                                                                                                          Mgr. Rastislav Sovík

                                                                                                                  predseda DK

 

 

KR  č.20  26. 02. 2024

Úradná správa č. 21 zo dňa  25. februára  2024  1. KR pozýva na prednášku: Obsluha ISSF a futbalová legislatíva rozhodcu, nasledovných rozhodcov: Mitaš, Pavelka, Janičík, a to dňa  4.3. 2024 od 16,30 hod. v sídle ObFZ Pov. Bystrica. Menovaní si prinesú so sebou písacie potreby a osobné doklady. 

  2. KR oznamuje, že zimný doškoľovací seminár pre rozhodcov ObFZ Pov. Bystrica sa uskutoční dňa 15.3. 2024 od 18,00 hod. v KD Dolný Moštenec. KR upozorňuje všetkých R, že účasť na seminári je povinná, a aby si svoje povinnosti zariadili tak, aby sa mohli seminára zúčastniť.Ing. Peter Kvaššay – predseda KR


 

KDZ  č.1  13. 10. 2022

Licenčný seminár pre delegátov zväzu  Licencia "A" sa bude konať 20.11.2022 (nedeľa) v Dome kultúry v Rumanovej (okr. Nitra). Záujemcovia o získanie, resp. predĺženie licencie "A" sa môžu prihlasovať u p. Rastislava Kubicu - vedúceho úseku DZ KR ZsFZ, zaslaním prihlášky na emailovú adresu krudz@obfz-levice.sk. Uzávierka prihlášok je 31.10.2022.

Súčasne so zaslaním prihlášky je záujemca povinný uskutočniť úhradu účastníckeho poplatku vo výške 60 €, na účet KD SFZ: IBAN SK03 8330 0000 0025 0186 1190 (do poznámky je potrebné uviesť svoje meno a priezvisko). Všetky potrebné tlačivá (prihláška, lekárska prehliadka) sú dostupné na stránke www.futbalsfz.sk, v sekcii komisie a iné orgány / odborné komisie SFZ / komisia delegátov SFZ. Noví záujemcovia musia na seminár priniesť "Prehlásenie o bezúhonnosti", "Potvrdenie o zdravotnom stave" a "kópiu dokladu najvyššie dosiahnutého vzdelania" (vyžaduje sa minimálne maturitné vysvedčenie). Po uzávierke prihlášok budú prihláseným uchádzačom emailovou poštou zaslané študijné materiály, potrebné pre diaľkovú (dištančnú) formu vzdelávania. Komunikácia s prihlásenými uchádzačmi bude prebiehať výhradne elektronicky (vyžaduje sa plne funkčná emailová schránka), preto je nevyhnutné do prihlášky uviesť správnu a čitateľnú emailovú adresu. Zaslaním prihlášky a zaplatením účastníckeho poplatku sa považuje účasť prihláseného uchádzača na seminári za záväznú (bez možnosti vrátenia poplatku aj v prípade, ak sa uchádzač na seminár nedostaví).


Toto je pre tento rok posledný licenčný seminár pre DZ. Ďalšie semináre budú plánované až v roku 2023 (najbližšie február / marec na VsFZ).
V prípade otázok alebo nejasností sa obráťte na predsedu KD SFZ p. Štefana Kormana (0907813099), resp. na mňa (0917560140).
Ďakujeme za spoluprácu a ostávame s pozdravom

Pavol Páchnik

Organizačný pracovník oddelenia riadenia súťaží | Competition Department
Sekretár Komisie delegátov | Delegate Committee Secretary

Slovenský futbalový zväz | Slovak Football Association
Tomášikova 30C, 821 01 Bratislava, Slovakia
M: +421 917 560 140
pavol.pachnik@futbalsfz.skwww.futbalsfz.sk

 

TMK  č.3  12. 01. 2024

ŠKOLENIE TRÉNEROV UEFA C LICENCIE Považská Bystrica/2024

 

Organizátor školenia: Technický úsek SFZ – Odd. vzdelávania trénerov v spolupráci s ObFZ P. Bystrica

 

Názov školenia : UEFA C 2024 – P.Bystrica

 

Termín školenia: 6.4.2024 – 8.6.2024 + záverečné skúšky 29-30.6.2024 (po dohode s účastníkmi)

 

https://mediamanager.ws/media/ticketing/f/futbalsfz.sk/2024/01/uefa-c-2024-pb-info.pdf 

 

                                                                                      Dušan Kramlík

                                                                                      predseda TMK ObFZ 

 

KM  č.3  29. 12. 2023

KM ObFZ pripravuje halové turnaje družstiev štartujúcich v súťažiach ObFZ, ktoré

    sa budú konať v mesiacoch január - marec 2024 v športových halách v Považskej Bystrici a v Púchove.

 

     Žiadame o prihlásenie družstiev v kategóriách :

 

1. turnaj - prípravka U11 - 3.3.2024 v ŠH MŠK Pov. Bystrica - teraflex

 

TJ Šebešťanová, TJ Prečín, FK Nová Dubnica

 

2. turnaj -         žiaci U15 - 3.2.2024 v STC Púchov - UT

 

TJ Papradno, TJ Prečín

 

 

 

3. turnaj -   prípravka U9 - 24.2 .2024 v STC Púchov - UT

 

OFS Přerov, Brvnište/Papradno

 

Bez štartovného. 

 

 

    Prihlášky e-mailom na :

 

 

                            sekretar@obfzpb.sk

 

STC Púchov v spolupráci s KM ObFZ organizuje nasledovné HFT mládeže :

 

20.1.2024 - kategória U13 

28.1.2024 - kategória U19

17.2.2024 - kategória U13 - Prečín, Pruské

 3.3.2024 - kategória U15

17.3.2024 - kategória U9

23.3.2024 - kategória U11

 

Štartovné na turnaje organizované STC Púchov je 100€.

 

Prihlášky a informácie : Stanislav Solík tel. 0910/387 028 

 

 

                                                              Stanislav Solík

                                                               predseda KM 

 

 

MaK  č.2  31. 08. 2023

 „Upozorňujeme Vás, že faktúru za členský príspevok od SFZ ste neuhradili v lehote splatnosti a tým ste nesplnili jednu zo základných povinností člena SFZ podľa čl. 32 ods. 1  písm. f) Stanov SFZ. Z dôvodu neuhradenia faktúry za členský príspevok v dodatočnej lehote 30 dní Vám bolo pozastavené členstvo v SFZ, podľa čl. 25 ods. 6 písm. a) Stanov SFZ, s čím je spojené obmedzenie funkcionality v ISSF systéme, ako aj zamedzenie akýchkoľvek aktivít v rámci aktívnej účasti v súťažiach a ich riadení.

Pozastavenie Vášho členstva v SFZ trvá do dňa úhrady členského príspevku alebo do dňa zániku členstva v SFZ, pričom Vás opätovne vyzývame na úhradu Vašich nedoplatkov na členskom.

Faktúru uhrádzajte výhradne prevodom, nie poštovou poukážkou. Platby faktúr sa spracovávajú vždy v pracovný deň ráno z výpisu z banky za predchádzajúci deň. Po spracovaní platieb z banky sa automaticky aktualizuje aj stav faktúr a ostatných parametrov priamo v ISSF a ruší sa Pozastavenie členstva

Všetky faktúry nájdete na https://issf.futbalsfz.sk __ v menu Moje členské poplatky vľavo hore, viac info o platení členského je tu [_https://www.futbalsfz.sk/clenske-poplatky_] __ 

Do ISSF sa prihlasite na adrese https://issf.futbalsfz.sk _ . Ak neviete heslo tak si ho viete resetnúť cez “Zabudol som heslo” pri prihlásení na_ issf.futbalsfz.sk _ , nove heslo neprepisujte, ale kopírujte.”_

Prípadné problémy s párovaním platieb riešte prosím na fakturacia@futbalsfz.sk __ kde vždy priložte aj doklad o prevode/uhradení predmetnej faktúry"

 

 

 


 

 

 „Upozorňujeme Vás na faktúru číslo xxxxx, neuhradenú v lehote splatnosti xx.xx.xxxx.

Týmto Vás vyzývame, aby ste najneskôr do 30 dní uhradili predmetnú faktúru s tým, že v prípade neuhradenia faktúry v stanovenej lehote Vám bude pozastavené členstvo v SFZ a aktívna činnosť v štruktúrach a súťažiach SFZ, a to až do riadneho uhradenia faktúry s poukazom na čl. 25 ods. 6 písm. a) Stanov SFZ.

Faktúru uhrádzajte výhradne prevodom, nie poštovou poukážkou. Platby faktúr sa spracovávajú vždy v pracovný deň ráno z výpisu z banky za predchádzajúci deň. Po spracovaní platieb z banky sa automaticky aktualizuje aj stav faktúr a ostatných parametrov priamo v ISSF a ruší sa Pozastavenie clenstva

Všetky faktúry nájdete na https://issf.futbalsfz.sk v menu Moje členské poplatky vľavo hore, viac info o platení členského je tu https://www.futbalsfz.sk/clenske-poplatky 

Do ISSF sa prihlasite na adrese https://issf.futbalsfz.sk . Ak neviete heslo tak si ho viete resetnut cez “Zabudol som heslo” pri prihlaseni na issf.futbalsfz.sk , nove heslo neprepisujte, ale kopirujte."

Prípadné problémy s párovaním platieb rieste prosim na fakturacia@futbalsfz.sk" src="blob:https://jira.assistance.sk/6ae619e9-61c9-4b7e-9b76-e7321ec7ffe1" alt="Image" width="6.5" border="0" class="Apple-web-attachment" style="width: 0.1354in; height: 0.125in;"> kde vzdy prilozte aj doklad o prevode/uhradeni predmetnej faktury"

 

 

Výkonný výbor  č.15  27. 02. 2024

Pozvánka

 

na zasadnutie členov VV ObFZ a predsedov odborných komisií Považská Bystrica, ktoré  sa uskutoční dňa 11.3.2024 (pondelok)  o 17,30 hod. v Pov. Bystrici

 

 

PROGRAM :

 

 

1.      Otvorenie

2.      Schválenie programu

3.      Kontrola uznesení

4.      Informácia predsedu ObFZ

  5.      KM – HFT 2024, plán práce a rozpočet KM

  6.      ŠTK – príprava jarnej časti súťažného ročníka 2023/2024

  7.      Rôzne

  8.      Záver

 

 

 

Účasť : členovia VV,  predsedovia ŠTK, KR, DK a KM

 

Viera Petríková v.r.                                            Ján Panák v.r.

             sekretár ObFZ                                                   predseda  ObFZ 

 

 

 

Obsadenie  č.14  28. 10. 2023

Termín konania Domáci Hostia R AR1 AR2 05.11.2023 13:30 TJ Jednota Dulov (A) TJ Slovan Dolné Kočkovce (A) Škrovánek Petrušek 04.11.2023 13...čítať celú správu

 

Odvolacia Komisia  č.5  17. 02. 2020

Úradná správa Odvolacej komisie č. 5 zo dňa 16. februára 2020

 

1. Odvolacia komisia zamieta odvolanie TJ Hradčan Lednica a na základe stanov

    ObFZ PB čl.52 bod 6. odstupuje vec na doriešenie Odvolacej komisii SFZ

 

                                                                                           Ing. Dušan Makas

                                                                                    predseda Odvolacej komisie 

  

Tieto stránky vytvoril a dopĺňa Oblastný futbalový zväz Považská Bystrica.

internetový partner: www.itstudio.sk