Dnes oslavuje meniny Hortenzia zajtra Jozefína         Štvrtok, 05. august 2021

Aktuálna úradná správa

ŠTK  č.3  04. 08. 2021

ŠTK upozorňuje všetky FK, že v zmysle RS je potrebné všetky požiadavky
na zmenu termínu, (okrem dlhodobých žiadostí podávajúcich pred začiatkom
jesennej alebo jarnej časti súťažného ročníka), podať na ŠTK prostredníctvom  
elektronickej  podateľne v ISSF z detailu stretnutia. V prípade potrebnej dohody
(žiadosť podaná menej ako 21 dní pred stretnutím) oboch družstiev je potrebné
podať žiadosť cez "Žiadosť o zmenu termínu/hracej plochy stretnutia" v ISSF.

 
1) V oblastnej súťaži môže klub uzatvoriť dohodu s iným klubom o vytvorení jedného
    spoločného družstva mládeže okrem vekovej kategórii prípravka.
    Takúto dohodu je potrebné zaslať na riadiaci orgán najneskôr 10 dní pred
     začiatkom súťaže.

2) V regionálnej súťaži a oblastnej súťaži môžu uzatvoriť dva kluby rozdielnej úrovne
     súťaží dohodu o striedavom
štarte hráča vekovej kategórie žiakov alebo dorastu
     za oba kluby v danej vekovej kategórii.
     Klub môže uzatvoriť v jednom súťažnom ročníku najviac päť dohôd o striedavom
     štarte hráča pre jedno svoje družstvo. Dohody prostredníctvom ISSF je potrebné
     predložiť najneskôr 3 dni pred začiatkom tej súťaže, ktorá sa začína skôr.

3)  ŠTK upozorňuje všetky FO, FK a TJ ObFZ PB, ktoré chcú ešte požiadať
      bezplatne o výnimky z ÚHČ a dní v jesennej časti súťažného ročníka
      2021/2022, aby tak urobili v termíne:
a)  dorast U19, SŽ U15 a MLŽ U13 v termíne do 10. 08. 2021 (utorok) 
b)  prípravky MIX U11  v termíne do 17. 08. 2021 (utorok);


ŠTK akceptuje len žiadosti zaslané prostredníctvom ISSF. Výnimky sa schvaľujú
podľa RS čl. A bod 2.6 - samostatne pre jesennú časť a samostatne pre jarnú časť
súťažného ročníka. Po tomto termíne budú všetky žiadosti spoplatnené v súlade
s RS 2020/2021 čl. B bod 10.2.5

4)  ŠTK upozorňuje všetky kluby a DO v súťažiach ObFZ Považská Bystrica
      na povinnosť o registráciu osoby/príslušnosti v zápisoch o stretnutí
      pod následkom DS: 

a)  SPORTIKA 6. liga dospelí minimálne:
     Domáci klub                                       Hosťujúci klub

     Hlavný usporiadateľ                               Tréner
     Videotechnik                                          Vedúci družstva/tímový manažér
     Tréner
     Vedúci družstva /tímový manažér
     Lekár

b)  7. liga dospelí, 6. liga dorast, 4. liga SŽ, 4. liga MLŽ a prípravky minimálne:
     Domáci klub                                        Hosťujúci klub

     Hlavný usporiadateľ                                Tréner
     Tréner                                                   Vedúci družstva/ tímový manažér
     Vedúci družstva/ tímový manažér
     Lekár

c)  na včasné vygenerovanie členských poplatkov hráčov a funkcionárov,
     
aby ich mohli klubový resp. tímový manažéri nominovať do zápisu na príslušné MFS

5) ŠTK súhlasí so zmenou žrebovacích čísiel v 7. lige dospelých po vzájomnej
     dohode nasledovne:
  8- TJ Skaličan Praznov
14- TJ Slovan Kameničany


6)  ŠTK nariaďuje odohrať MFS  7. liga dospelí:  
3. kolo: TJ Skaličan Praznov - TJ Družstevník Kolačín dňa 21. 08. 2021(sobota)
            o 17,00 hod. "KR" zabezpečí R.  

7)  ŠTK ruší body č. 5/a, 7/b, c a 10/f z US ŠTK č. 2 zo dňa 25. 07. 2021

    ŠTK schvaľuje výnimky z ÚHČ a dní:
8) SPORTIKA 6. liga dospelí: 

FK Nová Dubnica - odohrá jesenné domáce MFS v sobotu v UHČ

9)  6. liga dorast:
a)  TJ Slovan Brvnište - odohrá svoje domáce MFS na HP v Papradne
b)  TJ Spartak Kvašov - odohrá svoje domáce MFS na HP v Horovciach

10)  4. liga SŽ sk. JUH:
a)  FK Nová Dubnica                   - odohrá jesenné domáce MFS v sobotu o 10,00 hod.
b) TJ Spartak Lysá p/ Makytou  - odohrá jesenné domáce MFS v nedeľu v UHČ dorastu

11)  Prípravky MIX U11:
a)  TJ Spartak Kvašov - odohrá svoje domáce MFS na HP v Horovciach
b)  TJ Partizán Prečin    - odohrá jesenné domáce MFS v sobotu o 10,00 a 11,00 hod.

12)  ŠTK schvaľuje dohodu o spoločnom družstve mládeže podľa SP čl. 28:
        TJ Slovan Dolná Mariková a TJ Priehrada Udiča dorast U19. Zodpovedným klubom
     je a za spoločné družstvo voči tretím osobám vystupuje TJ Slovan Dolná Mariková.

13) ŠTK pozýva nižšie menované kluby:
     na svoje pracovné zasadnutie zástupcov 8-mych klubov kategórie mladšej
     prípravky U 09, ktoré sa uskutoční dňa 18. 08. 2019 (streda) o 17,30 hod.
     v priestoroch ObFZ Považská Bystrica (budova Steiger pri futbalovom 
     štadióne - oproti SOUS).
     TJ Plevník - Drienové, LR Crystal Lednické Rovne,  MFK Ilava, FK Beluša,
     TJ Považan Pruské, FK Slovan Bolešov, TJ Slovan Dolná Mariková
     a ŠK Fan - club Púchov.

     Účasť je povinná a nutná !!!

Proti rozhodnutiam ŠTK ObFZ PB uverejnených v tejto Úradnej správe
je možné sa odvolať v zmysle SP čl. 87.  
                                                                                                                                             
                                                                               Jaroslav Gašpárek
                                                                                  predseda ŠTK  
 

 

DK  č.10  25. 06. 2021

Oznamy DK:

 

DK ObFZ  berie na vedomie podanie  Michala Novák ( TJ Horec Bodiná ).

Menovanému uplynie sankcia 26.6.2021, preto DK k uvedenému podaniu neprihliada.

 

                                                                                                Mgr. Rastislav Sovík

                                                                                                      predseda  DK 

 

KR  č.2  01. 08. 2021

1.    KR upozorňuje všetkých R, aby si vo svojom účte ISSF  vygenerovali                           faktúru a uhradili členský poplatok, príp. si ho osobne prišli uhradiť na                            sekretariát ObFZ, pretože inak nebudú môcť byť obsadení na MFS v ISSF.

2.    KR žiada R, aby si po dohode so sekretárkou ObFZ prišli podpísať Dohody                   s ObFZ, prípadne aby ich poslali mailom a to v termíne do 6.8. 2021. 

3.   KR upozorňuje R, aby sledovali stránku www.obfzpb.sk, www.futbalsfz.sk                      ohľadom podmienok štartu súťaží v súvislosti s COVID opatreniami. 

4.    KR ďakuje TJ Považan Pruské za poskytnutie priestorov a hracej plochy na zorganizovanie fyzických previerok pre R.

 

Upozorňujeme R, aby ospravedlnenia zasielali na všetky tri uvedené mailové adresy:

sekretar@obfzpb.sk; kvassay.peter@gmail.com; anton.hrenak@centrum.sk

Ospravedlnenie 10 dní pred MFS.

KR upozorňuje rozhodcov, že požiadavky na  zmeny v obsadení R po uverejnení zmien obsadenia R na web stránke ObFZ PB nebude akceptovať okrem vážnych životných situácií !!! 

 

Ing. Peter Kvaššay – predseda KR

 

KDZ  č.6  21. 06. 2021

Vážení priatelia.

V nadväznosti na plánované licenčné semináre Delegátov zväzu, licencia A, KD SFZ predĺžila termíny na prihlasovanie a to nasledovne:

  • na seminár, ktorý sa bude konať 24.7. v Košiciach, je možné sa prihlasovať do 28.6.
  • na seminár, ktorý sa bude konať 31.7. v Nitre, je možné sa prihlasovať do 4.7.

Všetky potrebné pokyny k licenčným seminárom v dokumente TU
 
Pavol Páchnik

Organizačný pracovník oddelenia riadenia súťaží | Officer of competition department
Sekretár komisie delegátov | Secretary of Delegate Committee

Slovenský futbalový zväz | Slovak Football Association
Tomášikova 30C, 821 01 Bratislava, Slovakia
M: +421 917 560 140
pavol.pachnik@futbalsfz.skwww.futbalsfz.sk

 

TMK  č.4  13. 05. 2021

TECHNICKÝ ÚSEK – ODDELENIE VZDELÁVANIA TRÉNEROV

Všetky aktivity vzdelávania trénerov SFZ podliehajú nariadeniam ÚVZ, vlády SR a vedenia SFZ. Na základe týchto nariadení sú kontaktné formy vzdelávania trénerov dočasne zrušené.

Žiadosti o predĺženie trénerskej licencie sa od 1.6.2020 podávajú výhradne cez ISSF  Konto trénera Elektronická podateľňa / Žiadosť o predĺženie trénerskej licencie. Podrobný popis postupu je zverejnený na webovom sídle SFZ, v sekcii SFZ Tréneri / Dokumenty. Žiadosti sa podávajú po splnení požiadaviek rozsahu „Ďalšieho vzdelávania“, najskôr mesiac pred vypršaním jej platnosti.

UZNANÉ AKTIVITY KONTINUÁLNEHO VZDELÁVANIA TRÉNEROV

Vzhľadom na aktuálnu pandemickú situáciu a platné obmedzenia týkajúce sa kontaktnej formy "Kontinuálneho vzdelávania trénerov” (tzv. predlžovanie trénerských licencií), pre splnenie podmienok sú uznávané aj webináre dištančnou formou. Aktuálny zoznam pre jednotlivé trénerské licencie a podrobné informácie sú na webovom sídle SFZ, v časti SFZ / Tréneri / Vzdelávanie.

 

KM  č.1  06. 08. 2020

V súvislosti s prijatou novelou Sútažného poriadku SFZ prijatou VV SFZ hlasovaním per rollam dňa 31. júla 2020 si Vám dovoľujeme podať krátke vysvetlenie k čl. 28 Súťažného poriadku SFZ.

  • V Článku 28 odsek 4 sa obmedzuje na vytvorenie iba jedného spoločného družstva mládeže, to znamená, že v každej vekovej kategórii mládeže, v ktorej klub má prihlásené družstvo (napr. U19, U17, U15 a podobne), je možnosť vytvorenia iba jedného spoločného družstva. Cieľom novelizácie tohto ustanovenia bolo nastaviť  také pravidlo, aby klub nemohol mať v danej vekovej kategórii prihlásené svoje vlastné družstvo a zároveň mať v tej istej vekovej kategórii vytvorené spoločné družstvo s iným klubom.
  • Článok 28 a jeho odsek 8 a odsek 10 hovorí o podmienkach striedavého štartu hráčov vo vekových kategóriách žiakov a dorastu. Povoľuje sa striedavý štart aj pre hráčov zo súťaží riadených SFZ (toto bol hlavný zámer novely tohto ustanovenia). Klub môže uzavrieť v jednom súťažnom ročníku maximálne päť takýchto dohôd pre jedno svoje družstvo. Hráč, ktorý má striedavý štart, je oprávnený štartovať v druhom klube len vo svojej vekovej kategórii, do ktorej patrí (ak hráč patrí do žiackej kategórie, počas striedavého štartu v druhom klube môže hrať len za žiakov – pozn.). Zároveň hráč klubu vo vyššej súťaži nesmie štartovať za klub v nižšej súťaži, ak za klub vyššej súťaže odohral v jednotlivej časti súťaže (jeseň, jar) viac ako polovicu stretnutí. Hráč s dočasným transferom nie je oprávnený hrať na základe dohody o striedavom štarte hráča. Cieľom tejto myšlienky bolo vytvoriť možnosť aj pre hráčov pôsobiacich v súťažiach riadených SFZ (I. a II. dorastenecká liga a I. liga žiakov – pozn.), ktorí pravidelne nehrávajú a nie sú vyťažovaní vo svojich tímoch, aby sa mali možnosť uplatniť v druhom klube, kde by mohli dostať väčší herný priestor.

Zároveň si Vás dovoľujeme informovať, že dohody o striedavom štarte a spoločných družstvách schválené do 30.7.2020 (do doby účinnosti pôvodného znenia Súťažného poriadku SFZ) zostávajú v platnosti.

V prípade akýchkoľvek dodatočných otázok sme Vám kedykoľvek k dispozícii.

S pozdravom I Best regards

Miroslav Richtárik

vedúci oddelenia riadenia súťaží | head of competition department
predseda komisie pre riadenie II.ligy | 2nd league committee chairman

Slovenský futbalový zväz | Slovak Football Association
Tomášikova 30C, 821 01 Bratislava, Slovakia
M: +421 911 451 142
miroslav.richtarik@futbalsfz.skwww.futbalsfz.sk

 

MaK  č.1  01. 07. 2021

V súvislosti s blížiacim sa registračným obdobím pre medzinárodné prestupy amatérov 
smerom na Slovensko, si dovoľujem osloviť Vás s nasledujúcimi informáciami. 
Letné registračné obdobie pre vyššie uvedené transfery začína 1. 7. a končí 30. 9. 
Ako podklady slúžia: 
1. kompletne vyplnený a podpísaný formulár „Žiadosť o transfer hráča – zahraničie – amatér“ 
2. kópia dokladu totožnosti (identifikačná karta, cestovný pas; nie povolenie na pobyt, nie povolenie 
pracovať) hráča, ktorý má byť transferovaný. 
Podklady možno zaslať poštou, ale aj mailom – ako dve samostatné prílohy vo formáte „pdf“. 
Doklady zaslané mailom v inom formáte ako „pdf“ matrika neakceptuje. 
Transfer nie je možné zadať elektronicky do issf. 
Ak sú doklady kompletné, vybavenie trvá cca 8 – 9 dní a uskutočňuje sa cez „prestupový program“ FIFA. 
Je dôležité vedieť, že transfery hráčov, smerujúce do súťaží, ktoré nie sú čisto amatérske (napr. 2. liga, ale i nižšie 
súťaže /napr. FC ViOn B/, sa uskutočňujú v registračnom období pre profesionálov, t. j. 15. 6. do 6. 9. 
Keďže prestupy je možné zadať do systému FIFA (TMS) max. 30. resp. 6. 9. do 24.00 hod., je nutné podklady 
posielať tak, aby boli doručené matrike max. v posledný deň registračného obdobia. 
V prípade zaslania podkladov poštou - i keď v termíne - a ich doručenia po 30., resp. 6. septembri, nie je 
možné transfer realizovať. 
Milan Sládkovič, vedúci matriky SFZ.

 

Sekretár  č.2  30. 07. 2021

Z Á P I S N I C A

               zo  zasadnutia  VV OBFZ konaného dňa 23.7.2021 - Chata Vládske

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

 

PRÍTOMNÍ :  podľa prezenčnej listiny

Ospravedlnení : pp. Šimáček, Gach, Dvorščík

                                                                      

P R O G R A M   :

 

1.      Otvorenie

2.      Schválenie programu

3.      Kontrola uznesení

4.      Informácia predsedu ObFZ

5.      Schválenie výsledkov súťaží ObFZ 2020/2021

6.      Zaradenie družstiev do súťaží ObFZ 2021/2022

7.      Schválenie NL R a DS ObFZ, informácia predsedu KR

8.      Schválenie Rozpisu súťaží ObFZ 2021/2022

9.      Návrh na reorganizáciu súťaží ZsFZ (návrh p. Hracha)

10.      Rôzne

11.      Záver

 

 

 

 P R I E B E H   R O K O V A N I A  :

 

K bodu č. 1 – Zasadnutie otvoril a viedol predseda ObFZ p. Panák.

 

K bodu č. 2 – Program zasadnutia bol jednohlasne schválený.

 

K bodu č. 3 UZN. 69/6/2021 VV ObFZ schvaľuje návrhy na udelenie odznakov SFZ pri príležitosti životných jubileí :

 

Bronzový odznak SFZ : Marian Pecuš, Tibor Vánik, Ján Hudec - 60 rokov

                                       Pavol Zdurjenčík (Papradno) - 70 rokov

 

Zlatý odznak SFZ : Eduard Chalmoviansky- 70 rokov 

 

 K bodu č. 4 – termíny konferencií ZsFZ a SFZ, zaradenia do súťaží, NL R a DS, RS, náklady na povinné testovanie Covid 19 v súťažnom ročníku 2021/2022.

 

 K bodu č. 5 – správa predsedu ŠTK :

-          TJ Hradišťan Jasenica – nový výbor klubu (predseda Michal Hasil, Pov. Bystrica), postup do V.ligy ZsFZ

-          Výsledky súťaží dospelých v súťažnom ročníku 2020/2021

 

 K bodu č. 6 - Zaradenie družstiev do súťaží ObFZ Považská Bystrica v súťažnom ročníku 2021/2020

 

 K bodu č. 7 -  Správa predsedu KR :

-          Nominačné listiny R a DS pre súťažný ročník 2021/2022

-          Obsadenie prvých kôl

-          Fyzické previerky R ObFZ dňa 30.7.2021 v Pruskom za účasti prednášateľa J, Mišúna

 

 K bodu č. 8 – zmeny v RS ObFZ 2021/2021 :

-           oprava bod.B čl.3.12.9 „Kapitán družstva je   oprávnený“ podľa SP čl. 66 bod.2

-          zákonné sadzby odmeny pre RaDS

-          postupy a zostupy RaDS, sponzor 6. Ligy SPORTIKA

 

K bodu č. 9 – návrh na reorganizáciu súťaží ZsFZ podľa ObFZ Trnava predstavil predseda ObFZ PB p. Panák a jeho prejednanie bolo rozšírené o zástupcov klubov ObFZ – účastníkov súťaží ZsFZ. Po následnej diskusii a vyjadrení prítomných zástupcov klubov VV ObFZ PB odporučil model 4 V.ligy alebo systém 3 krajských V. líg.

 

K bodu č. 10 – rôzne :

-          pozvánka na letný turnaj žiakov dňa 25.7.2021 v Plevníku

-          pozvánka na 40. výročie futbalu v Podmaníne dňa 24.7.2021

 

 

K bodu č. 11 - zasadnutie ukončil a prítomným poďakoval za účasť predseda ObFZ p. Panák.

 

 

PRIJATÉ UZNESENIA :

 

 

UZN. 70/7/2021 – VV ObFZ poveruje predsedu ObFZ p. Panáka prejednaním otázky refundácie nákladov na povinné testovanie Covid 19 v súťažnom ročníku 2021/2022 na VV ZsFZ resp. SFZ.

 

UZN. 71/7/2021 – VV ObFZ schvaľuje výsledky súťaží dospelých ObFZ Považská Bystrica v súťažnom ročníku 2020/2021 tak ako boli predložené.

 

UZN. 72/7/2021 – VV ObFZ schvaľuje zaradenie družstiev do súťaží ObFZ Považská Bystrica

tak ako boli predložené.

 

UZN. 73/7/2021 – VV ObFZ schvaľuje nominačné listiny rozhodcov a delegátov stretnutí ObFZ Považská Bystrica tak ako boli predložené.

 

UZN. 74/7/2021 – VV ObFZ Považská Bystrica schvaľuje Rozpis súťaží ObFZ Považská Bystrica pre súťažný ročník 2021/2022.

 

Vo Vládskom,  23.7.2021

 

 

Viera Petríková  v.r.                                                Ján Panák  v.r.

 sekretár ObFZ                                                        predseda ObFZ

 

Obsadenie  č.1  01. 08. 2021

D H VÝNIMKY R AR 1 AR 2 SPORTIKA 6. LIGA MUžI 1.KOLO 8.8. 2021 O 17,00 HOD. Mikušovce Streženice Cabaj Kapila Tuchyňa Nová Dubnica Ďurčo ...čítať celú správu

 

Odvolacia Komisia  č.5  17. 02. 2020

Úradná správa Odvolacej komisie č. 5 zo dňa 16. februára 2020

 

1. Odvolacia komisia zamieta odvolanie TJ Hradčan Lednica a na základe stanov

    ObFZ PB čl.52 bod 6. odstupuje vec na doriešenie Odvolacej komisii SFZ

 

                                                                                           Ing. Dušan Makas

                                                                                    predseda Odvolacej komisie 

  

Tieto stránky vytvoril a dopĺňa Oblastný futbalový zväz Považská Bystrica.

internetový partner: www.itstudio.sk