Dnes oslavuje meniny Alojzia zajtra Kvetoslava         Piatok, 23. október 2020

Sekretár ObFZ Považská Bystrica

Úradná správa č.: 2 zo dňa 29. júla 2020

Z Á P I S N I C A

               zo  zasadnutia  VV OBFZ konaného dňa 24.7.2020 v Považskej Bystrici

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

 

PRÍTOMNÍ :  podľa prezenčnej listiny

OSPRAVEDLNENÝ : R. Sluk

                                            

                           

P R O G R A M   :

1.      Otvorenie

2.      Schválenie programu

3.      ŠTK – spoločné družstvá mládeže

4.      Zaradenie družstiev do súťaží ObFZ 2020/2021

  5.      Záver

 

 

   P R I E B E H   R O K O V A N I A  :

 

K bodu č. 1 – Zasadnutie otvoril a viedol predseda ObFZ p. Panák.

 

K bodu č. 2 – Program zasadnutia bol jednohlasne schválený.

 

K bodu č. 3

 

3. PODMIENKY ŠTARTU DRUŽSTIEV ObFZ Považská Bystrica:
3.1 Na zaradenie družstva dospelých do súťaží riadených ObFZ Považská Bystrica
je potrebné splnenie podmienok o počte družstiev mládeže (dorast, žiaci, prípravka)
zaradených do dlhodobých súťaží riadených ObFZ, ZsFZ a SFZ    ( SP čl. 38/b).                                                                                               
VI. liga - minimálne 1 družstvo mládeže,                                                                                    
VII. liga – bez povinnosti mládežníckeho družstva
Aj spoločné družstvo mládeže spĺňa podmienky pre zaradenie družstva dospelých do VI. ligy
Nesplnenie povinnosti sa trestá v zmysle RS-A/5.5.1 a B/3.1.

 

K bodu č. 4  - na základe bodu č. 5 zápisu zo zasadnutia VV OBFZ dňa 6.7.2020, prerokoval VV zaradenie družstiev do súťaží a jednohlasne ich schválil tak, ako boli predložené.

 

K bodu č. 5 - Zasadnutie ukončil a prítomným poďakoval za účasť predseda ObFZ p. Panák.

  

PRIJATÉ UZNESENIA

 

 

UZN.57/7/2020 – VV ObFZ  schvaľuje zmenu  RS pre s.r. 2020/2021 v zmysle bodu 3. zápisu z VV OBFZ.

 

UZN. 58/7/2020 – VV ObFZ schvaľuje  zaradenie družstiev do súťaží  s.r. 2020/2021.

 

 

 

V Považskej Bystrici, 24.7.2020

 

 

 

 

Viera Petríková  v.r.                                                Ján Panák  v.r.

 sekretár ObFZ                                                        predseda ObFZ

       

 

 


[Späť] 

Tieto stránky vytvoril a dopĺňa Oblastný futbalový zväz Považská Bystrica.

internetový partner: www.itstudio.sk