Dnes oslavuje meniny Alojzia zajtra Kvetoslava         Piatok, 23. október 2020

Sekretár ObFZ Považská Bystrica

Úradná správa č.: 1 zo dňa 13. júla 2020

Z Á P I S N I C A

                                   zo  zasadnutia riadneho VV OBFZ konaného

dňa 6.7.2020 v Považskej Bystrici

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

 

PRÍTOMNÍ :  podľa prezenčnej listiny

OSPRAVEDLNENÍ : p. Gach  Ferdinand

                                            

                              

P R O G R A M   :

1.      Otvorenie

2.      Schválenie programu

3.      Kontrola uznesení

4.      Informácia predsedu ObFZ

5.      Schválenie Rozpisu súťaží  ObFZ 2020/2021

  6.      Konferencia a aktív ObFZ PB 2020, program

  7.      7. Ročník priateľského futbalového stretnutia s OFS Přerov 2020

  8.      Rôzne

  9.      Záver

 

 

   P R I E B E H   R O K O V A N I A  :

 

K bodu č. 1 – Zasadnutie otvoril a viedol predseda ObFZ p. Panák.

 

K bodu č. 2 – Program zasadnutia bol jednohlasne schválený.

 

 

K bodu č. 3 – Uznesenia prijaté per rollam od posledného riadneho zasadnutia :

 

VV ObFZ hlasovaním Per rollam prijal jednohlasne nasledovné uznesenie :

 

UZN. 50/3/2020 VV ObFZ schvaľuje ukončenie súťažného ročníku 

                          2019/2020 s anulovaním jeho výsledkov.

 

UZN. 51/6/2020 VV ObFZ schvaľuje návrh KR ObFZ na postup R Branislava Mihálika do súťaží ZsFZ 2020/2021.

 

UZN. 52/6/2020 VV ObFZ schvaľuje návrh na zvolanie riadnej konferencie ObFZ Považská Bystrica dňa 24.7.2020 v Považskej Bystrici.

 

K bodu č. 4  - predseda ObFZ informoval za poslednom zasadnutí VV ZsFZ a SFZ, konferencia SFZ sa uskutoční dňa 29.9.2020.

K bodu č. 5  - predseda ŠTK predložil písomne návrh RS ObFZ 2020/2021 
s navrhovanými úpravami. Návrh bol schválený s pripomienkami (zaradenie družstiev 
do súťaží bude definitívne schválené pred aktívom ŠTK)
 Návrh nominačnej listiny R predložený písomne zdôvodnil predseda KR .
Návrh bol jednomyseľne schválený.
 Seminár R ObFZ sa uskutoční dňa 31.7.2020 v kultúrnom dome v Dolnom Moštenci.
 Predseda DK informoval o rozhodnutí DK – ÚS DK č. 16 z 30.6.2020.
 
K bodu č.6 – riadna konferencia ObFZ Považská Bystrica sa uskutoční dňa 24.7.2020
v zasadacej miestnosti mestského úradu v Považskej Bystrici.
Pozvánka s programom je zverejnená na web stránke ObFZ.
Konferenciu povedie predseda ObFZ p. Panák.
Jedným z bodov konferencie bude Aktív ŠTK ObFZ.
 Zaradenie družstiev do súťaží ObFZ 2020/2021 berie VV ObFZ na vedomie.
 K bodu č. 7 – 7. Ročník bude odložený na obdobie po skončení jesennej 
časti 2020/2021 resp. na zimné halové obdobie – podľa aktuálnej situácie 
v súvislosti s Covid 19.

 

K bodu č. 8 – predseda ObFZ informoval možnostiach nového sídla ObFZ Považská Bystrica,

p. Haladej pozval na futbalové turnaje TJ Plevník-Drienové v dňoch 11.-12.7.2020,

p. Kvaššay navrhol na  ocenenie bronzovým odznakom SFZ p. Bohuslava Zdurienčíka, predseda navrhol p. Karola Janasa ml. a na návrh p. Sluka – Ján Haladej .


 

                             Prijaté uznesenia

 

UZN. 53/6/2020 – VV ObFZ schvaľuje predložený návrh RS 2020/201 s pripomienkami.

 

UZN. 54/6/2020 – VV ObFZ  berie na vedomie zaradenie družstiev do súťaží ObFZ 2020/2021

 

UZN. 55/6/2020 – VV ObFZ schvaľuje návrh DK o nevykonaní sankcií z jesennej časti 2019/2020 tak ako bol predložený.

 

UZN. 56/6/2020 – VV ObFZ schvaľuje návrhy na ocenenie bronzovým odznakom SFZ pre pp. Bohuslava Zdurienčíka, Karola Janasa ml. a Jána Haladeja pri príležitosti životného jubilea 60/50 rokov.

 

 

Zasadnutie ukončil a prítomným poďakoval za účasť predseda ObFZ p. Panák.

 

 

V Považskej Bystrici, 6.7.2020

 

 

 

Viera Petríková  v.r.                                                Ján Panák  v.r.

 sekretár ObFZ                                                        predseda ObFZ

       


[Späť] 

Tieto stránky vytvoril a dopĺňa Oblastný futbalový zväz Považská Bystrica.

internetový partner: www.itstudio.sk