Dnes oslavuje meniny Klára zajtra Šimon(a)         Štvrtok, 29. október 2020

Sekretár ObFZ Považská Bystrica

Úradná správa č.: 16 zo dňa 24. februára 2020

Z Á P I S N I C A

                                   zo  zasadnutia riadneho VV OBFZ konaného

dňa 14.2.2020 v Považskej Bystrici

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

 

PRÍTOMNÍ :  podľa prezenčnej listiny

OSPRAVEDLNENÍ : pp. M. Šimáček, A. Poliček, R. Sluk

                                            

 

                              

P R O G R A M   :

1.      Otvorenie

2.      Schválenie programu

3.      Kontrola uznesení

4.      Informácia predsedu ObFZ

5.      Turnaje mládeže ObFZ 2020

  6.      Rozpočet ObFZ 2020

  7.      Doplnok RS ObFZ – odmeny delegovaných osôb

  8.      Rôzne

  9.      Záver

 

 

   P R I E B E H   R O K O V A N I A  :

 

K bodu č. 1 – Zasadnutie otvoril a viedol predseda ObFZ p. Panák.

 

K bodu č. 2 – Program zasadnutia bol jednohlasne schválený.

 

 

K bodu č. 3 – Na poslednom zasadnutí VV ObFZ neboli prijaté žiadne nové uznesenia.

 

K bodu č. 4  - Zmena sídla ObFZ, zmluva o prenájme – viac informácií podá predseda 
ObFZ na nasledovnom zasadnutí VV.

K bodu č. 5výber ObFZ Považská Bystrica U11 sa zúčastnil HFT OFS Přerov, 
ktorý sa uskutočnil dňa 9.2.2020 v Lipníku nad Bečvou.
 

K bodu č. 6 – návrh rozpočtu ObFZ pre rok 2020 predložený písomne. Návrh bol schválený s pripomienkami k bodom v časti A – č. 10 a 11.

   

Hlasovanie :  5 – 0 - 0

 

 

 

K bodu č. 7 – Doplnok RS ObFZ 2019/2020 na základe nariadenia vlády SR, ktorým sa upravuje suma minimálnej mzdy pre rok 2020 - zvýšenie odmien delegovaným osobám nasledovne : súťaže dospelých o 0,70 € a súťaže mládeže o 0,50€/hod.

 

Hlasovanie :  5 – 0 - 0

 

K bodu č.8 – Priateľské stretnutie s OFS Přerov sa uskutoční dňa 20.6.2020, miesto stretnutia bude upresnené na nasledovnom zasadnutí ObFZ.

Výstroj pre reprezentáciu ObFZ – návrh na zakúpenie predloží sekretár ObFZ na nasledovnom zasadnutí ObFZ.

 

Prijaté uznesenia

 

UZN. 48/2/2020 – VV ObFZ schvaľuje predložený návrh rozpočtu ObFZ Považská Bystrica pre rok 2020 s pripomienkami podľa bodu č.6.

 

UZN. 49/2/2020 – VV ObFZ schvaľuje doplnok RS ObFZ 2019/2020 podľa bodu č. 7.

 

Nasledovné zasadnutie VV ObFZ sa uskutoční dňa 9.3.2020 o 17,30 hod.

 

 

 

Zasadnutie ukončil a prítomným poďakoval za účasť predseda ObFZ p. Panák.

 

 

 

 

 

V Považskej Bystrici, 14.2.2020

 

 

 

 

Viera Petríková  v.r.                                                Ján Panák  v.r.

 sekretár ObFZ                                                        predseda ObFZ

       

 

 


[Späť] 

Tieto stránky vytvoril a dopĺňa Oblastný futbalový zväz Považská Bystrica.

internetový partner: www.itstudio.sk