Dnes oslavuje meniny Klára zajtra Šimon(a)         Štvrtok, 29. október 2020

Sekretár ObFZ Považská Bystrica

Úradná správa č.: 14 zo dňa 23. januára 2020

Z Á P I S N I C A

                                   zo  zasadnutia riadneho VV OBFZ konaného

dňa 13.1.2020 v Považskej Bystrici

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

 

PRÍTOMNÍ :  podľa prezenčnej listiny


OSPRAVEDLNENÍ : pp. B. Bodorík, M. Šimáček, J.Gašpárek, R. Sovík,

                                        P. Dvorščík

 

                              

P R O G R A M   :

1.      Otvorenie

2.      Schválenie programu

3.      Kontrola uznesení

4.      Vyhodnotenie turnaja dospelých ObFZ 2019

5.      Informácia o účasti na HFT RaD ZsFZ v Nesvadoch, 11.1.2020

  6.      Príprava turnajov mládeže ObFZ  2020

  7.     Rôzne

  8.     Záver

 

 

   P R I E B E H   R O K O V A N I A  :

 

K bodu č. 1 – Zasadnutie otvoril a viedol predseda ObFZ p. Panák.

 

K bodu č. 2 – Program zasadnutia bol jednohlasne schválený.

 

 

K bodu č. 3 UZN. – 43 – 47/1/2020  splnené.

 


K bodu č. 4  - Turnaj dospelých ObFZ, ktorý sa uskutočnil dňa 11.1.2020 v ŠH MŠK 
Považská Bystrica, zhodnotil predseda ObFZ p. Panák. Písomná správa je prílohou 
tejto zápisnice.

K bodu č. 5Predseda KR ObFZ p. Kvaššay informoval o účasti na HFT RaD ZsFZ, 
ktorý sa uskutočnil dňa  11.1.2020 v Nesvadoch a ObFZ obsadil 5. Miesto.

 

K bodu č. 6 – HFT mládeže ObFZ PB sa uskutočnia nasledovne :

 

1. turnaj - prípravka U 11  - 26.1.2020 v ŠH MŠK Pov. Bystrica

 

2. turnaj - prípravka U 11 - 15.2.2020 vo  VŠH v Púchove

 

3. turnaj - mladší žiaci U 13 - 23.2.2020 vo VŠH v Púchove

 

4. turnaj - starší žiaci U 15 - 15.3.2020 vo VŠH v Púchove 

 

 

    TERMÍN prihlášok do 20.1.2020 @ na sekretariát ObFZ

 

 

K bodu č. 7 – prerozdelenie členských príspevkov SFZ – kontrola na žiadosť SFZ do 15.1.2020, príprava rozpočtu ObFZ 2020, reorganizácia súťaží SFZ.

 

 

Zasadnutie ukončil a prítomným poďakoval za účasť predseda ObFZ p. Panák.

 

 

V Považskej Bystrici, 13.1.2020

 

 

 

 

Viera Petríková  v.r.                                                           Ján Panák  v.r.

 sekretár ObFZ                                                        predseda ObFZ

[Späť] 

Tieto stránky vytvoril a dopĺňa Oblastný futbalový zväz Považská Bystrica.

internetový partner: www.itstudio.sk