Dnes oslavuje meniny Klára zajtra Šimon(a)         Štvrtok, 29. október 2020

Sekretár ObFZ Považská Bystrica

Úradná správa č.: 12 zo dňa 20. decembra 2019

 

Z Á P I S N I C A

                                   zo  zasadnutia riadneho VV OBFZ konaného

dňa 9.12.2019 v Považskej Bystrici

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

 

PRÍTOMNÍ :  podľa prezenčnej listiny

OSPRAVEDLNENÍ : pp. Miroslav Kvaššay, B. Bodorík, M. Šimáček, J.Gašpárek

Neprítomný : p. Dvorščík

                               

 

P R O G R A M   :

1.      Otvorenie

2.      Schválenie programu

3.      Kontrola uznesení

4.      ŠTK – príprava turnaja dospelých ObFZ 2020

5.      KM – HFT ZsFZ -  výbery ObFZ, HFT mládeže ObFZ 2020

6.     TMK – zhodnotenie školenia a seminára trénerov ObFZ december 2019

7.     KR – účasť na HFT rozhodcov ZsFZ, 10.1.2020

8.     Spolupráca s OFS Přerov – návrh účasti na turnajoch dospelých   

        a mládeže

9.     Plán zasadaní VV ObFZ 2020

10.   Refundácia tel. náhrad členov VV a odborných komisií ObFZ – schválenie      

        návrhu

11.   Hospodárenie a rozpočet ObFZ 2019

12.   Rôzne

  13.   Záver

 

   P R I E B E H   R O K O V A N I A  :

 

K bodu č. 1 – Zasadnutie otvoril a viedol predseda ObFZ p. Panák.

 

K bodu č. 2 – Program zasadnutia bol jednohlasne schválený.

 

 

K bodu č. 3 UZN. – 40 – 42/11/2019  splnené.

 

K bodu č. 4  - Turnaj dospelých ObFZ sa uskutoční v dňoch 11.-12.1.2020 
v ŠH MŠK Považská Bystrica podľa počtu prihlásených družstiev .
 
Pozvánka zverejnená na webstránke ObFZ a prostredníctvom ÚS ŠTK ObFZ. 
Prihlášky do 20.12.2019 na sekretar@obfzpb.sk
Štartovné : 20€ na účet ObFZ       
SK80 5600 0000 0028 2598 2001 PRIMA BANKA
Propozície a vylosovanie : p. Bodorík v spolupráci s ŠTK.
 
K bodu č. 5 – Predseda KM ObFZ p. Solík informoval priebehu HFT ZsFZ U19, 
ktorý sa uskutočníl 23.11.2019 V Púchove a ObFZ obsadil 3. Miesto.

O príprave HFT – finále -  ZsFZ, 15.12.2019 v Pov. Bystrici
 Rezervácia priestorov ŠH v Pov. Bystrici 26.1.2020 a Púchove za účelom 
usporiadania HFT mládeže ObFZ 2020 : 23.2.2020, 15.2.2020 a 15.3.2020 

.

K bodu č. 6 – predseda TMK p. Kramlík informoval o priebehu a ukončení školenia trénerov ObFZ spolu so seminárom v Dubnici nad Váhom. Zoznam absolventov a fotodokumentácia budú zverejnené na stránke ObFZ.

 

K bodu č. 7 – predseda KR p. Kvaššay informoval o účasti a podmienkach na turnaji R ZsFZ, dňa 10.1.2020 v Nesvadoch. Štartovné 60 €.

 

 

K bodu č.8 – Návrh OFS Přerov : 

1x za rok přátelské střetnutí funkcionářů 

1x za rok turnaj mládeže

2x za rok účast nejlepšího oddílu OP na vašem/našem  turnaji dospělých v zimní přestávce....příklad leden u Vás, únor u nás

Předběžně - turnaj starší přípravky - Lipník nad Bečvou 9. 2. 2020

Hlasovanie : 5 – 0 - 0
 
K bodu č.9 – plán zasadnutí bol predložený písomne. O zmenu februárového 
termínu požiadal člen VV p. Haladej. 
Návrh na dátum 14.2.2020 – piatok bol schválený.
Hlasovanie : 5 – 0 - 0
 
K bodu č. 10 – sekretár ObFZ predložil na schválenie návrh refundáciu 
telefónnych náhrad členov VV a odborných komisií za rok 2019.
 Hlasovanie : 5 – 0 - 0
 
K bodu č. 11 - Informáciu o hospodárení ObFZ k 30.11.2019 podal Ing. Sluk. 
Príprava rozpočtu na rok 2020 – predseda ekonomickej komisie.
                         
Informáciu o kontrole ObFZ zo Sociálnej poisťovne podal predseda 
ObFZ p. Panák. Odpoveď a navrhnuté opatrenia boli hlasovaním schválené.
 Hlasovanie : 5 – 0 - 0
 

K bodu č. 11 – Zasadnutie ukončil a prítomným poďakoval za účasť predseda ObFZ p. Panák.

 

 

 

Prijaté uznesenia :

 

UZN. 43/12/2019 VV ObFZ schvaľuje program zasadnutia dňa 9.12.2019 bez pripomienok.    

               

 

UZN. 44/12/2019 VV ObFZ schvaľuje odpoveď na výsledky kontroly 
Sociálnej poisťovne, ktorá sa uskutočnila dňa 18.11.2019 na ObFZ 
Považská Bystrica.

 

 

UZN. 45/12/2019 VV ObFZ schvaľuje návrh OFS Přerov na spoluprácu v roku 2020.

 

UZN. 46/12/2019 VV ObFZ schvaľuje plán zasadnutí VV ObFZ Pov. Bystrica podľa bodu č.9.

 

UZN. 47/12/2019 VV ObFZ schvaľuje preložený návrh refundácie telefónnych náhrad podľa bodu č.10.

 

 

 

V Považskej Bystrici, 9.12.2019

 

 

 

 

Viera Petríková  v.r.                                                Ján Panák  v.r.

 sekretár ObFZ                                                        predseda ObFZ

       

 

 


[Späť] 

Tieto stránky vytvoril a dopĺňa Oblastný futbalový zväz Považská Bystrica.

internetový partner: www.itstudio.sk