Dnes oslavuje meniny Hortenzia zajtra Jozefína         Streda, 05. august 2020

Sekretár ObFZ Považská Bystrica

Úradná správa č.: 10 zo dňa 26. novembra 2019

Z Á P I S N I C A

                                   zo  zasadnutia riadneho VV OBFZ konaného

dňa 18.11.2019 v Považskej Bystrici

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

 

PRÍTOMNÍ :  podľa prezenčnej listiny

OSPRAVEDLNENÍ : pp. Dvorščík, Kramlík

 

                                             

P R O G R A M   :

 

1.      Otvorenie

2.      Schválenie programu

3.      Kontrola uznesení

4.      ŠTK – príprava turnaja dospelých ObFZ 2020

5.      KM – HFT ZsFZ, výbery ObFZ, HFT mládeže ObFZ 2020

6.      TMK – príprava seminára trénerov ObFZ december 2020

7.      Odvolacia komisia – riešenie odvolania MFK Ilava

8.      Spolupráca s OFS Přerov - pozvánka

9.      Rôzne

10.  Záver

     

 

       P R I E B E H   R O K O V A N I A  :

 

K bodu č. 1 – Zasadnutie otvoril a viedol predseda ObFZ p. Panák.

 

K bodu č. 2 – Program zasadnutia bol hlasovaním schválený.

 

Hlasovanie : 8 – 0 - 0

 

K bodu č. 3 UZN. – 37 – 39/10/2019  splnené.

 

K bodu č. 4  - Turnaj dospelých ObFZ sa uskutoční v dňoch 11.-12.1.2020 v ŠH MŠK Považská Bystrica podľa počtu prihlásených družstiev.
 
Pozvánka zverejnená na webstránke ObFZ a prostredníctvom ÚS ŠTK ObFZ. 
Prihlášky do 20.12.2019 na sekretar@obfzpb.sk
Štartovné : 20€ na účet ObFZ       SK80 5600 0000 0028 2598 2001 PRIMA BANKA
Propozície a vylosovanie : p. Bodorík v spolupráci s ŠTK.
 
Správy o ukončení jesennej časti súťaží  ObFZ podali písomne predsedovia odborných komisií ŠTK, DK a KR.
-          Vylúčenie TJ Slovan Kameničany zo súťaže 7. ligy sk. JUH podľa SP čl.12
 
VV hlasovaním schvaľuje výsledky súťaží ObFZ Považská Bystrica odohraných v jesennej časti súťažného ročníka 2019/2020.

 

Hlasovanie : 8 – 0 – 0

 

-          Žiadosť predsedu KR na SFZ (p. Medveď) – štartovacie balíčky pre začínajúcich R – na ObFZ bolo doručených 7 ks sád.

K bodu č. 5Predseda KM ObFZ p. Solík informoval o príprave HFT ZsFZ, 15.12.2019 v Pov. Bystrici.
-          Prípravný zraz U19 sa uskutoční dňa 22.11.2019 v Beluši pod vedením p. Baláža
-          Prípravný zraz U13 sa uskutoční dňa 22.11.2019 v ŠH MŠK Pov. Bystrica
 
-          Rezervácia priestorov ŠH v Pov. Bystrici a Púchove za účelom usporiadania HFT mládeže ObFZ 2020.

.

K bodu č. 6 – predseda TMK p. Kramlík sa z dôvodu doškolenia trénerov ObFZ zo zasadnutia VV ospravedlnil.

Počet oficiálnou prihláškou prihlásených účastníkov ku dňu zasadnutia 3.

 

 

K bodu č. 7 – predseda odvolacej komisie p. Makas informoval o postupe a rozhodnutí komisie v prípade odvolanie MFK Ilava a podaní TJ Hradčan Lednica.

 

VV nemá kompetencie na riešenie hore uvedeného podania TJ Hradčan Lednica a hlasovaním rozhodol o vrátení na prejednanie odvolacej komisii.

 

Hlasovanie : 8 – 0 – 0

 

K bodu č.8 – predbežná informácia o HFT mládeže OFS Přerov :
 
Předběžně - turnaj starší přípravky - Lipník nad Bečvou 9. 2. 2020

K bodu č.9 – Predseda ObFZ informoval o pozvánke a programe pracovného stretnutia SFZ a zástupcov RFZ, ObFZ dňa 19.11.2019 v Senci.
 
Informáciu o hospodárení ObFZ k 31.10.2019 podal Ing. Sluk.
p. Haladej – RS ObFZ 4.4.7 a 10.1.14 - zhotovovanie videozáznamu
 

K bodu č. 10 - Zasadnutie ukončil a prítomným poďakoval za účasť predseda ObFZ p. Panák. 

 

Prijaté uznesenia :

 

UZN. 40/11/2019 VV ObFZ schvaľuje program zasadnutia dňa 18.11.2019 bez pripomienok.    

               

 

UZN. 41/11/2019 VV ObFZ schvaľuje výsledky súťaží ObFZ Považská Bystrica odohraných v jesennej časti súťažného ročníka 2019/2020.

 

 

UZN. 42/11/2019 VV ObFZ ukladá odvolacej komisii opätovne prerokovať riešenie odvolania uvedeného v bode č.7.

 

           Z :   predseda odvolacej komisie                      T : bezodkladne

 

 

V Považskej Bystrici, 18.11.2019

 

 

Viera Petríková  v.r.                                                Ján Panák  v.r.

 sekretár ObFZ                                                        predseda ObFZ

       

 

 

                                                                                                                 

 

 

 

 

 

 

 


[Späť] 

Tieto stránky vytvoril a dopĺňa Oblastný futbalový zväz Považská Bystrica.

internetový partner: www.itstudio.sk