Dnes oslavuje meniny Dalibor zajtra Vincent         Streda, 20. január 2021

Sekretár ObFZ Považská Bystrica

Úradná správa č.: 8 zo dňa 17. októbra 2019

Z Á P I S N I C A

                                   zo  zasadnutia riadneho VV OBFZ konaného

dňa 7.10.2019 v Považskej Bystrici

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

 

PRÍTOMNÍ :  podľa prezenčnej listiny

OSPRAVEDLNENÍ : pp. Šimáček, Sluk, Dvorščík

 

                                             

 

P R O G R A M   :

 

1.      Otvorenie

2.      Schválenie programu

3.      Kontrola uznesení

4.      Informácia predsedu ObFZ, predsedov odborných komisií ŠTK, DK a KR

5.      Správa predsedu TMK – školenie trénerov ObFZ 2019

6.      Správa predsedu KM – zrazy výberov ObFZ a príprava na HFT mládeže ZsFZ

7.      Rôzne

8.      Záver

     

 

       P R I E B E H   R O K O V A N I A  :

 

K bodu č. 1 – Zasadnutie otvoril a viedol predseda ObFZ p. Panák.

 

K bodu č. 2 – Program zasadnutia bol hlasovaním schválený.

Hlasovanie : 6 – 0 - 0

 

K bodu č. 3 UZN. – 34 – 36/9/2019  splnené.

 

K bodu č. 4  - VV ZsFZ sa uskutoční dňa 08.10.2019, dňa 19.8.2019 sa predseda 
TMK p. Hanák vzdal funkcie, schválenie novej marketingovej komisie ZsFZ.
Správy o priebehu súťaží podali ústne predsedovia odborných komisií ŠTK, DK a KR.
-          Žiadosť predsedu KR na SFZ (p. Medveď) – štartovacie balíčky pre 
začínajúcich R
 
K bodu č. 5  
TMK - 3. blok školenia sa uskutoční dňa 12.10.2019 na futbalovom štadióne MŠK v Púchove.
 Na seminár T ObFZ Považská Bystrica je predbežne na sekretariát ObFZ prihlásených 
14 záujemcov.

 

Seminár T - predĺženie licencie C - ObFZ PB 2019

 

1.     Haladej Ján 2. Lukáč Jozef 3. Ivan Sovík 4. Pavol Kostelanský  5. Miroslav Valach 6. Lukáš Zápotoka  7. Jaroslav Chaláň 8. Kristína  Šulíková 9. Peter Puček 10. Roman Janíček 11. Marcel Kvaššay 12. Jozef Janik 13. Pavol Martinka 14. Daniel Guniš 

 

Organizácia seminárov trénerov zostala na oblastných resp. regionálnych futbalových zväzoch (TMK). TÚ SFZ schvaľuje program a následne má za úlohu prísť skontrolovať priebeh.

p. Kramlík spolu s kolegami navrhne termín a program seminára.  

 

K bodu č. 6 – predseda KM p. Solík informoval o príprave zrazov výberov žiakov a prípraviek ObFZ . Miesta a dátumy sú zverejnené na webe ObFZ prostredníctvom ÚS KM a rozposielané na kluby.

Termíny a miesta konania HFT mládeže KM – ŠF ZsFZ sú zverejnené na úvodnej stránke ObFZ.

Najbližší kvalifikačný turnaj ZsFZ – Prašice (ObFZ TO) – 31.10.2019, kategória prípravky.

 

K bodu č. 7 – HFT dospelých ObFZ Považská Bystrica – termín, organizácia.

                       Pozvánka OFS Přerov – Beskydy 29.11. – 1.12.2019.

 

K bodu č. 8 - Zasadnutie ukončil a prítomným poďakoval za účasť predseda ObFZ p. Panák. 

 

Prijaté uznesenia :

 

UZN. 37/10/2019 VV ObFZ schvaľuje program zasadnutia dňa 7.10.2019 bez pripomienok.                    

 

UZN. 38/10/2019 VV ObFZ ukladá predsedovi TMK zorganizovať seminár trénerov ObFZ Považská Bystrica – predĺženie licencie C.

 

           Z : predseda TMK p. Kramlík                         T : do decembra 2019

 

UZN. 39/10/2019 VV ObFZ ukladá sekretárovi ObFZ rezervovať termíny v športovej hale MŠK Pov. Bystrica za účelom usporiadania HFT ObFZ 2020.

 

           Z : sekretár ObFZ p. Petríková                         T : bezodkladne

 

 

V Považskej Bystrici, 7.10.2019

 

 

 

Viera Petríková  v.r.                                                Ján Panák  v.r.

 sekretár ObFZ                                                        predseda ObFZ

       

 

 


[Späť] 

Tieto stránky vytvoril a dopĺňa Oblastný futbalový zväz Považská Bystrica.

internetový partner: www.itstudio.sk