Dnes oslavuje meniny Konštantín zajtra Ľuboslav(a)         Sobota, 19. september 2020

Sekretár ObFZ Považská Bystrica

Úradná správa č.: 6 zo dňa 24. septembra 2019

Z Á P I S N I C A

                                   zo  zasadnutia riadneho VV OBFZ konaného

dňa 16.9.2019 v Považskej Bystrici

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

 

PRÍTOMNÍ :  podľa prezenčnej listiny

OSPRAVEDLNENÍ : pp. Šimáček, Sovík

NEPRÍTOMNÍ : pp. Dvorščík, Kramlík                                  

 

P R O G R A M   :

 

1.      Otvorenie

2.      Schválenie programu

3.      Kontrola uznesení

4.      Informácia predsedu ObFZ

5.      Správa predsedu TMK – školenie trénerov ObFZ 2019

6.      Správa predsedu KM – príprava výberov ObFZ 2019

7.      Rôzne

8.      Záver

     

 

       P R I E B E H   R O K O V A N I A  :

 

K bodu č. 1 – Zasadnutie otvoril a viedol predseda ObFZ p. Panák.

 

K bodu č. 2 – Program zasadnutia bol hlasovaním schválený.

Hlasovanie : 7 – 0 - 0

 

K bodu č. 3 – UZN. – 32 - 33/8/2019  splnené.

 

K bodu č. 4  - ZsFZ – aktuálne odborné komisie
                        SFZ – komuniké zo zasadnutia VV SFZ
 K bodu č. 5 –  predseda TMK sa na zasadnutí VV ObFZ nezúčastnil. 
Informáciu o začiatku školenia trénerov UEFA GRASSROOTS C 2019 – 
Považská Bystrica podal predseda ObFZ p. Panák, ktorý sa otvorenia 
dňa 15.9.2019 zasadacej miestnosti mestského úradu osobne zúčastnil.
Ďalší blok školenia sa uskutoční dňa 30.9.2019 – pondelok 
od 15:0 hod. v Považskej Bystrici.

K bodu č. 6 – predseda KM p. Solík informoval o príprave zrazov výberov žiakov a prípraviek ObFZ v rámci PPT projektu. Miesta a dátumy budú zverejnené na webe ObFZ prostredníctvom ÚS KM.

Termíny a miesta konania HFT mládeže KM – ŠF ZsFZ budú rovnako zverejnené na webe ObFZ.

 

K bodu č. 7 – predsedovia odborných komisií – ŠTK a KR informovali o priebehu súťaží ObFZ a zaradení R – Juraj Hikel a Andrej Danihel na nominačnú listinu R ObFZ Považská Bystrica, ktorí splnili podmienky zaradenia a boli schválení VV ObFZ per rollam.

 

Výzva na predbežné prihlásenie záujemcov o seminár trénerov – predĺženie licencie C – na webe ObFZ.

 

Člen VV p. Poliček – prekladanie termínov MFS – dodržiavanie stanovených lehôt.

 

K bodu č. 8 - Zasadnutie ukončil a prítomným poďakoval za účasť predseda ObFZ p. Panák.

 

Prijaté uznesenia :

 

UZN. 34/9/2019 VV ObFZ VV ObFZ schvaľuje program zasadnutia dňa 16.9.2019 bez pripomienok.                    

 

UZN. 35/9/2019 VV ObFZ ukladá predsedovi ŠTK a predsedovi KR prostredníctvom ÚS informovať kluby o platnosti nariadenia o označení funkcionárov klubov na MFS.

 

           Z : Predseda ŠTK, KR, sekretár ObFZ                   T : nasledovná ÚS ŠTK

 

UZN. 36/9/2019 VV ObFZ ukladá sekretárovi ObFZ zverejniť výzvu na predbežné prihlásenie záujemcov o seminár trénerov – predĺženie licencie C – na webe ObFZ.

 

           Z : sekretár ObFZ                                                      T : 23.9.2019

 

 

V Považskej Bystrici, 16.9.2019

 

 

Viera Petríková  v.r.                                                Ján Panák  v.r.

 sekretár ObFZ                                                        predseda ObFZ

       

 

 

                                                                                                                 

 

 

 

 


[Späť] 

Tieto stránky vytvoril a dopĺňa Oblastný futbalový zväz Považská Bystrica.

internetový partner: www.itstudio.sk