Dnes oslavuje meniny Konštantín zajtra Ľuboslav(a)         Sobota, 19. september 2020

Sekretár ObFZ Považská Bystrica

Úradná správa č.: 4 zo dňa 19. augusta 2019

                          

Z Á P I S N I C A

                                   zo  zasadnutia riadneho VV OBFZ konaného

dňa 12.8.2019 v Považskej Bystrici

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

 

PRÍTOMNÍ :  podľa prezenčnej listiny

OSPRAVEDLNENÍ : pp. Branislav Bodorík, Radomír Sluk, Dušan Kramlík,

                                             Peter Dvorščík

 

P R O G R A M   :

 

1.      Otvorenie

2.      Schválenie programu

3.      Kontrola uznesení

4.      Informácia predsedu ObFZ

5.      Správa predsedu TMK – školenie trénerov ObFZ 2019

6.      Rôzne

7.      Záver

     

 

       P R I E B E H   R O K O V A N I A  :

 

K bodu č. 1 – Zasadnutie otvoril a viedol predseda ObFZ p. Panák.

 

K bodu č. 2 – Program zasadnutia bol hlasovaním schválený.

Hlasovanie : 6 – 0 - 0

 

K bodu č. 3 UZN. – 29-31/7/2019  splnené.

 

K bodu č. 4  - Na základe rozhodnutia VV SFZ vypísal SFZ výzvu na predkladanie žiadostí o finančný príspevok v rámci projektu podpory výstavby, rekonštrukcie a dobudovania futbalovej infraštruktúry v rokoch 2019-2021. Všetky informácie týkajúce sa projektu a podmienok účasti v ňom (vrátane výzvy na predkladanie žiadostí o finančný príspevok) nájdete na nasledujúcom odkaze: 
https://www.futbalsfz.sk/section/3734
 Martin Ivanko
Projektový manažér | Project Manager
Slovenský futbalový zväz | Slovak Football Association
Tomášikova 30C, 821 01 Bratislava, Slovakia
M: + 421 907 287 499
martin.ivanko@futbalsfz.sk | www.futbalsfz.sk
K bodu č. 5 –  Predseda TMK p. Kramlík sa zo zasadnutia ospravedlnil, 
písomne podal informáciu : Po konzultácii so zástupcami SFZ mi bolo oznámené 
že začiatok školenia je naplánovaný na september sle najskôr musí prísť k dohode so zástupcami 
OBFZ Trencin keďže školenia majú byt spojené.

 K 12.8.2019 bolo na sekretariát ObFZ prihlásených 33 záujemcov (zverejnené na stránke ObFZ) Max. počet účastníkov školenia je 24.

 

p. Kvaššay Miroslav kontaktuje predsedu TMK aby organizáciu školenia v spolupráci s zo SFZ neodkladne riešil.

 

 

K bodu č. 6 – predseda ŠTK informoval o nariadení : členovia realizačných tímov družstiev v MFS by mali byť označení z dôvodu zmien v pravidlách futbalu, aby ich rozhodcovia vedeli identifikovať. Na základe zmien a doplnkov v pravidlách futbalu môžu byť oficiálne potrestaní ŽK a alebo ČK.

 

 

K bodu č. 7 – Zasadnutie ukončil a prítomným poďakoval za účasť predseda ObFZ p. Panák. 

 

Prijaté uznesenia :

 

UZN. 32/8/2019 VV ObFZ ukladá opätovne rozposlať na kluby ObFZ výzvu SFZ na predkladanie žiadostí podľa bodu 4 tejto zápisnice.

 

                       Z : sekretár ObFZ                                            T : 13.8.2019

 

UZN. 33/8/2019 VV ObFZ ukladá objednať označenia (visačky) pre kluby ObFZ Považská Bystrica v počte 6 pre každý klub. 47 x 6 = 282 ks

 

 

V Považskej Bystrici, 12.8.2019

 

 

Viera Petríková  v.r.                                                Ján Panák  v.r.

 sekretár ObFZ                                                        predseda ObFZ

       

 


[Späť] 

Tieto stránky vytvoril a dopĺňa Oblastný futbalový zväz Považská Bystrica.

internetový partner: www.itstudio.sk