Dnes oslavuje meniny Konštantín zajtra Ľuboslav(a)         Sobota, 19. september 2020

Sekretár ObFZ Považská Bystrica

Úradná správa č.: 2 zo dňa 08. júla 2019

Z Á P I S N I C A

                                   zo  zasadnutia riadneho VV OBFZ konaného

dňa 8.7.2019 v Považskej Bystrici

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

 

PRÍTOMNÍ :  podľa prezenčnej listiny

OSPRAVEDLNENÍ : pp. Miroslav Kvaššay, Marek Šimáček, Ferdinand Gach

                                            Rastislav Sovík, Dušan Kramlík

 

P R O G R A M   :

 

1.      Otvorenie

2.      Schválenie programu

3.      Kontrola uznesení

4.      Informácia predsedu ObFZ

5.      Správa predsedu TMK o činnosti komisie

6.      Schválenie výsledkov súťaží ObFZ 2018/2019

7.      Schválenie Rozpisu súťaží ObFZ 2019/2020

8.      Konferencia a aktív ObFZ PB 2019

9.      Vyhodnotenie 6.ročníka priateľského futbalového stretnutia s OFS     

      Přerov vo Všechoviciach

10. Rôzne

     11. Záver

 

 

 

 

 

       P R I E B E H   R O K O V A N I A  :

 

K bodu č. 1 – Zasadnutie otvoril a viedol predseda ObFZ p. Panák.

 

K bodu č. 2 – Program zasadnutia bol doplnený o bod. 7 – Zaradenie družstiev do súťaží ObFZ 2019/2020 -  a hlasovaním schválený.

Hlasovanie : 5 – 0 - 0

 

K bodu č. 3 UZN. – 25-28/6/2019  splnené.

 

K bodu č. 4  - riadna konferencia SFZ , Senec 27.6.2019

https://www.futbalsfz.sk/sfz-najvyssie-organy-konferencia

-          Prerozdelenie príspevkov SFZ do 15.12.2019

-          Prezidentský pohár SFZ - Termín uzávierky prihlášok je do 18.7. do 23:59.

VV ZsFZ bude dňa 2.7.2019.

 

K bodu č. 5 Predseda TMK p. Kramlík sa zo zasadnutia ospravedlnil, správa o činnosti nebola predložená.

 

Výzva na prihlasovanie záujemcov o školenie trénerov ObFZ bolo zverejnené na stránke ObFZ a zaslané @ na kluby ObFZ sekretárom ObFZ. Opätovne bude podaná informácia na konferencii/aktíve ŠTK dňa 8.7.2019 v Domaniži.

 

VV zobral hore uvedené na vedomie.

 

K bodu č. 6 – Konečné výsledky všetkých súťaží ObFZ Považská Bystrica za súťažný ročník 2018/2019 boli predložené písomne a schválené VV ObFZ.

 

Hlasovanie : 5 – 0 - 0

 

 

K bodu č. 7 – predseda ŠTK predložil požadované a následné schválené :

 

1) Zaradenie prihlásených družstiev do súťaží ObFZ Pov. Bystrica od prípraviek po dospelých
2)  Doplnenie termínovej listiny po uzávierke prihlášok na základe počtu prihlásených družstiev do súťaží
3)  Na základe počtu družstiev prihlásených do súťaží 7. a 8. ligy dospelých boli navrhnuté a schválené dve 7. ligy JUH a SEVER po 8 družstiev
4) 7. liga dospelých sk. JUH a SEVER sa odohrá dvojkolovým systémom základnej časti t. jest 14 kôl. 
    Potom bude nasledovať nadstavba:
5) družstvá umiestnené na 1. až 4. mieste po základnej časti súťaže 7. ligy dospelých skupiny JUH a SEVER postúpia do nadstavby  skupiny o postup do SPORTIKA 6. liga:
- prenesú si do nadstavby vzájomné výsledky stretnutí zo základných skupín a odohrajú 8. kôl so súpermi z druhej skupiny D/V
- víťaz alebo postupujúce družstvo musí splniť podmienky RS/B bod 3.1- mať minimálne jedno svoje mládežnícke družstvo, nie spoločné/zlúčené s iným klubom
6)  družstvá umiestnené po základnej časti súťaže na 5. až 8. mieste odohrajú totožnú nadstavbu o umiestnenie 9. až 16. miesto ako družstvá o postup

 

Hlasovanie : 5 – 0 - 0

 

K bodu č. 8 – organizačné pokyny ku konferencii a aktívu, vedením konferencie je poverený predseda ObFZ p. Panák, zložením návrhovej komisie predseda KR p. Kvaššay, zložením mandátovej komisie predseda DK p. Sovík.

Aktív ŠTK povedie predseda ŠTK p. Gašpárek.

 

 Hlasovanie : 5 – 0 - 0

 

K bodu č. 9 – priateľské stretnutie s OFS Přerov 2019 zhodnotil predseda ObFZ, pozitívne sa vyjadril o účasti a výkone zúčastnených hráčov, vysoko ocenil organizáciu a celkovú úroveň celého podujatia. Poveril sekretára oficiálnym poďakovaním vedeniu a organizátorom OFS Přerov.

 

K bodu č. 10 – informácia o ponuke fy Sportika – medicínske balíčky v hodnote 25/30€.

 

K bodu č. 11 – Zasadnutie ukončil a prítomným poďakoval za účasť predseda ObFZ p. Panák.

 

 

 

Prijaté uznesenia :

 

UZN. 29/7/2019 VV ObFZ schvaľuje konečné výsledky súťaží ObFZ Považská Bystrica 2018/2019 tak ako boli predložené predsedom ŠTK v bode 6.

 

UZN. 30/7/2019 VV ObFZ schvaľuje zmeny v RS 2019/2020 podľa bodu č.7.

 

UZN. 31/7/2019 VV ObFZ schvaľuje organizáciu konferencie ObFZ 2019 podľa bodu 8.

 

 

 

V Považskej Bystrici, 3.7.2019

 

 

Viera Petríková  v.r.                                                Ján Panák  v.r.

 sekretár ObFZ                                                        predseda ObFZ


[Späť] 

Tieto stránky vytvoril a dopĺňa Oblastný futbalový zväz Považská Bystrica.

internetový partner: www.itstudio.sk