Dnes oslavuje meniny Konštantín zajtra Ľuboslav(a)         Sobota, 19. september 2020

Sekretár ObFZ Považská Bystrica

Úradná správa č.: 22 zo dňa 25. júna 2019

Z Á P I S N I C A

                                   zo  zasadnutia riadneho VV OBFZ konaného

dňa 10.6.2019 v Považskej Bystrici

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

 

PRÍTOMNÍ :  podľa prezenčnej listiny

OSPRAVEDLNENÍ : p. Dvorščík Peter, Anton Poliček, Marek Šimáček, Peter Kvaššay

 

P R O G R A M   :

 1. Otvorenie
 2. Schválenie programu
 3. Kontrola uznesení
 4. Informácia predsedu ObFZ
 5. Priebeh jarnej časti súťažného ročníka 2018/2019
 6. Príprava súťažného ročníka 2019/2020
 7. Príprava Rozpisu súťaží 2019/2020
 8. Termínová listina súťaží ObFZ 2019/2020
 9. Príprava priateľského stretnutia s OFS Přerov 2019
 10. Príprava konferencie a aktívu ŠTK ObFZ 2019
 11. Schvaľovanie ocenení funkcionárov ObFZ - návrhy
 12.  Rôzne
 13.  Záver

       P R I E B E H   R O K O V A N I A  :

 

K bodu č. 1 – Zasadnutie otvoril a viedol predseda ObFZ p. Panák.

 

K bodu č. 2 – Program zasadnutia bol doplnený o bod. 6 – Príprava súťažného ročníka 2019/2020 a hlasovaním schválený.

Hlasovanie : 6 – 0 - 0

 

K bodu č. 3 UZN. – 23-24/5/2019  splnené.

 

K bodu č. 4  - konferencia ZsFZ 2019 – priebeh a voľba kontrolóra ZsFZ.

SFZ – zasadnutie ŠTK a zmeny v SP, stretnutie Vyhne 2019.

 

K bodu č. 5 informácie o priebehu jarnej časti súťažného ročníka 2018/2019 podali predsedovia ŠTK, DK.

 

-          Koniec súťaží mládeže – ml. žiaci a prípravky

-          Nedohrané MFS v Novej Dubnici a v Dolnej Marikovej

-          Finále o majstra oblasti st. žiaci Plevník – Beluša po vzájomnej dohode klubov 24.6.2019 v Plevníku.

-           

VV ObFZ zobral na vedomie správy predsedov odborných komisií.

 

Hlasovanie : 6 – 0 - 0

 

K bodu č. 6 – príprava jesennej časti súťažného ročníka 2019/2020

Návrh ŠTK :  6. liga dospelých 14 družstiev

                       7. liga dospelých 12

                       8. liga dospelých – ostatné prihlásené družstvá

Na návrh členov VV pripraví ŠTK 2. Varianty zaradenia družstiev do súťaží podľa počtu prihlásených v termíne do 26.6.2019 – termín uzávierky prihlášok a predloží ich na nasledovné zasadnutie VV ObFZ dňa 1.7.2019.

 

Hlasovanie : 6 – 0 - 0

 

 

K bodu č. 7 – Predsedovia ŠTK a DK predložili a ústne zdôvodnili návrhy na zmeny v RS ObFZ 2019/2020.

 

Bod  A 4.7 -  V prípade nenahrávania videozáznamu alebo zhotovenia nepoužiteľného videozáznamu,  nedodania videozáznamu riadiacemu orgánu alebo dodania v neúplnom stave (vymazaný, zostrihaný, prípadne inak upravený videozáznam) ŠTK odstúpi príslušný FO na doriešenie DK ObFZ a klub bude potrestaný pokutou  500€.

 

Bod B 10.1.14  nezhotovenie videozáznamu v 6. lige dospelých,  neumožnenie vykonania videozáznamu alebo upravený videozáznam z MFS               500 €;                                                                                                                                           

                     

Bod B 11.12. Neúčasti na reprezentačnom zraze a na stretnutiach súvisiacich s reprezentáciou sa dopustí hráč, ktorý sa aj napriek riadnemu nominovaniu alebo pozvaniu príslušnou komisiou bez dostatočného ospravedlnenia nezúčastní reprezentačného zrazu alebo stretnutia súvisiaceho s reprezentáciou ObFZ PB. Klubu, ktorý sa podieľal na previnení hráča sa uloží pokuta 50, -€.

Hlasovanie : 6 – 0 - 0

 

K bodu č. 8 – termínovú listinu preloženú predsedom ŠTK schválil VV ObFZ bez zmien.

 

Hlasovanie : 6 – 0 - 0

 

 

 – priateľské futbalové stretnutie s OFS Přerov sa uskutoční dňa 22.6.2019 v Přerove. Nomináciou hráčov bol poverený p. Miroslav Kvaššay.

 

K bodu č. 9 – účasť na priateľskom stretnutí s OFS Přerov vo Všechoviciach pripravuje člen VV ObFZ p. Kvaššay Miroslav.

 

K bodu č. 10 - Riadna konferencia ObFZ 2019, ktorej súčasťou bude aktív ŠTK ObFZ, sa uskutoční dňa 8.7.2019 – pondelok – v kultúrnom dome v Domaniži.

 

K bodu č. 11 – návrhy na udelenie bronzového odznaku SFZ :60 rokov pp. Jaroslav Gašpárek, Stanislav Lališ, 70 rokov – p. Jozef Strelčík

Plakety ObFZ : 50 rokov – p.Ladislav Lénčéš, Jozef Zábojník

                          60 rokov – p.Milan Mareček, Milan Majtán

 

K bodu č. 12 – školenie trénerov ObFZ Považská Bystrica zabezpečí predseda ObFZ v spolupráci so sekretárom ObFZ a SFZ. Pozvánka pre predsedu TMK na júlové zasadnutie VV ObFZ.

Predseda KM podal informáciu o zasadnutiach novozvolenej komisie a jej činnosti.

 

Zasadnutie ukončil a prítomným poďakoval za účasť predseda ObFZ p. Panák.

  

Prijaté uznesenia :

 

UZN. 25/62019 VV ObFZ návrh zaradenia družstiev do súťaží podľa počtu prihlásených družstiev v súťažnom ročníku 2019/2020 predloží predseda ŠTK, podľa bodu 6.

 

      Z : p. Gašpárek- predseda ŠTK                               T : 1.7.2019

 

UZN. 26/6/2019 VV ObFZ schvaľuje zmeny v RS 2019/2020 podľa bodu č.7.

 

UZN. 27/6/2019 VV ObFZ schvaľuje termínovú listinu pre súťažný ročník 2019/2020 podľa bodu č. 8.

 

UZN. 28/6/2019 VV ObFZ schvaľuje návrh na udelenie ocenení funkcionárom ObFZ ako je uvedené v bode č. 11.

 

V Považskej Bystrici, 10.6.2019

 

Viera Petríková  v.r.                                                Ján Panák  v.r.

 sekretár ObFZ                                                        predseda ObFZ

       

 

 


[Späť] 

Tieto stránky vytvoril a dopĺňa Oblastný futbalový zväz Považská Bystrica.

internetový partner: www.itstudio.sk