Dnes oslavuje meniny Konštantín zajtra Ľuboslav(a)         Sobota, 19. september 2020

Sekretár ObFZ Považská Bystrica

Úradná správa č.: 20 zo dňa 15. mája 2019

Z Á P I S N I C A

                                   zo  zasadnutia riadneho VV OBFZ konaného

dňa 13.5.2019 v Považskej Bystrici

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

 

PRÍTOMNÍ :  podľa prezenčnej listiny

OSPRAVEDLNENÍ : p. Dvorščík Peter

 

 

P R O G R A M   :

 

1.      Otvorenie

2.      Schválenie programu

3.      Kontrola uznesení  

4.      Informácia predsedu ObFZ

5.      Priebeh jarnej časti súťažného ročníka 2018/2019

6.      Schválenie R a DZ na postup do súťaží ZsFZ 2019/2020

7.      Príprava priateľského stretnutia s OFS Přerov 2019

8.      Konferencia ZsFZ 2019

9.      Rôzne

10.    Záver

 

 

 

       P R I E B E H   R O K O V A N I A  :

 

K bodu č. 1 – Zasadnutie otvoril a viedol predseda ObFZ p. Panák.

 

K bodu č. 2 – Program zasadnutia hlasovaním schválený.

Hlasovanie : 8 – 0 - 0

 

K bodu č. 3 UZN. – 19-22/4/2019  splnené.

 

K bodu č. 4  - informácie zo stretnutia prezidenta SFZ s predsedami ObFZ ZsFZ a funkcionármi ZsFZ dňa 3. – 4.5.2019 v Nitre :

-          Príprava RaPP SFZ pre amatérsky futbal

-          Vytvorenie dvoch súťaží III. Ligy SFZ

-          Možnosť úhrady rozhodcov v súťažiach mládeže v ZsFZ a ObFZ – 50% SFZ prostredníctvom ISSF – zjednotenie odmien

-          Dotácie SFZ na projekty futbalových klubov

-          Súťažný poriadok SFZ – návrhy ŠTK SFZ

-          Školenia trénerov

 

K bodu č. 5 informácie o priebehu jarnej časti súťažného ročníka 2018/2019 podali predsedovia ŠTK, DK a KR.

-          Vyžiadané videozáznamy od klubov

-          Nespôsobilé hracie plochy – odklady MFS

-          Pokuty za videozáznam v RS

-          Delegovanie R na MFS, fyzické previerky 9.5.2019 v Pov. Bystrici

  

VV ObFZ zobral na vedomie správy predsedov odborných komisií.

 

Hlasovanie : 8 – 0 - 0

 

K bodu č. 6 – návrh KR ObFZ postupujúcich R a DS do súťaží ZsFZ 2019/2020 :

R :

1.      Marek Proč, Dohňany

2.      Radim Meluch, Ladce

3.      Samuel Gago, Horná Súča

DS :

4.      Michal Ďurčo, Pruské

 

 

Hlasovanie : 8 – 0 - 0

 

 

K bodu č. 7 – priateľské futbalové stretnutie s OFS Přerov sa uskutoční dňa 22.6.2019 v Přerove. Nomináciou hráčov bol poverený p. Miroslav Kvaššay.

 

K bodu č. 8 – delegáti na riadnu konferenciu ZsFZ, 24.5.2019 v Nitre :

1.      Anton Poliček, Prečín

2.      Miroslav Kvaššay, Domaniža

3.      Rastislav Sovík, Podmanín

4.      Mário Hároník, Brvnište

5.      Ján Haladej, Plevník

6.      Ľuboš Dubový, Lednické Rovne

 

K bodu č. 9 - Riadna konferencia ObFZ 2019, ktorej súčasťou bude aktív ŠTK ObFZ, sa uskutoční dňa 8.7.2019 – pondelok – v kultúrnom dome v Domaniži.

 

Návrhy do rozpisu súťaží ObFZ 2019/2020 predkladať písomne ŠTK ObFZ .

 

K bodu č. 10 - Zasadnutie ukončil a prítomným poďakoval za účasť predseda ObFZ p. Panák.

 

 

Prijaté uznesenia :

 

UZN. 23/5/2019 VV ObFZ schvaľuje postupujúcich R a DS do súťaží ZsFZ 2019/2020 podľa bodu č.6.

 

UZN. 24/5/2019 VV ObFZ schvaľuje delegátov na riadnu konferenciu ZsFZ 2019

podľa bodu č.8.

 

 

V Považskej Bystrici, 13.5.2019

 

 

Viera Petríková  v.r.                                                Ján Panák  v.r.

 sekretár ObFZ                                                        predseda ObFZ

       

 

 

                                                                                                                 

 

 

 

 

 

 

 


[Späť] 

Tieto stránky vytvoril a dopĺňa Oblastný futbalový zväz Považská Bystrica.

internetový partner: www.itstudio.sk