Dnes oslavuje meniny Konštantín zajtra Ľuboslav(a)         Sobota, 19. september 2020

Sekretár ObFZ Považská Bystrica

Úradná správa č.: 18 zo dňa 23. apríla 2019

Z Á P I S N I C A

                                   zo  zasadnutia riadneho VV OBFZ konaného

dňa 15.4.2019 v Považskej Bystrici

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

 

PRÍTOMNÍ :  podľa prezenčnej listiny

OSPRAVEDLNENÍ : pp.  Kvaššay Miroslav, Sluk Radomír, Poliček Anton

 

P R O G R A M   :

 

1.      Otvorenie

2.      Schválenie programu

3.      Kontrola uznesení  

4.      Informácia predsedu ObFZ

5.      Začiatok jarnej časti súťažného ročníka 2018/2019

6.      Personálne riešenie KM ObFZ – zloženie komisie

7.      Personálne riešenie KR ObFZ – zmena člena komisie

8.      Hospodárenie ObFZ k 31.3.2019

9.      Rôzne

 

 

 

       P R I E B E H   R O K O V A N I A  :

 

K bodu č. 1 – Zasadnutie otvoril a viedol predseda ObFZ p. Panák.

 

K bodu č. 2 – Program zasadnutia hlasovaním schválený.

Hlasovanie : 5 – 0 - 0

 

K bodu č. 3 UZN. – 13-18/3/2019  splnené.

 

K bodu č. 4  - informáciu o zasadnutí VV ZsFZ a o seminároch trénerov organizovaných SFZ v spolupráci s ObFZ predloží predseda ObFZ na nasledovnom zasadnutí VV ObFZ.

 

K bodu č. 5 informácie o začiatku jarnej časti súťažného ročníka 2018/2019 podali predsedovia ŠTK, DK a KR.

-          Odhlásenie družstva dorastu FK Bolešov a mužov TJ Dolná Mariková

-          MFS SPORTIKA 6. liga dospelí 17. kolo: TJ Priehrada Udiča - TJ Hradišťan Jasenica

-          Článok 55 - Neúčasť na reprezentačnom zraze a na stretnutiach súvisiacich s reprezentáciou

-          Seminár R 2019 v Dolnom Moštenci, obsadzovanie a ospravedlnenia R, nový delegát ObFZ – Michal Ďurčo

 

VV ObFZ zobral na vedomie správy predsedov odborných komisií.

 

Hlasovanie : 5 – 0 - 0

 

K bodu č. 6 – návrh na personálne zloženie KM ObFZ :

 

1. Patrik Baláž - Košeca

2. Ladislav Lenčéš - Dolná Mariková

3. Ladislav Loužecký - Púchov

4. Lukáš Veteška - Lysá

5. Roman Janíček – Horovce

6. Ladislav Mišovec – Kolačín

 

Kristína Šulíková – Beluša – v jednaní

Miroslav Hromadík - Pov. Bystrica - neoficiálne na výpomoc (člen ŠTK)

 

Hlasovanie za zloženie KM ObFZ : 5 – 0 - 0

 

Spolupráca KM ObFZ s LR Crystal Lednické Rovne a TJ Beluša.

 

K bodu č. 7 – člen KR ObFZ p. Filip Ondráš sa z osobných a pracovných dôvodov vzdal členstva v KR ObFZ k 10.4.2019.

Za nového správcu súťaží ObFZ v ISSF – nahrávanie obsadenia R do ISSF – bol navrhnutý p. Gabriel Cabaj – R z Dubnice nad Váhom.

 

Hlasovanie :  5 – 0 – 0

 

K žiadosti rozhodcov ObFZ Považská Bystrica o zvýšenie odmien od jarnej časti ročníka 2018/2019 sa v stanovenom termíne do 15.4.2019 vyjadrilo 7 klubov z toho 6 bolo proti zvýšeniu uvedeným spôsobom.

 

K žiadosti nebolo prijaté žiadne uznesenie.

 

 

K bodu č. 8 – Informáciu o hospodárení ObFZ k 31.3.2019 predložil predseda RK p. Dvorščík.

 

K bodu č. 9 – čerpanie kreditov a poukážky pre kluby ObFZ od fy SPORTIKA pre ročník 2019/2020.

 

Zasadnutie ukončil a prítomným poďakoval za účasť predseda ObFZ p. Panák.

 

  

Prijaté uznesenia :

 

UZN. 19/4/2019 VV ObFZ schvaľuje zloženie komisie mládeže ObFZ podľa bodu č. 6.

 

 

UZN. 20/4/2019 berie na vedomie vzdanie sa funkcie člena KR ObFZ – p. Filipa Ondráša k 10.4.2019.

 

 

UZN. 21/4/2019 VV ObFZ schvaľuje p. Gabriela Cabaja do KR ObFZ podľa bodu č.7.

                                                                     

 

UZN. 22/4/2019 VV ObFZ berie na vedomie informáciu o hospodárení ObFZ k 31.3.2019 podľa bodu č. 8.

  

 

V Považskej Bystrici, 15.4.2019

 

 

Viera Petríková  v.r.                                                Ján Panák  v.r.

 sekretár ObFZ                                                        predseda ObFZ

       

 

 

                                                                                                                 

 

 

 

 

 

 


[Späť] 

Tieto stránky vytvoril a dopĺňa Oblastný futbalový zväz Považská Bystrica.

internetový partner: www.itstudio.sk