Dnes oslavuje meniny Konštantín zajtra Ľuboslav(a)         Sobota, 19. september 2020

Sekretár ObFZ Považská Bystrica

Úradná správa č.: 16 zo dňa 26. marca 2019

Z Á P I S N I C A

                                   zo  zasadnutia riadneho VV OBFZ konaného

dňa 18.3.2019 v Košeci

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

 

PRÍTOMNÍ :  podľa prezenčnej listiny

OSPRAVEDLNENÍ : pp.  Kvaššay Miroslav, Šimáček Marek

 

P R O G R A M   :

 

1.      Otvorenie

2.      Schválenie programu

3.      Kontrola uznesení

4.      Informácia predsedu ObFZ

5.      Príprava jarnej časti súťažného ročníka 2018/2019 – ŠTK, DK

6.      Zloženie KM ObFZ – KM

7.      Zloženie RK ObFZ – zmena člena

  8.      Seminár R a DZ ObFZ, 23.3.2019 - KR

  9.      Školenie trénerov ObFZ PB 2019 - TMK

10.      SPORTIKA, čerpanie reklamnej zmluvy

11.      Rôzne

12.      Záver

 

       P R I E B E H   R O K O V A N I A  :

 

K bodu č. 1 – Zasadnutie otvoril a viedol predseda ObFZ p. Panák.

 

K bodu č. 2 – Program zasadnutia bol doplnený a schválený.

Hlasovanie : 6 – 0 - 0

 

K bodu č. 3 UZN. – 5 – 12/2/2019  splnené.

 

K bodu č. 4  - SFZ –  konferencia SFZ sa uskutočnila 1.3.2019 v Poprade  (schválenie rozpočtu SFZ 2019, správa kontrolóra SFZ, informácia a o projektoch infraštruktúry štadiónov)

Finančné prostriedky pridelené na rok 2019 pre amatérsky futbal, komisia pre použitie zvyšku z roku 2018.

Prerozdelenie členských príspevkov pre amatérske mládežnícke kluby – kontrola do 31.3.2019.

Marketing SFZ

Stanovy SFZ- doplnenie – rozhodovanie VV SFZ o výške dotácií zo zákona, solidárny príspevok, návrh výšky odmeny kontrolóra, informácia zo zasadnutia SOV a stanovisko SFZ.

 

 

VV ZsFZ – informácia o priebehu a prerokovaných návrhoch.

 

Schválenie návrhov na ocenenie vrátane návrhu na ocenenie p. Štefana Žibrúňa na udelenie bronzového odznaku SFZ pri príležitosti životného jubilea 70 rokov.

 

 

K bodu č. 5 informácie o priebehu prípravy jarnej časti súťažného ročníka 2018/2019 podali predsedovia ŠTK, DK a KR.

Predsedovia KM a DK navrhnú spoločné motivačné riešenie pre výbery ObFZ.

Dňa 23.3.2019 sa v Dolnom Moštenci uskutoční seminár R,na ktorom budú riešené dohody o pracovnej činnosti pre jarnú časť.

VV ObFZ zobral na vedomie správy predsedov odborných komisií.

 

Hlasovanie : 6 – 0 - 0

 

K bodu č. 6 – informáciu o navrhovanom zložení KM podal ústne predseda KM – p. Solík.

Písomne predloží konkrétne zloženie na nasledovnom zasadnutí VV ObFZ, dňa 15.4.2019.

 

K bodu č. 7 – informácia o zmene v zložení Revíznej komisie.

Predseda revíznej komisie ObFZ p. Dvorščík informoval o odstúpení p. Emila Lukáča z funkcie člena revíznej komisie ObFZ.

VV zobral na vedomie odstúpenie p. Lukáča z funkcie člena RK

 

Hlasovanie :  6 – 0 – 0

 

Predseda RK p. Dvorščík za nového člena revíznej komisie ObFZ navrhol p. Petra Dúbravku z TJ Horec Bodiná.

VV zobral na vedomie návrh predsedu RK za člena revíznej komisie p. Petra Dúbravku.

 

Hlasovanie :  6 – 0 – 0

 

 

K bodu č. 8 – Dňa 23.3.2019 sa v Dolnom Moštenci uskutoční seminár R, na ktorom bude v programe okrem odbornej časti aj prednáška o BOZP a  budú uzatvorené dohody o pracovnej činnosti pre jarnú časť 2019.

Navrhované zmeny v dohode boli predložené písomne a následne schválené.

 

Hlasovanie : 6 – 0 - 0

 

Na sekretariát ObFZ bola dňa 17.3.2019 el. poštou doručená žiadosť rozhodcov ObFZ Považská Bystrica  zvýšenie odmien od jarnej časti 2019.

Takáto zmena vyžaduje zmenu v RS na uvedenú sezónu a teda aj dôkladnú analýzu v spolupráci s klubmi ObFZ.

 

Hlasovanie : 6 – 0 - 0

 

K bodu č. 9 – školenie trénerov ObFZ PB plánované v mesiacoch 3-5.2019 sa pre nízky počet prihlásených účastníkov v Považskej Bystrici neuskutoční. Informáciu o rokovaní so zástupcami vzdelávania trénerov v štruktúrach SFZ a sprísnení podmienok absolvovania školenia podal predseda TMK PB p. Dušan Kramlík. Účastníkom, ktorí sa prihlásili a uhradili účastnícky poplatok bude tento vrátený.

 

K bodu č. 10 – K návrhom sa vyjadria členovia VV ObFZ na nasledovnom VV.

 

K bodu č. 11 – RaPP SFZ – návrh na úpravu tabuľky odstupného za mládežníka/amatéra zaslaný zo ZsFZ dňa 11.3.2019 – ObFZ Pov. Bystrica zaujalo nesúhlasné stanovisko.

 

K bodu č. 12 – Zasadnutie ukončil a prítomným poďakoval za účasť predseda ObFZ p. Panák.

  

Prijaté uznesenia :

 

UZN. 13/3/2019 VV ObFZ schvaľuje zmeny v dohode o pracovnej činnosti ObFZ pre jarnú časť súťažného ročníka 2018/2019 tak ako boli písomne predložené v bode č.5.

 

UZN. 14/3/2019 VV ObFZ ukladá predsedovi KM p. Solíkovi predložiť písomný zoznam navrhovaných členov KM ObFZ.

 

      Z : Predseda KM                                                         T : nasledovný VV ObFZ

 

UZN. 15/3/2019 VV ObFZ berie na vedomie vzdanie sa člena RK ObFZ p. Emila Lukáča.

  

UZN. 16/3/2019 VV ObFZ schvaľuje za nového člena RK ObFZ p. Petra Dúbravku.

 

UZN. 17/3/2019 VV ObFZ ukladá zverejniť žiadosť R o zvýšenie odmien na webovej stránke ObFZ a rozoslať na kluby ObFZ so žiadosťou o vyjadrenia do 15.4.2019

 

        Z : sekretár ObFZ                                                                T : do 21.3.2019

 

UZN. 18/3/2019 VV ObFZ berie na vedomie správu predsedu TMK o zrušení školenia trénerov ObFZ C licencie.

 

 

V Košeci, 18.3.2019

 

 

Viera Petríková  v.r.                                                Ján Panák  v.r.

 sekretár ObFZ                                                        predseda ObFZ


[Späť] 

Tieto stránky vytvoril a dopĺňa Oblastný futbalový zväz Považská Bystrica.

internetový partner: www.itstudio.sk