Dnes oslavuje meniny Konštantín zajtra Ľuboslav(a)         Sobota, 19. september 2020

Sekretár ObFZ Považská Bystrica

Úradná správa č.: 14 zo dňa 14. februára 2019

Z Á P I S N I C A

                                   zo  zasadnutia riadneho VV OBFZ konaného

dňa 11.2.2019 v Považskej Bystrici

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

 

PRÍTOMNÍ :  podľa prezenčnej listiny

OSPRAVEDLNENÍ : pp. Kramlík, Sovík

 

 

P R O G R A M   :

1.      Otvorenie

2.      Schválenie programu

3.      Kontrola uznesení

4.      Informácia predsedu ObFZ

5.      KM – personálne riešenie

6.     Turnaje mládeže ObFZ 2019

7.     SPORTIKA – zmluva a čerpanie kreditov    

8.     Riešenie neplatičov ISSF

9.     Dotácie ZsFZ na činnosť mládežníckych družstiev a HFT ObFZ

10.     Rozpočet ObFZ 2019

11.     Rôzne

12.     Záver

 

       P R I E B E H   R O K O V A N I A  :

 

K bodu č. 1 – Zasadnutie otvoril a viedol predseda ObFZ p. Panák.

 

K bodu č. 2 – Program zasadnutia bol doplnený a schválený.

Hlasovanie : 8 – 0 - 0

 

K bodu č. 3 UZN. – 1 – 4/1/2019  splnené.

 

K bodu č. 4  - ZsFZ, SFZ – rekonštrukcia futbalových štadiónov, projekty pre amatérsky futbal na 2019, konferencia SFZ sa uskutoční 1.3.2019 v Poprade, ukončenie pripomienkovania RaPP a zmeny v roku 2019, vyhlásenie 11-ky roka na plese ZsFZ, dokladovanie vyplatenia príspevkov SFZ klubom ObFZ 1/2018, zmeny v KR SFZ a potvrdenie predsedkyne KR ZsFZ,

Schválenie návrhu ObFZ na udelenie strieborného odznaku SFZ - .p. Karol Janas st., bronzové odznaky – pp. Radomír Sluk, Ľubomír Kučík a Miroslav Baránek, rámcový program výberu ZsFZ amatérov na ME UEFA 06/2019.

 

K bodu č. 5 – VV ObFZ zobral na vedomie odstúpenie predsedu KM ObFZ z funkcie dňa 4.2.2019 a hlasovaním ho schválil.

Hlasovanie : 8 – 0 - 0

 

 

Na návrh člena VV p. Polička zvoliť nového predsedu KM, VV hlasovaním zvolil za predsedu KM ObFZ p. Stanislava Solíka.

 

Hlasovanie : 8 – 0 - 0

 

K bodu č. 6 – informácie o stave príprav HFT mládeže ObFZ 2019 podal sekretár ObFZ.

HFT prípraviek dňa 24.2.2019 bude doplnený na 10 štartujúcich družstiev o MŠK Púchov B.

Obsadenie turnajov rozhodcami zabezpečila KR ObFZ.

 

 

K bodu č. 7 – informácia o čerpaní zľavových preukazov firmy SPORTIKA za rok 2018 predložená písomne.

Na základe zmluvy o zabezpečení reklamy poskytne SPORTIKA odmenu vo výške 350 € vo vybranom tovare z katalógov objednávateľa do 30.6.2019.

 

 

K bodu č. 8 – klubom, ktorú do začiatku súťažného ročníka nesplnia všetky záväzky voči ObFZ a SFZ, budú mať na základe SP a DP zastavenú činnosť.

 

K bodu č. 9 – dotácie ZsFZ na činnosť mládežníckych družstiev a HFT ObFZ boli pre rok 2019 navýšené o 1.000€.

 

K bodu č. 10 - podpredseda VV pre ekonomiku a hospodárenie v spolupráci s predsedom revíznej komisie predložili návrh na rozpočet ObFZ Považská Bystrica pre rok 2019.

Pripomienky členov VV boli zapracované do návrhu.

 

K bodu č. 11 – TMK – školenie trénerov ObFZ Považská Bystrica 2019, plánované na 23.3. – 2.6.2019 v Považskej Bystrici.


Z dôvodu pracovného zaneprázdnenia predsedu ObFZ sa budú konať zasadnutia VV ObFZ v nasledovných mesiacoch : 18.3. 2019 a 15.4.2019.

 

 

K bodu č. 12 – Zasadnutie ukončil a prítomným poďakoval za účasť predseda ObFZ p. Panák.

  

Prijaté uznesenia :

 

UZN. 5/2/2019 VV ObFZ schvaľuje odstúpenie predsedu KM ObFZ – p. Kamila Begáňa z funkcie k 11.2.2019.

 

 

UZN. 6/2/2019 VV ObFZ schvaľuje dňom 11.2.2019 do funkcie predsedu KM ObFZ p. Stanislava Solíka.

 

  

UZN. 7/2/2019 VV ObFZ poveruje nového predsedu KM ObFZ p. Solíka zložením KM ObFZ.

 

         Z : predseda KM – p. Solík                                    T : nasledovný VV ObFZ

 

 

UZN. 8/2/2019 VV ObFZ schvaľuje doplnenie HFT ObFZ prípravky – 24.2.2019 v Púchove o družstvo MŠK Púchov B.

 

UZN. 9/2/2019 VV ObFZ ukladá DK pripraviť riešenie neplatičov.

 

         Z : predseda DK                                                       T : nasledovný VV ObFZ

 

UZN. 10/2/2019 VV schvaľuje rozpočet ObFZ Považská Bystrica pre rok 2019.

 

UZN. 11/2/2019 VV ObFZ ukladá sekretárovi ObFZ zverejniť rozpočet ObFZ Považská Bystrica na webovej stránke ObFZ. sekcia tlačivá,dokumenty

 

UZN. 12/2019 VV ObFZ poveruje predsedu ObFZ preverením voľných termínov – priestory MŠK Pov. Bystrica – pre účely školenia trénerov ObFZ.

 

 

V Považskej Bystrici, 11.2.2019

 

 

 

Viera Petríková  v.r.                                                Ján Panák  v.r.

 sekretár ObFZ                                                        predseda ObFZ

       

 


[Späť] 

Tieto stránky vytvoril a dopĺňa Oblastný futbalový zväz Považská Bystrica.

internetový partner: www.itstudio.sk