Dnes oslavuje meniny Konštantín zajtra Ľuboslav(a)         Sobota, 19. september 2020

Sekretár ObFZ Považská Bystrica

Úradná správa č.: 12 zo dňa 10. januára 2019

Z Á P I S N I C A

                                   zo  zasadnutia riadneho VV OBFZ konaného

dňa 7.1.2019 v Považskej Bystrici

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

 

PRÍTOMNÍ :  podľa prezenčnej listiny

OSPRAVEDLNENÍ : Branislav Bodorík, Marek Šimáček

Neprítomný : Kamil Begáň

 

P R O G R A M   :

1.      Otvorenie

2.      Schválenie programu

3.      Kontrola uznesení

4.      ŠTK - vyhodnotenie turnaja dospelých ObFZ 2019

5.      KR – informácia o účasti na HFT rozhodcov ZsFZ, 12.1.2019, Trnava

6.     Príprava turnajov mládeže ObFZ 2019

7.     Rozdelenie príspevkov SFZ na mládež za rok 2018(v súťažiach ZsFZ     a ObFZ)    

8.     KM – personálne riešenie

9.     Hospodárenie a rozpočet ObFZ 2019

10.     Rôzne

11.     Záver

 

       P R I E B E H   R O K O V A N I A  :

 

K bodu č. 1 – Zasadnutie otvoril a viedol predseda ObFZ p. Panák.

 

K bodu č. 2 – Program zasadnutia bol doplnený a schválený.

Hlasovanie : 6 – 0 - 0

 

K bodu č. 3 UZN. – 36 – 38/12/2018 splnené.

 

K bodu č. 4  -

ŠTK - HFT dospelých ObFZ Považská Bystrica : 5.-6.1.2019 ŠH MŠK Považská Bystrica,

Predseda komisie spolu s členmi VV ObFZ a predsedom KR, ktorí sa zúčastnili turnaja zhodnotili priebeh a výsledky turnaja, ktoré budú zverejnené na web stránke ObFZ.

Poďakovali zúčastneným, organizátorom a kladne zhodnotili spoluúčasť mesta a MŠK Považská Bystrica za úspešný priebeh a materiálne zabezpečenie turnaja.

 

K bodu č. 5 – Družstvo R ObFZ Považská Bystrica sa zúčastní HFT rozhodcov ZsFZ, ktorý sa uskutoční dňa 12.1.2019 v Trnave.

Štartovné vo výške 60€ bolo uhradené na účet ObFZ Trnava, doprava na turnaj je zabezpečená malým autobusom. Prvý zápas je plánovaný o 9,24 hod. čomu bude prispôsobený harmonogram cesty. Účasť bude prispôsobená propozíciam turnaja.

 

K bodu č. 6 – informácie o stave príprav HFT mládeže ObFZ 2019 podal sekretár ObFZ.

K dispozícii sú termíny 16. – 17.2.2019 v športovej hale MŠK Pov. Bystrica. O vekových kategóriách turnajov rozhodne KM ObFZ na svojom najbližšom zasadnutí dňa 9.1.2019.

 

K bodu č. 7 – príspevky SFZ na činnosť mládežníckych družstiev ObFZ Považská Bystrica za rok 2018 vo výške :

4.210 € pre družstvá zaradené do súťaží ZsFZ

2.478 € pre družstvá zaradené do súťaží ObFZ

 

Návrh na zaslanie finančných prostriedkov na klubové účty vo výške :

175 € na družstvo mládeže zaradené v súťaži ZsFZ

70 € na družstvo mládeže zaradené v súťaži ObFZ

 

Navýšenie na mládežnícke družstvá ObFZ Považská Bystrica zaradené v súťažiach OBFZ  bolo schválené z rozpočtu ObFZ v sume 2.352 EUR .

 

Hlasovanie : 6– 0 -0

 

K bodu č. 8 – na pozvanie VV sa zasadnutia zúčastnil p. Stanislav Solík – tréner MŠK Považská Bystrica.

 

K bodu č. 9 – podpredseda VV pre ekonomiku a hospodárenie informoval o prehľade hospodárenia k 31.12.2018. Príprava rozpočtu ObFZ na rok 2019 v spolupráci s revíznou komisiou do nasledovného zasadnutia VV ObFZ.

 

K bodu č. 9 – informácia o dotáciách ZsFZ pre mládež, informácie o konferencii ZsFZ, ktorá sa konala 14.12.2018 v Nitre.

 

K bodu č. 10 – komisii rozhodcov – úsek delegátov bola dňa 4.1.2019 doručená písomná žiadosť o zaradenie na NL delegátov ObFZ Považská Bystrica – Michal Ďurčo, Pruské – rozhodca ZsFZ, ktorý ukončil kariéru rozhodcu a úspešne absolvoval licenčný seminár DZ 2018 v Radave.

 

Hlasovanie : 6 – 0 – 0

 

K bodu č. 11 – Zasadnutie ukončil a prítomným poďakoval za účasť predseda ObFZ p. Panák.

 

 

Prijaté uznesenia :

 

UZN. 1/1/2019 VV ObFZ schvaľuje rozdelenie príspevkov SFZ na činnosť mládežníckych družstiev za rok 2018(v súťažiach ZsFZ a ObFZ) tak ako je uvedené v bode 7.

 

 

UZN. 2/1/2019 VV ObFZ ukladá vypracovať prehľad príspevkov, jeho zverejnenie a následne rozoslanie na účty zainteresovaných klubov.

 

   Z : sekretár ObFZ                                                       T : do 12.1.2019

 

 

UZN. 3/1/2019 VV ObFZ schvaľuje zaradenie Michala Ďurča na NL delegátov ObFZ Považská Bystrica od jarnej časti súťažného ročníka 2018/2019.

   Z : predseda KR a úseku DZ ObFZ PB                            

 

UZN. 4/1/2019 VV ObFZ schvaľuje navýšenie finančných prostriedkov ObFZ Považská Bystrica k príspevkom SFZ na mládež za rok 2018  pre kluby ObFZ o 2.352 €.

 

Rozpis pridelených finančných prostriedkov na kluby je prílohou tejto zápisnice a zverejnené v sekcii Bezhotovostný styk.

 

 

 

V Považskej Bystrici, 7.1.2019

 

 

 

 

Viera Petríková  v.r.                                                Ján Panák  v.r.

 sekretár ObFZ                                                        predseda ObFZ


[Späť] 

Tieto stránky vytvoril a dopĺňa Oblastný futbalový zväz Považská Bystrica.

internetový partner: www.itstudio.sk