Dnes oslavuje meniny Konštantín zajtra Ľuboslav(a)         Sobota, 19. september 2020

Sekretár ObFZ Považská Bystrica

Úradná správa č.: 10 zo dňa 27. decembra 2018

Z Á P I S N I C A

                                   zo  zasadnutia riadneho VV OBFZ konaného

dňa 20.12.2018 v Púchove

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

 

PRÍTOMNÍ :  podľa prezenčnej listiny

OSPRAVEDLNENÍ : Dušan Makas, Kamil Begáň

 

 

P R O G R A M   :

1.      Otvorenie

2.      Schválenie programu

3.      Kontrola uznesení

4.      ŠTK – príprava turnaja dospelých ObFZ 2018

5.      KR – účasť na HFT rozhodcov ZsFZ, 12.1.2019, Trnava

6.     Prerozdelenie členských príspevkov SFZ za jesennú časť 2018/2019 – písomná informácia

7.     Plán práce VV ObFZ 2019

8.     Hospodárenie a rozpočet ObFZ 2019

9.     Rôzne

10.     Záver

 

       P R I E B E H   R O K O V A N I A  :

 

K bodu č. 1 – Zasadnutie otvoril a viedol predseda ObFZ p. Panák.

 

K bodu č. 2 – Program zasadnutia bol schválený.

Hlasovanie : 8 – 0 - 0

 

K bodu č. 3 UZN. – 4/112018 – v riešení.

 

K bodu č. 4  -

TMK – predseda TMK p. Kramlík podal informáciu o konaní seminára trénerov ObFZ 2018 a konaní školenia trénerov 2019.

ŠTK - HFT dospelých ObFZ Považská Bystrica : 5.-6.1.2019 ŠH MŠK Považská Bystrica, propozície budú zverejnené na stránke ObFZ a rozoslané klubom, štartovné :  20€ na účet ObFZ, turnaj usporiada ObFZ Považská Bystrica v spolupráci s mestom Považská Bystrica, vylosovanie bude zverejnené a rozoslané účastníkom po uzávierke prihlášok – 20.12.2018 – k uvedenému termínu bolo prihlásených 19 družstiev, o zaradenie družstva zloženého z rozhodcov ObFZ požiadala KR ObFZ

Občerstvenie – 1. Deň : čaj, minerálka, bagety

                           2. Deň – čaj, minerálka, párky v bufete

bude zabezpečené pre každé družstvo pre 15 osôb.

 

K bodu č. 5 – Družstvo R ObFZ Považská Bystrica sa zúčastní HFT rozhodcov ZsFZ, ktorý sa uskutoční dňa 12.1.2019 v Trnave.

Sekretár zabezpečí dopravu na turnaj.

 

K bodu č. 6 – informácia k prerozdeleniu členských príspevkov za jesennú časť 2018/2019 bola na podnet p. Polička vyžiadaná na SFZ a preposlaná členov VV ObFZ @ dňa 17.12.2018.

 

K bodu č. 7 – písomne predložený plán zasadnutí VV ObFZ na rok 2019 bol na návrh členov VV pozmenený a následne hlasovaním schválený. V prílohe.

 

Hlasovanie : 8– 0 -0

 

K bodu č. 8 – podpredseda VV pre ekonomiku a hospodárenie informoval o prehľade hospodárenia k 18.12.2018. Príprava rozpočtu ObFZ na rok 2019 v spolupráci s revíznou komisiou.

 

K bodu č. 9 – informácia o dotáciách ZsFZ pre mládež, informácie o konferencii ZsFZ, ktorá sa konala 14.12.2018 v Nitre.

 

K bodu č. 10 – Zasadnutie ukončil predseda ObFZ.

  

Prijaté uznesenia :

 

UZN. 36/12/2018 VV ObFZ schvaľuje účasť družstva rozhodcov ObFZ Považská Bystrica na HFT dospelých ObFZ 2019 a ukladá predsedovi ŠTK vypracovať a zverejniť propozície turnaja na stránke ObFZ do 28.12.2018.

 

   Z : predseda ŠTK, sekretár ObFZ                                 T : do 28.12.2018

 

UZN. 37/12/2018 VV ObFZ schvaľuje účasť družstva rozhodcov ObFZ Považská Bystrica na HFT rozhodcov ZsFZ, dňa 12.1.2019 v Trnave a zároveň ukladá sekretárovi zabezpečiť dopravu na turnaj.

 

   Z : prededa KR, sekretár ObFZ                                     T : do 12.1.2019

 

 

UZN. 38/12/2018 VV ObFZ schvaľuje plán zasadnutí VV ObFZ na rok 2019, ktorý je prílohou tejto zápisnice.

 

 

V Považskej Bystrici, 20.12.2018

 

 

Viera Petríková  v.r.                                                Ján Panák  v.r.

 sekretár ObFZ                                                        predseda ObFZ

       


[Späť] 

Tieto stránky vytvoril a dopĺňa Oblastný futbalový zväz Považská Bystrica.

internetový partner: www.itstudio.sk