Dnes oslavuje meniny Konštantín zajtra Ľuboslav(a)         Sobota, 19. september 2020

Sekretár ObFZ Považská Bystrica

Úradná správa č.: 8 zo dňa 23. novembra 2018

Z Á P I S N I C A

                                   zo  zasadnutia riadneho VV OBFZ konaného

dňa 13.11.2018 v Považskej Bystrici

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

 

PRÍTOMNÍ :  podľa prezenčnej listiny

OSPRAVEDLNENÍ : pp. Sluk, Gach, Dvorščík, Kramlík

 

 

P R O G R A M   :

1.      Otvorenie

2.      Schválenie programu

3.      Kontrola uznesení

4.      ŠTK – príprava turnaja dospelých ObFZ 2018

5.      KM – HFT mládeže ObFZ 2018, výbery ObFZ

6.      TMK – príprava seminára ObFZ 2018

7.      Schválenie doplnku Rozpisu súťaží ObFZ 2018/2019-manipulačné poplatky za vedenie účtovníctva

8.      Spolupráca s OFS Přerov

9.      Rôzne

10.  Záver

 

       P R I E B E H   R O K O V A N I A  :

 

K bodu č. 1 – Zasadnutie otvoril a viedol predseda ObFZ p. Panák.

 

K bodu č. 2 – Program zasadnutia bol schválený.

Hlasovanie : 6 – 0 - 0

 

K bodu č. 3 UZN. – 32/10/2018 – v riešení.

 

K bodu č. 4  - Dátum konania HFT dospelých ObFZ Považská Bystrica : 5.-6.1.2019 ŠH MŠK Považská Bystrica, pozvánka a propozície budú zverejnené na stránke ObFZ, štartovné :  20€ na účet ObFZ, turnaj usporiada ObFZ Považská Bystrica v spolupráci s mestom Považská Bystrica, vylosovanie bude zverejnené a rozoslané účastníkom po uzávierke prihlášok – 20.12.2018.

 

K bodu č. 5 – Výber ObFZ v kategórii prípravky sa zúčastnil kvalifikačného HFT O pohár predsedu ZsFZ, ktorý sa uskutočnil dňa 3.11.2018 v Trenčíne. Vyhodnotenie je zverejnené v ÚS KM č. 8 zo dňa 9.11.2018.

Výber ObFZ v kategórii žiakov U14 sa kvalifikačného turnaja O pohár predsedu ZsFZ, ktorý sa uskutoční dňa 17.11.2018 v Prašiciach, nezúčastní z dôvodu nízkej účasti hráčov na zrazoch.

Člen KM ObFZ p. Martin Bednár sa vzdal funkcie člena KM ku dňu zasadnutia VV ObFZ, t.j. 13.11.2018. Personálne riešenie KM ObFZ.

 

K bodu č. 6 – Seminár trénerov ObFZ na predĺženie licencie C je plánovaný na 1.12.2018 v Považskej Bystrici. Informácie sú zverejnené na webovej stránke ObFZ.

 

K bodu č. 7 – Návrh na schválenie manipulačných poplatkov za vedenie mzdovo-personálnej agendy – Rozpis súťaží  ObFZ 2018/2019 

                5. Hospodárske náležitosti

                5.8 – doplnenie tabuľky  : poplatok za MFS dospelých – 3€

                                                          dorastu – 2,50€

                                                          mládež – 1,50€

 

Poplatky sa po ukončení nahrajú jednorazovo do zbernej faktúry ISSF klubu za mesiac november 2018 formou podania na príslušnú komisiu.

 

Hlasovanie : 6 – 0 -0

 

K bodu č. 8 – VV ObFZ Považská Bystrica pozýva OFS Přerov na HFT dospelých, ktorý usporiada ObFZ Považská Bystrica v spolupráci s mestom Považská Bystrica v dňoch 5.-6.1.2018 v ŠH MŠK v Považskej Bystrici.

 

 

K bodu č. 9 – informácia predsedu ObFZ o zasadnutí VV ZsFZ – program konferencie ZsFZ a zmena Stanov ZsFZ, schválenie HFT R ZsFZ 12.1.2019, ples ZsFZ Trnava, Holiday Inn 1.2.2019, čerpanie kreditov e-shop SFZ do 30.11.2018.

VV SFZ – schválenie realizačného teamu reprezentácie.

Refundácia tel. náhrad členov VV a odborných komisií ObFZ – návrhy zašlú písomne predsedovia odborných komisií na sekretariát a následné budú schvaľované per rollam VV ObFZ.

Písomné správy predsedov odborných komisií za jesennú časť 2018/2019 budú schválené per rollam.

 

K bodu č. 10 – Zasadnutie ukončil predseda ObFZ.

 

 

Prijaté uznesenia :

 

UZN. 33/10/2018 VV ObFZ berie na vedomie vzdanie sa funkcie člena KM ObFZ k 13.11.2018.

 

UZN. 34/11/2018 VV ObFZ ukladá predsedovi ObFZ v spolupráci s ostatnými členmi VV predložiť návrhy na nového člena KM ObFZ.

 

                 Z : predseda a členovia VV ObFZ                      T : nasledovný VV ObFZ

 

UZN. 35/11/2018 VV ObFZ schvaľuje doplnok Rozpisu súťaží  ObFZ 2018/2019 

                             5. Hospodárske náležitosti

                             5.8 – doplnenie tabuľky  : poplatok za MFS dospelých – 3€

                                                                                                        dorastu – 2,50€

                                                                                                        mládež – 1,50€

 

 

 

V Považskej Bystrici, 13.11.2018

 

 

 

 

Viera Petríková  v.r.                                                Ján Panák  v.r.

 sekretár ObFZ                                                        predseda ObFZ

       

 

 

                                                                                                                 

 


[Späť] 

Tieto stránky vytvoril a dopĺňa Oblastný futbalový zväz Považská Bystrica.

internetový partner: www.itstudio.sk