Dnes oslavuje meniny Konštantín zajtra Ľuboslav(a)         Sobota, 19. september 2020

Sekretár ObFZ Považská Bystrica

Úradná správa č.: 6 zo dňa 12. októbra 2018

 

Z Á P I S N I C A

                                   zo  zasadnutia riadneho VV OBFZ konaného

dňa 5.10.2018 v Považskej Bystrici

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

 

PRÍTOMNÍ :  podľa prezenčnej listiny

OSPRAVEDLNENÍ : pp. Haladej, Sluk, Šimáček, Kramlík

 

 

P R O G R A M   :

1.      Otvorenie

2.      Schválenie programu

3.      Kontrola uznesení

4.      Správa predsedu ObFZ a predsedov odborných komisií

5.      Schválenie doplnku Rozpisu súťaží ObFZ 2018/2019

6.      Schválenie ocenení

7.      Rôzne

8.      Záver

 

       P R I E B E H   R O K O V A N I A  :

 

K bodu č. 1 – Zasadnutie otvoril a viedol predseda ObFZ p. Panák.

 

K bodu č. 2 – Program zasadnutia bol na návrh predsedu ObFZ doplnený o bod č. 6 – Schválenie ocenení - schválený.

Hlasovanie : 5 – 0 - 0

 

K bodu č. 3 UZN. – 29/72018 – 31/7/2018 splnené.

 

K bodu č. 4  - informácie zo zasadnutia VV ZsFZ (dotácie SFZ-program HatTrick, doplnenie listiny R talentov, videozáznamy MFS – úložisko na internete, e-shop SFZ, termíny zimných halových turnajov ZsFZ)

Predsedovia ŠTK, DK, KR a revíznej komisie podali ústne informácie o činnosti komisií a priebehu súťaží ObFZ.

 

K bodu č. 5 – Doplnok Rozpisu súťaží ObFZ 2018/2019 – 5. Hospodárske náležitosti – predložený na pripomienkovanie. Predseda ObFZ prerokuje s ekonómkou ObFZ položku servisné poplatky klubov za vedenie účtovníctva – odmeňovanie delegovaných osôb – na základe zberných faktúr SFZ generovaných mesačne v ISSF.

 

Hlasovanie : 5 – 0 -0

 

 

 

K bodu č. 6 – Návrh na ocenenie pri príležitosti životného jubilea :

 

Bronzový odznak SFZ na návrh predsedu ObFZ p. Panáka  :                 

                                                 Ing. Radomír Sluk – 50. rokov

                                                 Karol Janas – 70. Rokov

 na návrh člena VV p. Kvaššaya  : Ľubomír Kučík – 50. Rokov

                                                           Miroslav Baránek – 50. Rokov

 

Hlasovanie : 5 – 0 - 0

 

K bodu č. 7 - informácia o konaní seminára trénerov ObFZ – november 2018.

 

K bodu č. 8 – Zasadnutie ukončil predseda ObFZ.

 

 

Prijaté uznesenia :

 

UZN. 32/10/2018 poveruje predsedu ObFZ p. Panáka prerokovaním a predložením návrhu servisných poplatkov klubov podľa bodu č.5.

 

 Z : predseda ObFZ, ekonóm a sekretár ObFZ          T : nasledovné zasadnutie VV ObFZ

 

 

V Považskej Bystrici, 5.10.2018

 

 

 

 

Viera Petríková  v.r.                                                Ján Panák  v.r.

 sekretár ObFZ                                                        predseda ObFZ

       

 

 

                                                                                                                 

 

 


 


[Späť] 

Tieto stránky vytvoril a dopĺňa Oblastný futbalový zväz Považská Bystrica.

internetový partner: www.itstudio.sk