Dnes oslavuje meniny Konštantín zajtra Ľuboslav(a)         Sobota, 19. september 2020

Sekretár ObFZ Považská Bystrica

Úradná správa č.: 4 zo dňa 03. augusta 2018

Z Á P I S N I C A

                                   zo  zasadnutia riadneho VV OBFZ konaného

dňa 30.7.2018 v Považskej Bystrici

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

 

PRÍTOMNÍ :  podľa prezenčnej listiny

OSPRAVEDLNENÍ : pp. Šimáček, Dvorščík

 

 

P R O G R A M   :

  1. Otvorenie
  2. Schválenie programu
  3. Kontrola uznesení
  4. Smernica ObFZ PER ROLLAM
  5. Schválenie doplnku Rozpisu súťaží ObFZ 2018/2019
  6. Rôzne
  7. Záver

 

       P R I E B E H   R O K O V A N I A  :

 

K bodu č. 1 – Zasadnutie otvoril a viedol predseda ObFZ p. Panák.

 

K bodu č. 2 – Program zasadnutia schválený.

Hlasovanie : 7 – 0 - 0

 

K bodu č. 3 UZN. – 15/6/2018 – 28/7/2018 splnené.

 

K bodu č. 4  - Smernicu o hlasovaní PER ROLLAM pre ObFZ Považská Bystrica opätovne predložil podpredseda pre ekonomiku a hospodárenie p. Sluk.

Smernica bola s technickou pripomienkou p. Haladeja schválená.

Hlasovanie : 7 – 0 – 0

 

K bodu č. 5 – Doplnok Rozpisu súťaží ObFZ 2018/2019 – 5. Hospodárske náležitosti – predložený na pripomienkovanie písomne.

 

Zverejňovanie osobných údajov : meno, priezvisko a tel. kontakt v RS ObFZ PB 2018/2019 – v tlačenej forme a na webovej stránke.

 

Hlasovanie : všetci prítomní (podľa prezenčnej listiny) hlasovali za zverejnenie vo forme :

Meno, priezvisko, tel. kontakt.

Hlasovanie : 6 – 0 -0

 

K bodu č. 6 – prítomní predsedovia odborných komisií pp. Gašpárek, Sovík, Kvaššay a Makas podali ústne správu o pripravenosti súťažného ročníka 2018/2019.

Náhradné fyzické previerky R ObFZ sa uskutočnia dňa 3.8.2018 v Dubnici nad Váhom o 19,00 hod.

V obsadení na prvé jesenné kolo sú delegovaní zatiaľ R, ktorí už FP absolvovali v riadnom termíne.

 

p. Sluk informoval o zmenách a doplnkoch Pravidiel futbalu platných od 1.7.2018 a požiadal o ich zverejnenie na stránke ObFZ + zaslanie @informácie všetkým R a klubom ObFZ PB.

 

Informácia predsedu odvolacej komisie p. Makasa o plánovanom odchode do Brna v mesiaci októbri z pracovných dôvodov.

 

Predseda TMK p. Kramlík informoval o prípravách seminára a školenie trénerov ObFZ podľa požiadaviek SFZ úseku vzdelávania trénerov.

 

Člen ObFZ p. Poliček vyjadril nespokojnosť s termínom konferencie a aktívu ObFZ Považská Bystrica, ktoré sa konali dňa 7.7.2018 a informovanosťou klubov na stránke ObFZ.

 

K bodu č. 7 – Zasadnutie ukončil predseda ObFZ.

 

 

Prijaté uznesenia :

 

UZN. 29/7/2018 VV schvaľuje : Smernica o prijatí rozhodnutia výkonného výboru ObFZ elektronickým hlasovaním (smernica o hlasovaní per rollam) s pripomienkou podľa bodu č.4.

 

UZN. 30/7/2018 VV členovia VV a prítomní predsedovia súhlasili so zverejnením svojich osobných údajov : Meno, priezvisko, tel. kontakt.

 

Všetci predsedovia odborných komisií predložia sekretárovi ObFZ vyhlásenie - súhlas k zverejneniu osobných údajov : Meno, priezvisko, tel. kontakt – členov komisií.

 

          Z : predsedovia odborných komisií                            T : bezodkladne

 

UZN. 31/7/2018 VV ukladá sekretárovi ObFZ zverejniť a rozposlať dokument : Zmeny a doplnky PF platné od 1.7.2018 R a všetkým funkcionárom ObFZ a klubov.

 

          Z : sekretár ObFZ                                                          T : bezodkladne

 

http://www.obfzpb.sk/index.php?lang=sk&s=articles&show=50

 

 

V Považskej Bystrici, 30.7.2018

 

 

 

 

Viera Petríková  v.r.                                                Ján Panák  v.r.

 sekretár ObFZ                                                        predseda ObFZ

       

 

 

                                                                                                                 

 

 

 


[Späť] 

Tieto stránky vytvoril a dopĺňa Oblastný futbalový zväz Považská Bystrica.

internetový partner: www.itstudio.sk