Dnes oslavuje meniny Konštantín zajtra Ľuboslav(a)         Sobota, 19. september 2020

Sekretár ObFZ Považská Bystrica

Úradná správa č.: 2 zo dňa 16. júla 2018

Z Á P I S N I C A

                                   zo  zasadnutia riadneho VV OBFZ konaného

dňa 6.7.2018 v Považskej Bystrici

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

 

PRÍTOMNÍ :  podľa prezenčnej listiny

OSPRAVEDLNENÍ : pp.  Gach, Makas, Dvorščík, Kramlík

Neprítomný : p. Kvaššay Miroslav

 

P R O G R A M   :

  1. Otvorenie
  2. Schválenie programu
  3. Kontrola uznesení
  4. Informácia predsedu ObFZ
  5. Schválenie výsledkov súťaží ObFZ 2017/2018
  6. Schválenie Rozpisu súťaží ObFZ 2018/2019
  7. Konferencia a aktív ObFZ PB 2018, zdravotnícka prednáška
  8. Smernica o hlasovaní Per rollam ObFZ
  9. Smernica o finančných náležitostiach delegovaných osôb ObFZ pre súťažný ročník 2018/2019

10.Vyhodnotenie 5. Ročníka priateľského futbalového stretnutia s OFS     

      Přerov v Pružine

     11. Rôzne

     12. Záver

 

       P R I E B E H   R O K O V A N I A  :

 

K bodu č. 1 – Zasadnutie otvoril a viedol predseda ObFZ p. Panák.

 

K bodu č. 2 – Program zasadnutia – na návrh p. Bodoríka bol program doplnený o návrh na doplnenie člena TMK ObFZ.

 

K bodu č. 3 UZN. – 13. a 14/05/18 – splnené.

 

K bodu č. 4  - SFZ : riadna konferencia SFZ http://www.futbalsfz.sk/sfz-vo-stvrtok-konferencia-sfz-v-bratislave

Novým predsedom revíznej komisie SFZ sa stal p. Štefan Vaľko – predseda PFZ Poprad.

VV ZsFZ - http://www.zsfz.sk/sekcia/291/

 

K bodu č. 5

Výsledky súťaží ObFZ 2017/2018, najlepších strelcov súťaží a víťazov Fair play predložil predseda ŠTK písomne.

Hlasovanie : za  - 6    proti  - 0    zdržal sa : 0

 

Konečné tabuľky súťaží ObFZ 2017/2018 predložené písomne.

Hlasovanie : za  - 6    proti  - 0    zdržal sa : 0

 

Zaradenie prihlásených družstiev do súťaží ObFZ 2018/2019 :

 

Zníženie počtu družstiev 7.ligy dospelých na 12 – na súťažný ročník 2018/2019

Hlasovanie : za  - 6    proti  - 0    zdržal sa : 0

 

TJ Dynamo Orlové prihlásené po termíne uzávierky :

Hlasovanie za  zaradenie do súťaže : za – 5     proti - 0      zdržal sa – 1

 

Zaradenie prihlásených družstiev do súťaží dospelých  ObFZ 2018/2019 :

Hlasovanie : za  - 6    proti  - 0    zdržal sa - 0

 

ŠTK odporúča prijať do súťaží mládeže ObFZ TJ KOVO Beluša v kategóriách U10 a U11.

Hlasovanie : za  - 6    proti  - 0    zdržal sa - 0

 

Zaradenie prihlásených družstiev do súťaží mládeže s úpravou o dužstvá TJ KOVO Beluša  ObFZ 2018/2019 :

Hlasovanie : za  - 6    proti  - 0    zdržal sa - 0

 

Nominačné listiny rozhodcov ObFZ Považská Bystrica predložil písomne predseda KR – p. Peter Kvaššay.

 

Do regionálnych súťaží ZsFZ 2018/2019 postúpili : Patrik Rojko a Miroslav Lamžo.

Na nominačnej listine ObFZ pribudli 3 noví R.

 

Hlasovanie : za – 5     proti – 1     zdržal sa – 0

 

Predseda DK predložil správu o činnosti komisie za súťažný ročník 2017/2018 písomne.

 

VV berie na vedomie správy predložené predsedami ŠTK, KR a DK podľa vyššie uvedených pripomienok na vedomie.

 

Hlasovanie : za  - 6    proti  - 0    zdržal sa – 0

 

Návrh člena VV ObFZ p. Bodoríka na doplnenie TMK ObFZ o člena – zástupcu okresu Púchov – p. Eduarda Pagáča.

Hlasovanie  : za – 5     proti - 0      zdržal sa – 1

 

 

K bodu č. 6 – návrh RS ObFZ 2018/2019 predložený písomne :

 

 bod 2.3 /VV/ : Na návrh člena VV p. Polička vypustiť: Hracím dňom v súťažiach všetkých kategórií je nedeľa, okrem kategórie prípraviek, hracím dňom bude sobota.
Schválené výnimky hracích dní a časov v zmysle SP /doplnenie VV/ budú včas oznámené prostredníctvom ÚS ŠTK
2.5 doplnenie /ŠTK/: prípravky MIX 2 x 15 minút a mladšia prípravka 2 x 10 minút


 

str. 10 bod 4.7
Vypustiť /ŠTK/: v 6. lige dospelých je povinnosť v súťažnom ročníku 2018/2019 zhotovovať videozáznam z MFS
Nahradiť /ŠTK/  -  V súťažných stretnutiach SPORTIKA 6. ligy dospelých je klub, ktorý je organizátorom stretnutia, povinný nahrávať na statíve neprerušovaný videozáznam z jedného stabilného a vyvýšeného miesta na úrovni stredu hracej plochy od začiatku stretnutia až do okamihu opustenia hracej plochy hráčmi a delegovanými osobami.

Vypustiť /ŠTK/- FK 6. ligy dospelých je povinný archivovať videozáznam 4 týždne  a na požiadanie doručiť/na ŠTK, DK a KR/:
- neodoslanie , znehodnotenie a neúplnosť videozáznamu  bude potrestaná DK pokutou 100,-€
Nahradiť /ŠTK/ -  Každý FO v súťažiach dospelých je povinný záznam archivovať 4 týždne a na požiadanie doručiť riadiacemu orgánu.
-  V prípade nenahrávania videozáznamu alebo zhotovenia nepoužiteľného videozáznamu,
   nedodania videozáznamu riadiacemu orgánu alebo dodania v neúplnom stave (vymazaný, zostrihaný, prípadne inak upravenývideozáznam) ŠTK odstúpi príslušný FO na doriešenie DK ObFZ a klub bude potrestaný pokutou  100,-€.

str. 14
ŠTK vypustiťv bode
/ŠTK/ 1.3  ObFZ upozorňuje všetky FO,FK, že za neoprávnený štart hráča po piatom, deviatom, dvanástom a po každých ďalších 3 napomenutiach a vylúčení je zodpovedný výlučne FO, pretože v ÚS nemusia byť uvedení napomínaní a vylúčení hráči pre chýbajúce zápisy. /odp. VV ponechať

str. 18 vypustiť
/ŠTK/:3.12.5/3.12.6 a 3.12.7/články obsahujú to , čo už ide cez ISSF: pečiatka, podpis, podací lístok, sťažnosť súperovi, doklad o úhrade RP

str. 19 čl. 5 vypustiť /ŠTK/ -"V zápis o stretnutí" a zdravotní potvrdí svoju prítomnosť podpisom čl. 6 postupy a zostupy:/ upraviť v bode 6.2 odp. VV/ Zo 7. ligy zostúpi družstvo umiestnené na 12. mieste

str. 21 čl. 10 pokuty a poplatky pri disc. konaní

pokuty: doplnenie/ ŠTK/ bod 10.1.10- pokus o neoprávnený štart hráča vo všetkých kategóriách 100,-€
poplatky: vypustiť /ŠTK/ - bod 10.2.5 a 10.2.6 info o počte ŽK jednotlivec /družstvo

 

Hlasovanie : za  - 6    proti  - 0    zdržal sa – 0

 

 

K bodu č. 7 – o programe a zabezpečení programu zdravotnej prednášky, konferencie a aktívu ŠTK ObFZ dňa 7.7.2018 v aule mestského úradu v Považskej Bystrici informoval predseda a sekretár ObFZ.

 

K bodu č. 8 – Smernica ObFZ Považská Bystrica o hlasovaní Per rollam bola predložená písomne v deň konania VV, preto jej prerokovanie bolo preložené na nasledujúci VV ObFZ.

 

K bodu č. 9 -  Smernica o finančných náležitostiach delegovaných osôb ObFZ Považská Bystrica pre súťažný ročník 2018/2019 :

-          Nariadenie GS SFZ k vyplácaniu delegovaných osôb zo dňa 21.júna 2018

-          Vypracovanie dohody o pracovnej činnosti pre delegované osoby

-          Návrh odmien, náhrad a príplatkov za soboty, nedele a štátne sviatky :

 

-           

Hrubá odmena + balík náhrad                             

  (balík náhrad = cestovné, stravné)

Súťaž

R

AR

DZ

6.liga

6+23

6+18

6+18

7.liga

6+20

6+16

6+16

8.liga

6+20

6+16

6+16

Dorast

6+7

6+4

 

Žiaci

5+5

3+4

 

Prípravky

3+1

 

 

 

 

Minimálna hod. mzda je 2,759 € čo pri 2 hodinách trvania stretnutia predstavuje sumu 5,518.

Povinné minimálne príplatky vyplyvajúce zo zákona sú od 1.5.2018 nasledovné:

Za sobotu: 25 % z min. hod. mzdy, čo je 0,69 € za hodinu

Za nedeľu: 50 % z min. hod. mzdy, čo je 1,38 € za hodinu

Za sviatok: 100 % z min. hod.mzdy, čo je 2,76 € za hodinu

 

Hlasovanie : za  - 6    proti  - 0    zdržal sa – 0

 

 

K bodu č. 10 – predseda ObFZ vyslovil poďakovanie TJ Strážov Pružina – p. Hija, za poskytnutie športového areálu a spoluprácu pri organizácii priateľského stretnutia s výberom OFS Přerov, dňa 24.6.2018.

 

K bodu č. 11 – Zasadnutie ukončil predseda ObFZ.

  

Prijaté uznesenia :

 

Hlasovaním Per rollam :

HLASOVANIE PER ROLLAM :

 

UZN. 15/6/2018 Návrh predsedu TMK p. Kramlíka na zloženie TMK :

- Jozef Kútny ( Sverepec ), Miloš Púček ( Dubnica nad Váhom ), Michal Kijačik (Dubnica nad Váhom )

Hlasujem za : Gach, Sluk, Haladej, Panák, Kvaššay, Poliček, Bodorík(s pripomienkou)                                   

Proti: Šimáček                                              

 Zdržujem sa hlasovania : nikto

UZN. 16/6/2018 Návrh termínovej listiny ŠTK ObFZ Považská Bystrica pre súťažný ročník 2018/2019 :

v prílohe

Hlasujem za : Gach, Sluk, Haladej, Panák, Šimáček, Bodorík                                          

Proti : Poliček                                        

Zdržujem sa hlasovania : Kvaššay

UZN. 17/7/2018 VV schvaľuje výsledky súťaží ObFZ 2017/2018, najlepších strelcov súťaží a víťazov Fair play tak ako boli predložené predsedom ŠTK.

 

UZN. 18/7/2018 VV schvaľuje konečné tabuľky súťaží ObFZ 2017/2018 tak ako boli predložené predsedom ŠTK.

 

UZN. 19/7/2018 VV schvaľuje zníženie počtu družstiev 7.ligy dospelých na 12 – na súťažný ročník 2018/2019.

 

UZN. 20/7/2018 VV schvaľuje zaradenie TJ Dynamo Orlové do súťaže ObFZ pre súťažný ročník 2018/2019.

 

UZN. 21/7/2018 VV schvaľuje zaradenie družstiev dospelých do súťaží ObFZ 2018/2019 podľa hore uvedených pripomienok (7.liga dospelých a TJ Dynamo Orlové)

 

UZN. 22/7/2018 VV schvaľuje zaradenie družstiev mládeže do súťaží ObFZ 2018/2019 podľa horeuvedenej úpravy ( TJ KOVO Beluša U10 a U11).

 

UZN. 23/7/2018 VV schvaľuje nominačné listiny R ObFZ Považská Bystrica pre súťažný ročník 2018/2019 tak ako boli predložené predsedom KR.

 

UZN. 24/7/2018 VV berie na vedomie správy predložené predsedami ŠTK, KR a DK podľa vyššie uvedených pripomienok na vedomie.

 

UZN. 25/7/2018 VV schvaľuje návrh člena VV ObFZ p. Bodoríka na doplnenie TMK ObFZ o člena – zástupcu okresu Púchov – p. Eduarda Pagáča.

 

UZN. 26/7/2018 VV schvaľuje rozpis súťaží ObFZ Považská Bystrica 2018/2019 s pripomienkami.

 

UZN. 27/7/2018 VV berie na vedomie informáciu o príprave prednášky, konferencie a aktívu ŠTK ObFZ 7.7.2018.

 

UZN. 28/7/2018 VV schvaľuje návrh odmien, náhrad a príplatkov za soboty, nedele a štátne sviatky tak ako je uvedené v bode 9.

 

 

V Považskej Bystrici, 6.7.2018

 

 

 

Viera Petríková  v.r.                                                Ján Panák  v.r.

 sekretár ObFZ                                                        predseda ObFZ

       

 

 

                                                                                                                 

 

 


[Späť] 

Tieto stránky vytvoril a dopĺňa Oblastný futbalový zväz Považská Bystrica.

internetový partner: www.itstudio.sk