Dnes oslavuje meniny Móric zajtra Zdenka         Utorok, 22. september 2020

Sekretár ObFZ Považská Bystrica

Úradná správa č.: 26 zo dňa 25. mája 2018

Z Á P I S N I C A

                                   zo  zasadnutia riadneho VV OBFZ konaného

dňa 11.5.2018 v Považskej Bystrici

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

 

PRÍTOMNÍ :  podľa prezenčnej listiny

OSPRAVEDLNENÍ : -

P R O G R A M   :

1.      Otvorenie

2.      Schválenie programu

3.      Kontrola uznesení  

4.      Informácia predsedu ObFZ

5.      Priebeh jarnej časti súťažného ročníka 2017/2018

6.      Personálne riešenie TMK ObFZ

7.      Príprava zdravotníckej prednášky ObFZ

8.      Príprava priateľského stretnutia s OFS Přerov

9.      Schvaľovanie ocenení funkcionárov ObFZ

10.  Rôzne (Sportika – zmluva o zabezpečení reklamy)

11.   Záver

 

       P R I E B E H   R O K O V A N I A  :

 

K bodu č. 1 – Rokovanie otvoril a viedol predseda OBFZ.

 

K bodu č. 2 – Program zasadnutia bol schválený bez zmien.

Hlasovanie : 7 – 0 - 0

 

K bodu č. 3 UZN. –  splnené.

 

K bodu č. 4  - ZsFZ – návrh na odvolanie člena RK ZsFZ

                        SFZ – Súťažný poriadok SFZ - návrhy na zmeny a pripomienky k súťažnému poriadku SFZ predkladať do 24.4.2018 ( predseda ObFZ/SFZ) boli odoslané. Finále SP, konferencia SFZ sa uskutoční dňa 28.6.2018 v Bratislave, rozdelenie finančných prostriedkov pre amatérsky futbal, predĺženie vekového limitu R SFZ, súťaže II. Liga dorastu.

 

K bodu č. 5 –

ŠTK – súťaže prípraviek, odohraté všetky MFS – dohrávky z jesennej časti

8.liga – neodohrané MFS 12. kolo Lumax Horovce/Dynamo Orlové – hostia nepricestovali

           - nedohrané MFS 12. Kolo TJ Slovan Kameničany/TJ Partizán Vrchteplá – údajná inzultácia HR hráčom hostí.

6.liga dorast – MFS 12.kolo TJ Plevník Drienové/FC Lumax Horovce – pokus      o neoprávnený štart hráčov hostí

 

- vyžiadanie videozáznamu z MFS – podmienky a kvalita záznamu (technická, dĺžka)

 

DK     6.liga 19. Kolo MFS Jasenica/Dulov – zranenie hráča

-          6. liga 14. Kolo (dohrávka) MFS Dulov/Dolné Kočkovce – údajný pokus o inzultáciu AR

 

KR Návrh R na postup do ZsFZ – Patrik Rojko, Miroslav Lamžo – splnené limity FP 3.ligy

 

Hlasovanie : 8 – 0 – 0

 

-          Člen VV M. Kvaššay – návrh na odporučenie delegáta Ing. P. Kvaššaya na postup do IV. Ligy ZsFZ

 

RK – informácia o úvodnom zasadnutí a práci revíznej komisie

 

K bodu č. 6 - návrh na predsedu TMK ObFZ  -

                          Dušan Kramlík, 1081728, Dubnica nad Váhom, tréner SFZ.

                         Návrh na zloženie komisie : 1 + 3

 

Hlasovanie : 8 – 0 - 0

 

K bodu č. 7 – zdravotnícka prednáška sa uskutoční v deň konania konferencie ObFZ a aktívu ŠTK ObFZ  7/7/2018 v aule mestského úradu Považská Bystrica. Návrh na vydanie certifikátov o absolvovaní prednášky pre záujemcov podľa platného cenníka prednášajúceho.

 

K bodu č. 8 –  priateľské futbalové stretnutie s OFS Přerov 24.6.2018, o 10,00 hod., organizácia stretnutia – výjazdový VV ObFZ v Pružine (1.6.2018 – areál TJ Pružina, Penzión Pod Strážovom)

 

K bodu č. 9 -  návrh na udelenie bronzového odznaku SFZ : Ing. Jozef Mamis, Prečín – pri príležitosti životného jubilea 60 rokov.

Hlasovanie : 8 – 0 – 0

 

K bodu č. 10 - Návrh na doplnenie zmluvy – sada športových dresov 16 + 2, súťažný ročník 2017/2018.

 

K bodu č. 11 – Zasadnutie ukončil predseda ObFZ.

 

Prijaté uznesenia :

 

UZN. 13/05/18 VV OBFZ schvaľuje návrh na postup R ObFZ :

Patrik Rojko, Miroslav Lamžo

na nominačnú listinu R ZsFZ pre súťažný ročník 2018/2019.

 

UZN. 14/05/18 VV ObFZ schvaľuje návrh na udelenie bronzového odznaku SFZ Ing. Jozefovi Mamisovi.

 

 

V Považskej Bystrici, 11.5.2018

 

Viera Petríková  v.r.                                                Ján Panák  v.r.

 sekretár ObFZ                                                        predseda ObFZ

       

 

 

                                                                                                                 

 

 

 

 

 

 

 


[Späť] 

Tieto stránky vytvoril a dopĺňa Oblastný futbalový zväz Považská Bystrica.

internetový partner: www.itstudio.sk