Dnes oslavuje meniny Móric zajtra Zdenka         Utorok, 22. september 2020

Sekretár ObFZ Považská Bystrica

Úradná správa č.: 23 zo dňa 16. apríla 2018

Z Á P I S N I C A

                                   zo  zasadnutia riadneho VV OBFZ konaného

dňa 6.4.2018 v Považskej Bystrici

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

 

PRÍTOMNÍ :  podľa prezenčnej listiny

OSPRAVEDLNENÍ : Mgr. Marek Šimáček, Miroslav Kvaššay, Ing. Peter Dvorščík

P R O G R A M   :

1.      Otvorenie

2.      Schválenie programu

3.      Kontrola uznesení  

4.      Informácia predsedu ObFZ

5.      Príprava jarnej časti súťažného ročníka 2017/2018

6.      Personálne riešenie TMK ObFZ

7.      Hospodárenie ObFZ k 28.2.2018

8.      Rôzne

9.      Záver

 

 

       P R I E B E H   R O K O V A N I A  :

 

K bodu č. 1 – Rokovanie otvoril a viedol predseda OBFZ.

 

K bodu č. 2 – Program zasadnutia bol schválený bez zmien.

Hlasovanie : 6 – 0 - 0

 

K bodu č. 3 UZN. 12/03/18 –  splnené.

 

K bodu č. 4  - ZsFZ – zloženie Revíznej komisie ZsFZ

                        SFZ – zasadnutie komisie SFZ – Súťažný poriadok SFZ, návrhy na zmeny a pripomienky k súťažnému poriadku SFZ predkladať do 24.4.2018 ( predseda ObFZ/SFZ)

 

K bodu č. 5 – ŠTK – odložené 14. kolo na 1.5.2018, 15.kolo MFS Papradno – Podmanín – UT MŠK Považská Bystrica, dohrávka Udiča – Horná Poruba – 27.4.2018.

DK – MFS Udiča – Lysá (2 ČK)

KR – Seminár RaDS v Dulove, MFS Lazy – Dohňany, testy a FP (škola mladých rozhodcov), príprava na postup do regionálnych súťaží

 

K bodu č. 6 - návrhy na predsedu TMK ObFZ prerokovať a predložiť na nasledovnom VV ObFZ.

 

K bodu č. 7 - Hospodárenie ObFZ k 28.2. a 31.3.2018 predložené písomne.

 

K bodu č. 8 – Projekt Sport Video, čerpanie tréningových hodín na UT MŠK Pov. Bystrica (ŠK fc Púchov), priateľské futbalové stretnutie s OFS Přerov ( 23.6.2018 ).

 

K bodu č.9 : zasadnutie ukončil predseda ObFZ.

 

 

 

V Považskej Bystrici, 6.4.2018

 

 

 

 

Viera Petríková  v.r.                                                Ján Panák  v.r.

 sekretár ObFZ                                                        predseda ObFZ

       

 

 


[Späť] 

Tieto stránky vytvoril a dopĺňa Oblastný futbalový zväz Považská Bystrica.

internetový partner: www.itstudio.sk