Dnes oslavuje meniny Móric zajtra Zdenka         Utorok, 22. september 2020

Sekretár ObFZ Považská Bystrica

Úradná správa č.: 21 zo dňa 13. marca 2018

Z Á P I S N I C A

                                   zo  zasadnutia riadneho VV OBFZ konaného

dňa 2.3.2018 v Považskej Bystrici

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

 

PRÍTOMNÍ :  podľa prezenčnej listiny

OSPRAVEDLNENÍ : Branislav Bodorík, Mgr. Rastislav Sovík

P R O G R A M   :

1.      Otvorenie

2.      Schválenie programu

3.      Kontrola uznesení  

4.      Informácia predsedu ObFZ

5.      Príprava jarnej časti súťažného ročníka 2017/2018

6.      Odmeňovanie delegovaných osôb prostredníctvom ISSF

7.      Personálne riešenie TMK ObFZ, školenie trénerov

8.      Hospodárenie ObFZ k 31.1.2018, inventarizácia k 31.12.2017

9.      Rôzne

10.  Záver

 

 

       P R I E B E H   R O K O V A N I A  :

 

K bodu č. 1 – Rokovanie otvoril a viedol predseda OBFZ.

 

K bodu č. 2 – Program zasadnutia bol schválený so zmenou poradia prerokovávaných bodov. Bod 8. bol zaradený na začiatok.

Hlasovanie : 5 – 0 - 0

 

K bodu č. 3 UZN.02 – 11/02/18 splnené.

 

K bodu č. 8. – predseda RK informoval o zasadnutí RK a jeho záveroch – odporúčaniach pri spracovávaní ekonomiky ObFZ, vypracovanie účtovných výkazov.

 

Štatút revíznej komisie predložený predsedom p. Ing. Dvorščíkom bol so zmenami schválený.

Hlasovanie : 5 – 0 - 0

 

Zloženie novej inventarizačnej komisie :

 

Predseda – Ing. Peter Dvorščík

Členovia – Jaroslav Gašpárek, Viera Petríková

Hlasovanie : 5 – 0 - 0

 

K bodu č. 4 : Predseda ObFZ informoval o priebehu volebnej konferencie SFZ, konanej v januári 2018, o voľbe predsedov odborných komisií ZsFZ na zasadnutí VV po volebnej konferencii 2018.

 

K bodu č. 5 : o príprave na jarnú časť súťažného ročníka 2017/2018 informovali predsedovia

 

ŠTK (začiatok jarnej časti, žiadosti o výnimky, generovanie súťaží prípraviek, odohratie odložených zápasov)

KR (poďakovanie R za rozhodovanie a účasť na HFT mládeže ObFZ, príprava zimného seminára RaDZ v Dulove 17.3.2018, publikácia Pravidlá futbalu – SFZ).

 

K bodu č. 6 :

 

Písomne predložené Generovanie poplatkov za delegované osoby v ISSF.

 

Hlasovanie za odklad riešenia na nasledujúci VV :   6 – 0 - 0

 

(v priebehu zasadnutia sa dostavil p. Ing. Poliček)

 

K bodu č. 7 : návrh predsedu ObFZ  na vypísanie termínu na podanie návrhov kandidátov na predsedu TMK – 30.3.2018.

Voľba na základe podaných návrhov sa uskutoční na nasledovnom riadnom zasadnutí VV ObFZ,

Podľa plánu zasadnutí – 6.4.2018

 

Hlasovanie : 7 – 0 – 0

 

(v priebehu zasadnutia sa dostavil p. Mgr. Šimáček)

 

K bodu č. 9 :

Ing. Sluk – projekt SPORT video – nahrávanie MFZ a zverejňovanie na internete.

 

Ing. Poliček – servisné poplatky ObFZ, odmeňovanie spracovania ekonomickej agendy.

 

K bodu č. 10 : zasadnutie ukončil predseda ObFZ.

 

Prijaté uznesenia :

 

UZN. 12/03/18 VV OBFZ ukladá predložiť VV ObFZ účtovné výkazy.

 

   Z : sekretár v spolupráci s ekonómom ObFZ        T: nasledovný VV ObFZ

 

 

 

 

V Považskej Bystrici, 2.3.2018

 

 

 

 

Viera Petríková  v.r.                                                Ján Panák  v.r.

 sekretár ObFZ                                                        predseda ObFZ


[Späť] 

Tieto stránky vytvoril a dopĺňa Oblastný futbalový zväz Považská Bystrica.

internetový partner: www.itstudio.sk