Dnes oslavuje meniny Konštantín zajtra Ľuboslav(a)         Sobota, 19. september 2020

Sekretár ObFZ Považská Bystrica

Úradná správa č.: 19 zo dňa 27. februára 2018

Z Á P I S N I C A

                                   Z mimoriadneho zasadnutia VV OBFZ konaného

dňa 22.2.2018 v Považskej Bystrici

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

.

PRÍTOMNÍ :  podľa prezenčnej listiny

POZVANÍ   :  -

OSPRAVEDLNENÍ : pp. Ing. Ferdinand Gach, Ing. Radomír Sluk

P R O G R A M   :

 

1.      Voľba predsedu TMK ObFZ

 

       P R I E B E H   R O K O V A N I A  :

 

K bodu č. 1 – Po krátkej diskusii prebehlo hlasovanie. Navrhnutý na funkciu predsedu TMK bol jeden kandidát p. Eduard Pagáč.

 

 

Hlasovanie : za 4    proti  2

 

Podľa platných Stanov ObFZ Považská Bystrica nebol predseda TMK zvolený.

 

 

 

V Považskej Bystrici, 22.2.2018

 

 

 

Zapísal :                                 Ján Panák  v.r.

                                                predseda ObFZ

        

 


[Späť] 

Tieto stránky vytvoril a dopĺňa Oblastný futbalový zväz Považská Bystrica.

internetový partner: www.itstudio.sk