Dnes oslavuje meniny Konštantín zajtra Ľuboslav(a)         Sobota, 19. september 2020

Sekretár ObFZ Považská Bystrica

Úradná správa č.: 17 zo dňa 07. februára 2018

Z Á P I S N I C A

                                   zo  zasadnutia riadneho VV OBFZ konaného

dňa 1.2.2018 v Považskej Bystrici

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

 

PRÍTOMNÍ :  podľa prezenčnej listiny

POZVANÍ   :  pp.  Pagáč,  Bukový,  Gašpárek,  Sovík,  Makas,  Dvorščík, P. Kvaššay,

OSPRAVEDLNENÍ : pp. Ing. Ferdinand Gach, Kamil Begáň

P R O G R A M   :

1.      Otvorenie

2.      Schválenie programu

3.      Kontrola uznesení  

4.      Správa predsedu ObFZ

5.      Voľba predsedu TMK ObFZ

6.      Schválenie členov odborných komisií

7.      Plán zasadnutí VV ObFZ 2018

8.      HFT mládeže ObFZ 2018 - informácia

9.      Hospodárenie a rozpočet  ObFZ na rok 2018

10.  Rôzne

 

 

       P R I E B E H   R O K O V A N I A  :

 

K bodu č. 1 – Rokovanie otvoril a viedol predseda OBFZ.

 

K bodu č. 2 – Program zasadnutia bol jednohlasne schválený.

 

K bodu č. 3 UZN.38 – 47/12/2017 splnené resp. v riešení.

 

K bodu č. 4 : Volebná konferencia SFZ , Bratislava 2.2.2018

VV ZsFZ 30.1.2018 Nitra – plán práce, voľba predsedov odborných komisií, mimoriadna konferencia ZsFZ 8.3.2018, návrhy komisie na zmenu Stanov ZsFZ, termín návrhu členov komisií ZsFZ do 13.2.2018 (VV ZsFZ 19.2.2018), projekty na budovanie infraštruktúry – prideľovanie dotácií 2. a zrejme aj 3. kolo.

 

K bodu č. 5 : pozvaní kandidáti na funkciu predsedu TMK ObFZ pp. Bukový a Pagáč sa vyjadrili k svojej kandidatúre, predniesli návrhy na personálne zloženie TMK, spoluprácu s trénermi mládeže a odpovedali na otázky členov VV.

 

Hlasovanie : Ján Bukový – 3 hlasy       Mgr. Eduard Pagáč – 4 hlasy

 

Na schválenie predsedu komisie je potrebná nadpolovičná väčšina hlasov členov VV, t.j. minimálne 5 hlasov.

 

 

K bodu č. 6 : Schválenie členov odborných komisií

 

KR – predseda komisie Ing. Kvaššay požiadal o zmenu počtu členov komisie na pôvodný počet –  predseda + podpredseda + 3 členovia + 2členovia pre ISSF.

 

Hlasovanie : 6 – 0 – 1

 

Odvolacia komisia – predseda komisie Ing. Makas predložil návrh na členov komisie :

Ing. Tibor Poruban, Jozef Sporiš, Bc. Ferdinand Matušík

 

Hlasovanie : 7 – 0 – 0

 

DK – predseda komisie Mgr. Sovík predložil návrh na členov komisie :

Zdeno Kanis, Jozef Lukáč, Roman Hija

 

Hlasovanie : 7 – 0 – 0

 

Revízna komisia – predseda komisie Ing. Dvorščík predložil návrh na členov komisie :

Ing. Emil Lukáč,  Mgr. Andrej Kozma

 

Hlasovanie : 7 – 0 – 0

 

ŠTK – predseda komisie p. Gašpárek predložil návrh na členov komisie :

Marian Pecuš, František Černej, Miroslav Hromadík

 

Hlasovanie : 7 – 0 – 0

 

Komisia mládeže : návrh na členov komisie predložený písomne :

Štefan Žibrúň, Bc. Jozef Jurena, Martin Bednár

 

Hlasovanie : 5 – 0 – 2

 

 

K bodu č. 7návrh plánu zasadnutí VV ObFZ bol predložený písomne.

 

Hlasovanie : 7 – 0 – 0

 

K bodu č. 8 organizácia HFT mládeže, kategória dorast 28.1.2018 v Považskej Bystrici,

Kategória prípraviek za účasti OFS Přerov dňa 4.2.2018 v Považskej Bystrici, v kategórii žiakov dňa 18.2.2018 v Púchove.

 

K bodu č. 9Výsledky hospodárenia ObFZ k 31.12.2017 a návrh rozpočtu ObFZ na rok 2018 predniesol podpredseda VV ObFZ pre ekonomiku Ing. Sluk. Rovnako predložil vypracovaný Štatút podpredsedu ObFZ pre ekonomiku, hospodárenie a rozpočet.

 

Hlasovanie : 7 – 0 – 0

 

 

K bodu č. 10informácia predsedu ObFZ o procese zmeny Stanov ObFZ Považská Bystrica (odhlasované Konferenciou ObFZ dňa 1.12.2017). Registrácia na MV SR. 

 

Vypracovanie Štatútu podpredsedu ObFZ pre rozvoj mládeže v spolupráci s TMK a KM. Podpredseda p. Bodorík predloží na nasledujúci VV.

 

Účasť ObFZ PB na HFT RaDZ O pohár predsedu ZsFZ, ŠH Nitra 3.3.2018 (sobota).

 

Žiadosť R Vladimíra Milčíka o opätovné zaradenie na nominačnú listinu rozhodcov ObFZ 2017/2018.

 

Hlasovanie : 7 – 0 – 0

 

Informácia predsedu KR o organizovaní seminára RaDZ ObFZ v Dulove, dňa 17.3.2018 v spolupráci s TJ Dulov.

 

 

Prijaté uznesenia :

 

UZN. 02/02/18 VV OBFZ schvaľuje zmenu počtu členov komisie rozhodcov na pôvodný počet.

 

UZN. 03/02/18 VV ObFZ schvaľuje zloženie členov komisie rozhodcov :

Predseda : Ing. Peter Kvaššay

Podpredseda : Miroslav Turčan (  vedúci úseku delegátov )

Členovia : Miroslav Furik, Anton Hrenák, Ing. Michal Sluk

                  Lenka Pavlačková, Filip Ondráš

 

UZN. 04/02/18 VV ObFZ schvaľuje zloženie členov odvolacej komisie :

Predseda : Ing. Dušan Makas

Členovia : Ing. Tibor Poruban, Jozef Sporiš, Bc. Ferdinand Matušík   

 

UZN. 05/02/18 VV ObFZ schvaľuje zloženie členov disciplinárnej komisie :

Predseda : Mgr. Rastislav Sovík

Členovia : Zdeno Kanis, Jozef Lukáč, Roman Hija

 

UZN. 06/02/18 VV ObFZ schvaľuje zloženie členov revíznej komisie :

Predseda : Ing. Peter Dvorščík

Členovia : Ing. Emil Lukáč, Andrej Kozma    

 

UZN. 07/02/18 VV ObFZ schvaľuje zloženie členov športovo technickej komisie :

Predseda : Jaroslav Gašpárek

Členovia : Marian Pecuš, František Černej, Miroslav Hromadík

 

UZN. 08/02/18 VV ObFZ schvaľuje zloženie členov komisie mládeže :

Predseda : Mgr. Kamil Begáň

Členovia : Štefan Žibrúň, Bc. Jozef Jurena, Martin Bednár

 

UZN. 09/02/18 VV ObFZ schvaľuje návrh plánu zasadnutí VV ObFZ na rok 2018.

 

UZN. 10/02/18 VV ObFZ schvaľuje návrh rozpočtu ObFZ na rok 2018 a  Štatút podpredsedu ObFZ pre ekonomiku, hospodárenie a rozpočet, tak ako boli predložené v bode č. 9.

 

UZN. 11/02/18 VV schvaľuje zaradenie Vladimíra Milčíka na nominačnú listinu rozhodcov ObFZ od jarnej časti súťažného ročníka 2017/2018.

 

 

V Považskej Bystrici, 1.2.2018

 

 

Viera Petríková  v.r.                                                Ján Panák  v.r.

 sekretár ObFZ                                                        predseda ObFZ

       

 

 


[Späť] 

Tieto stránky vytvoril a dopĺňa Oblastný futbalový zväz Považská Bystrica.

internetový partner: www.itstudio.sk