Dnes oslavuje meniny Konštantín zajtra Ľuboslav(a)         Sobota, 19. september 2020

Sekretár ObFZ Považská Bystrica

Úradná správa č.: 15 zo dňa 11. januára 2028

Z Á P I S N I C A

                                   zo  zasadnutia mimoriadneho VV OBFZ konaného

dňa 11.01.2018 v Dubnici nad Váhom

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

 

PRÍTOMNÍ :  podľa prezenčnej listiny

POZVANÍ   :  Peter Švec, Štefan Bobot (delegáti konferencie ZSFZ)

OSPRAVEDLNENÍ : pp. Bodorík,  Šimáček

P R O G R A M   :

1.      Otvorenie

2.      Schválenie programu

3.      Žiadosť FK Nová Dubnica

4.      Konferencia ZSFZ

5.      Ukončenie

 

       P R I E B E H   R O K O V A N I A  :

 

K bodu č. 1 – Rokovanie otvoril a viedol predseda OBFZ.

 

 K bodu č. 2 – Program zasadnutia bol jednohlasne schválený.

 

K bodu č. 3 – FK Nová Dubnica ako novo založený futbalový klub, požiadal VV OBFZ Považská Bystrica o súhlasné stanovisko k prijatiu FK  za riadneho člena SFZ. Po krátkej diskusii bola žiadosť jednohlasne schválená

Hlasovanie :  6 - 0 – 0

 

K bodu č. 4 : v diskusii bol prerokovaný postup a hlasovanie delegátov za OBFZ na konferencii ZSFZ. Vyjadrili sa všetci nominovaní, prítomní delegáti konferencie ZSFZ. Piati vyjadrili podporu kandidátovi p. Šuníkovi, jeden p. Gádošimu.  Siedmy delegát  bol z rokovania  VV OBFZ ospravedlnený. K tomuto bodu nebolo prijaté žiadne uznesenie. Na podpore pri voľbe ostatných volených funkcionárov ZSFZ bol jednohlasný názor. Ani tu nebolo prijaté žiadne  uznesenie.

 

Prijaté uznesenia :

 

UZN. 01/01/18 VV OBFZ  : Výkonný výbor ObFZ Považská Bystrica súhlasí s prijatím FK Nová Dubnica za riadneho člena SFZ.             

     

  

 

                                                                                         Ján Panák  v.r.

                                                                                         predseda ObFZ 

 


[Späť] 

Tieto stránky vytvoril a dopĺňa Oblastný futbalový zväz Považská Bystrica.

internetový partner: www.itstudio.sk