Dnes oslavuje meniny Vendelín zajtra Uršuľa         Utorok, 20. október 2020

Sekretár ObFZ Považská Bystrica

Úradná správa č.: 2 zo dňa 26. júla 2007

                                      

                                           Z Á P I S N I C A         

 

zo zasadnutia  VV  ObFZ  a  predsedov odborných komisii ObFZ  Považská  Bystrica                 

 

                    dňa  : 10.07. 2007 o 15,00 hod.  v Považskej  Bystrici. 

 

 

PRÍTOMNÍ :  PODĽA PREZENČNEJ LISTINY     

 

Ospravedlnení členovia VV  :  Pavol  Puček,

 

Ospravedlnení  predsedovia komisií : Jaroslav Blanárik,Jozef Jurena,Radomír Sluk,Marián Pecuš, Karol Janas.

 

 

P R O G R A M   :     

 

 1.  Otvorenie  – Kontrola  uznesení

 

 2.  Správa predsedu ObFZ  

 

 3.  Príprava  zasadnutia  Rady

 

 4.  Príprava  Rozpisu súťaží na súť.roč. 2007/2008

 

 5.  Príprava  Aktívu  ŠTK

 

 6.  Riešenie  odvolaní 

 

 7.  Rôzne       

 

 8.  Uznesenie 

 

 9.  Záver.       

 

 

P R I E B E H   R O K O V A N I A  :          

 

K bodu č.1.     : Zasadnutie  otvoril predseda ObFZ  p. Eduard CHalmoviansky,kde  

 

                           privítal prítomných a oboznámil ich s programom zasadnutia.           

 

                          Kontrolu plnenia uznesení uskutočnil predseda ObFZ p.Eduard 

 

                           Chalmoviansky.       

 

 Uznesenia z minulého zasadnutia :

 

 

  1/6/07  -  v plnení  -  Príprava  a zabezpečenie Aktívu ŠTK.

 

  2/6/07  -  v plnení  -  Poverenie  p.Ing.Michala  Sluka  za predsedu ŠTK.

 

  3/6/07  -  splnené  -  pozvánky na zasadnutie VV a Rady  ObFZ boli zaslané.

 

  4/6/07  -  splnené  -   VV schválil do komisie DK  p. Tibora Vánika .

 

  5/6/07  -  splnené  -   Nominačná listina  Delegátov zväzu ObFZ pre ročník 2007/2008

 

               schválená. M. Pribil, I. Gajdoš, S. Lieskovský, L. Loužecký,

 

               T. Vánik, P. Marušinec, M. Turčan, R. Hanták.

 

  6/6/07  -  splnené  -  schválený  rozhodca na postup do súťaží ZsFZ  Igor Vyletelka  

 

               a nahlásený na ZsFZ.

 

 7/6/07  -  splnené -  upresnené telefónne čísla do rozpisu súťaže.

 

 8/6/07  -  nesplnené -  Nebola  zakúpená  skartovačka..

 

 9/6/07 -  v plnení  -  objednané  rozlišovacie vesty  pre kluby III. triedy.

 

 

 

 K  bodu č.2.    :    PREDSEDA  ObFZ informoval  prítomných zo zasadnutia  VV  ZsFZ 

 

  Ďalej informoval prítomných  o záveroch zo  zasadnutia   VV ZsFZ         

 

 s predsedami odborných  komisií ktoré sa uskutočniloí dňa 2.7.2007 

 

 a zasadnutia Rady ZsFZ dňa 3.7.2007 na chate  Cementár  v Belušských  Slatinách.  Informoval  prítomných že aktív ŠTK  ObFZ  sa uskutoční dňa

 

                                13.7.2007 v Kvášove.

 

 

 K bodu č.3     :  Príprava  zasadnutia Rady ObFZ :

 

                           Boli prerokované materiály ktoré budú predložené na  schválenie

                          do Rady    ObFZ.

 

                           / návrh Rozpisu súťaží písomne, nominačné listiny R a DZ/.

 

 

 

K bodu č.4  :    KM  -  J. Jurena -  informoval o konečných tabuľkách súťaží dorastu

 

                                         a žiakov  v roč.2006/2007, ktoré  družstvá postúpili do vyšších

 

                                         súťaží ako aj  ktoré zostúpili.Ďalej predložil  zaradenie

 

                                         družstiev do súťáží pre ročník 2007/2008.

 

                           KR  - Správa komisie rozhodcov za ročník 2006/2007 bola zaslaná

 

                                           písomne ako aj  nominačná listina rozhodcov pre súť.ročník

 

                                          2007/2008.

 

                           ŠTK – Informácia  správa  komisie ŠTK bude predložená na vyhodnotení 

 

                                      súťaží  dospelých za súť roč. 2006/2007 na aktíve ŠTK                  v Kvášove

 

                                      dňa 13.7.2007.  Ak na  aktíve  budú ešte  pripomienky , zmeny

 

                                      a doplnky do rozpisu súťaží tieto  budú zapracované do rozpisu pre

 

                                      ročník 2007/2008.

 

                         KDZ – správa komisie delegátov predložená písomne aj s nominačnou listinou

 

                                             delegátov pre súť. ročník 2007/2008.

 

                                            

 

   K bodu č.5 :  Príprava  aktívu ŠTK  :

 

                              predložený program aktívu ktorý sa uskutoční dňa 13.7. 2007 o 16,00                               hod. v Kultúrnom dome  v Kvášove.                                       

 

                                            

 

 K bodu č.6 :   Riešenie  odvolaní  :

 

                             Neboli predložené žiadne  odvolania.

 

 

 K bodu  č.7   :   R ô  z n  e  :

 

p. Chalmoviansky predložil plán zasadnutí VV a RADY  ObFZ  na II.polrok 2007.                          

 

       

 

K bodu č.8    :  U Z N E S E N I E  :  

 

 

UZN.1/7/07  -   VV schvaľuje  konečné tabuľky súťaží roč. 2006/2007  I. tr a II.tr.dorastu, I.tr.a II.tr.  st. žiakov  a I.tr.ml.žiakov ako aj zaradenie družstiev do súťaží pre ročník 2007/2008  a správu ako aj zaradenie   predložiť na aktíve ŠTK a KM .

 

        Termín :  13.7.2007                                                     Zodp. : Jozef Jurena                                                                                                                                                            

 

 

UZN. 2/7/07  -  VV  ObFZ  schvaľuje  nominačnú listinu rozhodcov oblastných súťaží pre súťažný  ročník    súť. roč. 2007/2008 predloženú KR ObFZ.

 

   Termín  : roč.2007/2008                                                 Zodp :  predseda KR ObFZ

 

 

UZN. 3/7/07  -  VV ObFZ beri na vedomie správy predsedov komisií KR a KDZ za súťažný roč.2006/2007.

 

 

 

UZN.4/7/07   -  VV berie na vedomie  správu o hospodárení ObFZ za I. polrok 2007.

 

 

UZN.5/7/07  -   VV  ObFZ  berie na vedomie  správu KDZ za súť.ročník 2006/2007. na základe návrhu

 

                               KDZ predloženej  nominačnej listiny  delegátov  ObFZ  pre   súť.roč. 2007/2008  

 

                                schvaľuje  nominačnú listinu  tak ako bola predložená komisiou   KDZ.

 

                               Termín  :  roč. 2007/2008                                                                       zodp.  :  predseda  KDZ

 

 

UZN.6/7/07   -  VV schvaľuje  konečné tabuľky súťaží roč. 2006/2007  I. tr., II.tr., III.“A“ tr. A III.“B“  tr. Dospelých  ako aj  zaradenie družstiev do súťaží  pre  ročník 2007/2008. 

 

                           správu   ako aj zaradenie  predložiť na aktíve ŠTK a KM                            

 

  Termín :  13.7.2007     Zodp. : Marián Pecuš                                                              

 

 

UZN. 7/7/07  -  VV schvaľuje  ROZPIS  SÚŤAŽÍ  pre ročník 2007/2008 tak ako bol predložený  a doplnenýa pripomienkovaný   Členmi VV  a tento predložiť na schválenie

 do rady  ObFZ.

 

 

 

                       Termín  :  na  zasadnutie Rady 10.7.2007                                               Zodp. :  predseda ObFZ.  

 

 

UZN. 8/7/07  -   VV schvaľuje za predsedu komisie ŠTK ObFZ  p. Michala Sluka od súťažného ročníka

 

                                2007/2008.   Termín  :  ihneď   Zodpov. :  v texte

 

 

UZN.9/6/07   -   VV  schvaľuje plán práce a zasadnutí VV a Rady ObFZ na II.polrok 2007.

 

 

                            Termín :  podľa plánu     Zodpov. : predseda  ObFZ

 

 

K bodu 9         -    ZÁVER   -   Predseda ObFZ pán Eduard Chalmoviansky poďakoval prítomným za aktívnu účasť, poprial veľa zdravia  a  zasadnutie ukončil.       

 

 

 

 

 V Považskej Bystrici  18.7.2007          Zapísal : Jozef Galanský.       

 

   Eduard Chalmoviansky v.r. 

    Predseda  ObFZ

 

 


[Späť] 

Tieto stránky vytvoril a dopĺňa Oblastný futbalový zväz Považská Bystrica.

internetový partner: www.itstudio.sk